Asia: YM008:00/2015, YM029:00/2016

Luonnos hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen)

1. Hallituksen esityksen yleisperustelut

Yleiset kommentit lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevista lakiehdotuksista

Lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevien lakiehdotusten antaminen luo pohjaa sujuvammille
lupamenettelyille, paremmalle päätösten ennakoitavuudelle ja yritysten investointiympäristölle.
Esitykset korostavat oikeita asioita, kuten asiakaslähtöisyyttä, koordinoidumpaa viranomaistyötä ja
joustavuutta. Soveltamisalan laajentaminen ja käsittelyn määräaikoihin pyrkiminen ovat myös
kannatettavia.

Lakiehdotukset eivät kuitenkaan vielä takaa käytännössä toimivaa yhden luukun periaatetta.
Riittävästä resursoinnista on pidettävä huoli etenkin tulevan Valtion lupa- ja valvontaviraston
rakentamisessa niin, että heti viraston käynnistyttyä se toimii tehokkaasti ja voi yhtenäistää
käytäntöjä. Sähköiset järjestelmät on viimein saatava käyttöön ja ehdotettuja määräaikoja on
pystyttävä noudattamaan.

Yleiset kommentit YVA- ja lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevista lakiehdotuksista

YVA- ja lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevat lakiehdotukset ovat sellaisenaan
kannatettavia. Yhteensovittaminen olisi voinut kuitenkin olla kunnianhimoisempaakin.

2. Hallituksen esityksen vaikutukset

Pyydämme erityisesti arvioimaan esitettyjä taloudellisia vaikutuksia suhteessa lausunnonantajan omaan asemaan.

Yhteensovittaminen ja prosessien parempi koordinointi on omiaan lyhentämään käsittelyaikoja ja
nopeuttamaan investointipäätöksiä. Onnistuessaan tämä palvelee välillisesti suotuisamman
investointiympäristön kehittymistä. Pelkästään jo viranomaiselta saatava tieto lupaprosessin
kestosta auttaa hankevalmistelussa ja voi lisätä investointihalukkuutta.

Onko esityksessä jäänyt joitakin olennaisia vaikutuksia huomioimatta? Jos on, niin mitä?

Minkälaisiin tilanteisiin arvioitte lupahakemusten tai YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittamisen käytännössä soveltuvan?

Yhteensovittaminen voi tulevaisuudessa soveltua hankkeisiin, joissa suunnitellaan uusia toimintoja ja
jotka vaativat erilaisia lupia ja kenties myös YVA-menettelyä.

3. Kommentit pykäläehdotuksiin ja niiden perusteluihin (ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen)

– Yhteensovitettavat lupamenettelyt (1-4 §)

Kannatettavia sellaisenaan. Olisi tärkeää kuitenkin esittää täsmällisesti se aika, jonka puitteissa
viranomaisen olisi käsiteltävä lupahakemus.

– Yhteensovittava viranomainen (5 §)

LUOVA toimisi yhteensovittavana viranomaisena, jos hankkeeseen sisältyy vesilain mukainen lupa tai
sen toimivaltaan kuuluva YSL:n mukainen ympäristölupa. Tämä on perusteltua.

– Hakijan neuvonta (6 §)

Lähtökohtaisesti neuvontaan liittyvä tapaaminen olisi järjestettävä aina, jos hakija sitä pyytää.
Yhteensovittavalle viranomaiselle voitaisiin antaa velvoite tiedustella tällaisen tapaamisen tarvetta.
Tapaamisen tulee voida järjestää joustavasti lupaprosessin eri vaiheissa. Neuvonta- ja
tapaamisprosessi on kuvattu hyvin pykälän perusteluissa.

– Yhteensovittamisen aloittaminen ja keskeyttäminen (7 ja 13 §)

Pykälät ja niiden perustelut ovat aiheellisia. Luvanhakijan on voitava päättää yhteensovittamisen
aloittamisesta ja keskeyttämisestä.

– Määräajat käsittelyvaiheille (8, 12 §)

Lakiehdotuksessa esitetyt määräajat käsittelyvaiheille ovat erittäin kannatettavia. Sitovat määräajat
tarvitaan jäntevöittämään menettelyä, parantamaan ennakoitavuutta ja jotta voidaan keskittyä
ympäristönsuojelun kannalta olennaisten asioiden ratkaisemiseen.

– Hakemusten täydentäminen (9 §)

Hakemusten täydennyspyynnöt ja hakemuksista kuuluttaminen täydennysten jälkeen on tehtävä
mahdollisimman nopeasti. Täydennyspyyntöjen tulee olla hyvin yksilöityjä ja selkeitä, jotta niihin
voidaan vastata täsmällisesti riittävän vastausajan puitteissa.

– Lupahakemuksista kuuleminen (10-11 §)
Lausuntoja on pyydettävä kootusti, jotta luvanhakijalla olisi parempi mahdollisuus antaa vastine
yhdellä kertaa. Kuulemisprosessi ei saisi kuitenkaan pidentyä, ja 30 päivän kuulemisaikataulusta olisi
pidettävä kiinni

– Lupapäätösten antaminen (14-15 §)

Yhteensovittavaan menettelyyn otettavat luvat tulee antaa samaan aikaan. Tätä helpottavat
sähköiset järjestelmät tulee saada valmiiksi ja testattua lain voimaantultua.

– Lupamaksut (16 §)

Yhteensovittamisen tärkeä tavoite on prosessien yleinen tehostuminen, jolloin sen pitäisi hillitä
myös lupamaksujen nostopaineita.

– Voimaantulo (17 §)

Valtion lupa- ja valvontaviraston (LUOVAn) on määrä aloittaa samaan aikaan lain voimaantullessa
1.1.2020. Samoihin aikoihin pitäisi olla käytössä myös sähköinen asiointijärjestelmä. Nämä kaksi
eivät kuitenkaan saisi olla esteenä menettelyjen yhteensovittamiseksi valmisteltavan lainsäädännön
voimaantulolle. Sähköisten asiointijärjestelmien käyttöönottoon ja toimivuuden varmistamiseen on
panostettava riittävästi ennen ja myös jälkeen lain voimaantulon.

– Ympäristönsuojelulain 47 c §, vesilain 11:1, luonnonsuojelulain 72 a §, maa-aineslain 4 c §, maankäyttöja rakennuslain muutokset, kaivoslain 40 a § ja kemikaaliturvallisuuslain 104 e §

– Ympäristönsuojelulain 47 b §, vesilain 12 a § sekä luonnonsuojelulain 72 b ja 61.5 §

4. Kommentit pykäläehdotuksiin ja niiden perusteluihin (YVA- ja lupamenettelyn
yhteensovittaminen)

– YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittaminen (YVA-laki 5 §, 22 a.1 ja 25 §)

Bioenergia ry kannattaa uutta pykälää YVA- ja lupamenettelyjen yhteensovittamisesta.
Samanaikainen selvitysten laatiminen sekä YVAa että lupaa varten sujuvoittaa menettelyjä, vähentää
päällekkäistä työtä ja lopulta helpottaa päätöksentekoa.

– Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja lupahakemuksesta kuulemisen yhdistäminen (YVA-laki 22 a.2 ja 27 §, ympäristönsuojelulain 44 a §, vesilain 11 a §)

5. Muut kommentit
Voitte kirjoittaa tähän mahdolliset muut kommentit esityksestä

Laurikka Harri
Bioenergia ry

Salo Hannu
Bioenergia ry