Sanasto

Sanastossa on keskeisimmät bioenergia- ja hiilensidonta-alan termit. Lisäys- ja täsmennysehdotuksia voi lähettää osoitteeseen viestinta(a)bioenergia.fi.

A

Ainespuu: Mitoiltaan ja laadultaan puujalostusteollisuuden raaka-aineeksi soveltuva puutavara.

Aktiivihiili (Activated Carbon): Kemiallisesti ja fysikaalisesti aktivoitu hiilituote, yleensä ominaispinta-ala yli 400 m2/g. Aktiivihiiltä voi valmistaa biohiilestä tai fossiilisesta kivihiilestä. 

Arina: Tulisijan osa, joka erottaa toisistaan tulipesän ja tuhkalaatikon.

B

BECCS (Bioenergy carbon capture and storage): Bioenergian tuotantoon yhdistetty hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. Hiiltä poistetaan ilmakehästä biomassan muuntamisteknologialla ja sidotaan maahan. Bioenergian käyttöä, jossa CCS-tekniikka vähentää polttoaineita käyttävien lämpö- tai lämpövoimalaitosten hiilidioksidipäästöjä ilmakehään ottamalla hiilidioksidia talteen savukaasuista ja varastoimalla sen. 

BECCU (Bioenergy carbon capture and utilization): Bioenergian tuotantoon yhdistetty hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö. 

BECCUS (Bioenergy with Carbon Capture, Storage and Utilization): Bioenergian tuotantoon yhdistetty hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen tai varastointi. Yhdistetty termeistä BECCS ja BECCU. Termiä käytetään, kun ei haluta eritellä, tarkoitetaanko varastointia vai hyötykäyttöä. 

Bio-CCS (Carbon Capture and Storage): Biogeenisen hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. Verrattuna BECCS-termiin Bio-CCS voi tarkoittaa myös esim. metsäteollisuudessa tapahtuvaa hiilidioksidin talteenottoa ilman bioenergian tuotantoa. 

Biodiesel: Yleisnimitys perinteiselle 1. sukupolven kasviöljypohjaiselle dieselpolttoaineelle, joka valmistetaan kasviöljyistä vaihtoesteröimällä (rasvahappojen metyyliesterit). Ei ole hiilivety.

Biodiversiteetti: Luonnon monimuotoisuus eli kaikkien elävien organismien monimuotoisuus. Monimuotoisuutta voi määritellä lajien sisällä, lajien välillä tai ekosysteemitasolla. Lajirunsaus eli alueen lajien lukumäärä on yhdenlainen biodiversiteetin mittari. 

Bioenergia: Biomassasta saatava energia, jota voidaan hyödyntää polttoaineena joko suoraan tai muunnettuna kaasun tai nesteen muodossa.

Biohiili (Biochar, myös biocarbon, biocharcoal, biocoal): pyrolyysillä, vähähappisissa olosuhteissa noin 350–1000 °C:ssä valmistettu huokoinen, korkean hiilipitoisuuden tuote. Biohiiliä käytetään tavalla, jossa sisältyvä hiili muodostaa pitkäaikaisen hiilivaraston. Biohiilet ei ole tarkoitettu käytettäviksi energiatuotantoon sellaisenaan, tätä kutsutaan torrefioiduksi biomassaksi erotuksena biohiilestä. Biohiilien ominaisuudet riippuvat paljon raaka-aineesta, pyrolyysiprosessista sekä jälkikäsittelystä. Biohiiliä voi tarkemmin luokitella esimerkiksi tuotantotavan mukaan hitaan tai nopean pyrolyysin biohiiliksi. Biohiilen laatuluokat ovat Euroopan Biohiilisertifikaatin (EBC) mukaan EBC-Feed, EBC-Agro, EBC-AgroOrganic, EBCUrban, EBC-ConsumerMaterials ja EBC-BasicMaterials. Lisää tietoa biohiilistä: Biohiili – Bioenergia ry. 

Biokaasu: Orgaanisen aineksen anaerobisen hajoamisen tuotetta, jonka pääkomponentit ovat metaani (60-65%) ja hiilidioksidi (30-35%).

Biomassa: Biologista alkuperää oleva aines lukuun ottamatta geologisiin muodostuksiin peittyneitä ja fossiilistuneita aineksia.

Biometaani: Biokaasusta jalostettu lähes puhdas biopohjainen metaani. Puhdas kaasu, jolla on korkea metaanipitoisuus.

Biopolttoaine: EU-direktiivissä (2009/98/EY) biopolttoaineilla tarkoitetaan nestemäisiä tai kaasumaisia liikenteessä käytettäviä polttoaineita, jotka tuotetaan biomassasta. (Biopolttoaineiden sukupolvet (1,2,3): 1: Valmistetaan raaka-aineista, joita voidaan käyttää ihmisten tai eläinten rehuksi. 2: Valmistetaan kasvi- ja puupohjaisesta selluloosasta sekä jätteistä. 3: Valmistetaan täysin uusista raaka-aineista.)

Briketti: Kts. puupelletti. Briketit ovat pellettejä suurempia puristekappaleita, joiden koko ja muoto vaihtelevat käytetyn puristimen mukaan.

C

Carbon Credit (hiiliyksikkö, hiilikrediitti, hillintäyksikkö tai päästöhyvitys (EU)): Vapaaehtoisilla päästökompensaatiomarkkinoilla käytettävä yksikkö, joka edustaa yhden hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruista hiilenpoistoa tai vältettyjä päästöjä. 

CCS (Carbon Capture and Storage): Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. Tekniikka jonka tarkoitus on vähentää erilaisten prosessien hiilidioksidipäästöjä ottamalla hiilidioksidi talteen joko ennen prosessoimista tai prosessoinnin jälkeen, ja varastoimalla talteenotettu hiilidioksidi pysyvästi johonkin soveltuvaan kohteeseen. Hiilidioksidia voi ottaa talteen esim. savukaasuista tai suoraan ilmasta (ks. DACCS). Hiilidioksidin pysyvä varastointi voi tapahtua entisille öljy- tai maakaasukentille tai muihin geologisiin muodostumiin, kuten akfivereihin (pohjavesiallas). 

CCU (Carbon Capture and Utilization): Hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen esimerkiksi polttoaineiden, kemikaalien ja rakennusmateriaalien valmistuksessa.  

CCUS: Hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi. Yhdistelmä termeistä CCS ja CCU. Käytetään yleensä, kun ei haluta erotella kumpaa tehdään. 

CHP (Combined Heat and Power): Sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Tuotantomuodossa tuotetaan samanaikaisesti sähkön lisäksi lämpöä. Yhteistuotannon hyötysuhde on korkeampi kuin erillistuotannon, sillä tuotannossa käytettyjen polttoaineiden energiasisältö voidaan käyttää tehokkaammin hyödyksi.

CO2: Hiilidioksidi. Kasvihuonekaasu.

CO2-ekvivalentti: CO2-ekv. Kasvihuonekaasujen kokonaismäärä muunnettuna hiilidioksidiksi. Esimerkiksi hiilidioksidi + metaani + ilokaasu.

COP (Conference of Parties to the UNFCCC): YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) osapuolikokous. Vuonna 2017 pidettiin COP 23 Bonnissa.

CRCF ja CRCM (Carbon Removal Certificate Framework, Carbon Removal Certification Mechanism): Hiilenpoistojen sertifiointikehikko ja hiilenpoistojen sertifioinnin mekanismi. 

CSU (Carbon Storage Unit): Verifioitu hiilidioksiditonni, joka on pitkäikäisesti varastoitu geologiseen varastoon.  

D

DACCS (Direct Air Carbon Capture and Storage): Hiilidioksidin talteenotto suoraan ilmasta ja varastointi johonkin soveltuvaan kohteeseen. 

Drop-in polttoaineet: Drop-in polttoaineilla tarkoitetaan uusiutuvia polttoaineita, jotka etanolista ja biodieselistä poiketen sopivat sellaisinaan kaikkiin bensiini-, kaasu ja dieselajoneuvoihin ilman erillisiä sekoitusrajoitteita.

E

EBC (European Biochar Certificate): Eurooppalainen Biohiilisertifikaatti. Lisää aiheesta täältä: https://www.european-biochar.org/en/. Viitattu 1.12.2022. 

EGR (Enhanced Gas Recovery): Tehostettu kaasun talteenotto eli hankalasti talteenotettavan maakaasun talteenoton tehostamista pumppaamalla esim. hiilidioksidia kaasukentän sisään. Maakaasu voi olla hankalasti kaasuhiekoissa, liuskeissa tai saumoissa, ja hiilidioksidin pumppaamisella voidaan tehostaa kaasun talteenottoa nopeuttamalla sitä ja ylläpitämällä säiliön painetta. EGR:n yhteydessä hiilidioksidi voidaan varastoida entisiin maakaasusäiliöihin pysyvästi, jos säiliö sinetöidään tiiviisti kivellä. Ks. myös EOR. 

Ekosysteemipalvelut: Luonnon tarjoamat aineettomat tai aineelliset palvelut. Ekosysteemipalveluita voivat olla esimerkiksi kasvien pölytys, veden kierto ja säätely, fotosynteesin tuottama puhdas ilma ja ravinto sekä marjojen ja sienten tuotanto. Myös bioenergia on yksi esimerkki ekosysteemipalveluista. (5) ja (6)

Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment = LCA): Tuotteen tai palvelun ympäristövaikutusten arviointi panosten, tuotannon ja potentiaalisten vaikutusten suhteen sen elinkaaren aikana. ((7): ISO 2018) 

Energiapaju: Lyhytkiertoisella viljelyllä energiakäyttöön kasvatettu pajupuusto tai pajubiomassa.

Energiapuu: Latvusmassaa, harvennusenergiapuuta, tyveyksiä/lumppeja ja kantopuuta sekä edellä mainituista tehtyä haketta ja mursketta. Energiapuu käytetään energiantuotantoon.

Energiatehokkuus: Jokin on energiatehokasta, jos samalla määrällä energiaa saadaan tuotettua enemmän palveluita tai jos samat palvelut saadaan tuotettua pienemmällä energiamäärällä.

Energiaturve: Turveperäinen tuote, joka on tarkoitettu energiantuotantoon.

EOR (Enhanced Oil Recovery): Öljyn talteenoton tehostaminen eli öljykenttien käytön jatkamista tai tehostamista injektoimalla öljyvarastoon kaasua, nestettä, lämpöä tai mikrobeja. Hiilidioksidia pumpataan öljyvarastoon joko kaasuna tai nestemäisenä riippuen sen faasin muuttumisesta maan alla. EOR:n voidaan yhdistää hiilidioksidin pysyvä varastointi samaan tapaan, kuin öljy on pysynyt koskemattomana maan alla hyvin pitkiä aikoja. Ks. myös EGR. 

Etanoli: Bensiiniin sekoitettava uusiutuva polttoaine, jota voi sekoittaa enintään 10 tilavuusprosenttia. Voidaan käyttää suurempina pitoisuuksina korkeaseosetanoliajoneuvoissa (flexfuel-ajoneuvot).

ETS (Emissions Trading System): Ks. Päästökauppajärjestelmä (EU ETS). 

F

Fossiilinen polttoaine: Eloperäisestä materiaalista pitkän ajan kuluessa syntynyt tai muuntunut polttoaine, joka on varastoitunut maaperään, esimerkiksi kivihiili, öljy ja maakaasu. Fossiiliset polttoaineet ovat uusiutumattomia luonnonvaroja.

G

GW: Gigawatti. Energiantuotannon- tai kulutuksen tehon yksikkö. GW = 1000 megawattia (MW) = miljoona kW.

GWh: Energiamäärän yksikkö. Gigawattitunti = 1000 MWh = miljardi wattituntia (Wh).

H

Hake: Tietynkokoisiksi palasiksi haketettua puubiomassaa, joka on valmistettu mekaanisesti terävillä työkaluilla. Puuhakkeen palat ovat suorakaiteen muotoisia ja niiden tyypillinen pituus on 5-100 mm, ja paksuus on pieni verrattuna muihin mittoihin.

Hakkuutähde: Hakkuutähdettä on runkopuun hakkuun yhteydessä syntyvä metsään jäävä puuaines, kuten oksat ja latvat sekä hakkuualueille jäävä, pienikokoinen puu, ns. raivauspuu ja hylkypölkyt.

Harvennuspuu: Harvennushakkuissa poistettava osa metsikön puustosta, harvennushakkuista korjattu puutavara.

Hiilenpoisto (Carbon Removal tai Carbon Dioxide Removal = CDR): Hiilidioksidin määrä ilmakehässä vähenee ihmisen tekemillä toimilla. Esimerkkeinä hiiliviljely, biohiili, (BE)CCS ja metsittäminen. On olemassa lyhytaikaisia ja pitkäaikaisia hiilenpoistoja. 

Hiilensidonta: Hiilen talteenoton ja varastoinnin prosessi. Eli hiilensidonta kasvattaa hiilivarastoa. Hiilensidonnan kattotermin alle määritellään mm. hiilenpoistot, biohiili. Lisää hiilensidonnasta tarkemmin: Hiilensidonta – Bioenergia ry. 

Hiilibudjetti: Tiettyyn ilmastotavoitteeseen suhteutettu hiilen määrä, joka voidaan päästää ilmakehään.

Hiilidioksidiekvivalentti (CO2ekv. tai CO2e): Kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta suhteutettuna hiilidioksidin vaikutukseen ilmaston lämpenemiseen. (2) 

Hiilijalanjälki: Ihmisen toiminnan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Määritellään yleensä toimijan tai tuotteen tasolla.

Hiilikrediitti: Jonkin kompensaatiojärjestelmän puitteissa myönnettävä päästövähennysyksikkö, joka edustaa yhden hiilidioksiditonnin suuruista hiilensidontaa.

Hiilikädenjälki: Yrityksen oman hiilijalanjäljen pienentäminen ei tarkoita vielä positiivista hiilikädenjälkeä. Hiilikädenjälki tarkoittaa tuotteen tai palvelun positiivisia ilmastovaikutuksia, mitkä tulevat jollekin toiselle toimijalle, kuten palvelun ostaneelle yritykselle. Lisää tietoa: https://www.handprint.fi/carbon-handprint/. 

Hiilineutraalisuus: Ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen tasapaino hiilenpoistojen kanssa jossain määritellyssä kohteessa, kuten yhtiön tai tuotteen hiilineutraalisuus. Hiilineutraalisuus määritellään eri tavalla eri tilanteissa. IPCC määrittelee hiilineutraalisuuden nettonollan synonyyminä. Hiilineutraalisuudelle löytyy ISO standardi: https://www.iso.org/standard/43279.html. Viitattu 21.12.2022. 

Hiilinielu (Sink): Hiilinielu tarkoittaa mitä tahansa prosessia, toimintaa tai mekanismia, joka sitoo hiilidioksidia aktiivisesti ilmakehästä (9). Metsän tai muun biotoopin (eliöyhteisö) toimiessa hiilinieluna, siihen sitoutuu enemmän hiilidioksidia kuin sieltä vapautuu ilmakehään. Jos metsä tai muu biotooppi toimii hiilinieluna, varastoituneen hiilen määrä eli hiilivarasto kasvaa. 

Hiilitase: Hiilivaraston hiilen määrän muutos aikayksikköä kohden. Positiivinen hiilitase tarkoittaa hiilivaraston kasvua. (5) 

Hiilivarasto: Puuston tai muun biomassan hiilivarasto lisääntyy, kun sen vuotuinen kasvu on suurempi kuin sen vuotuinen poistuma. Metsämaaperän hiilivaraston suuruus vaihtelee kasvillisuuden kariketuotannon, sääolojen ja hakkuiden muutosten myötä. Suomessa metsäkasvillisuuden ja metsien maaperän hiilivarastot ovat kasvaneet eli metsät ovat toimineet hiilinieluna, vaikka samanaikaisesti metsien kasvusta osa on käytetty puutuotteiden valmistukseen ja bioenergiaksi. 

Hiilivarastotuotteet (Carbon Storage Products): Hiilidioksidia voi varastoida myös erilaisissa mielellään pitkäikäisissä tuotteissa. Hiilivarastotuotteita ovat mm. puupohjaiset tuotteet tai karbonaattiin sidotut rakennusmateriaalit. 

Hiiliviljely (Carbon Farming): Hiiltä voi sitoa enemmän pois ilmakehästä hiiliviljelyllä. Hiiliviljelyä on esimerkiksi metsittäminen, metsän lannoittaminen, ns. peltometsäviljely, soiden ennallistaminen. Ks. myös agroekologiset viljelymenetelmät. 

Hiilivuoto: Tuotannon siirtyminen muualle, missä on löyhempi ympäristölainsäädäntö hiilidioksidipäästöjen osalta. Myös esimerkiksi hakkuun siirtyminen viereiseen metsään. 

HTC-hiili (Hydrohiili, märkähiili, Hydrochar): Korkeassa paineessa märkänä hydrotermaalisessa reaktiossa tuotettu hiili. Sitä voidaan käyttää esim. polttoaineeksi. HTC-hiili on lannoitteen kaltainen, eikä se säily maaperässä, joten se ei toimi hiilivarastona. Ks. myös HTC alla. 

HTC (Hydrothermal Carbonization): Hydrotermaalinen hiilletys on kemiallinen prosessi, jossa biomassaa hajotetaan paineistetun kuuman veden avulla (1 MPa, 180 ºC). Lopputuotteena ruskohiilen kaltainen huokoinen kiinteä hiilivety.  

HTL (Hydrothermal Liquefaction): Termokemiallinen prosessi, jossa kostea biomassa hajotetaan kovassa paineessa (5-25 MPa) ja lämpötilassa (250-550 ºC) öljytuotteiksi. 

Huipunkäyttöaika: Vuotuisten käyttötuntien laskennallinen määrä nimellisteholla (0 – 8760 h).

Hybridijärjestelmä: Järjestelmä, jossa erilaiset energialähteet kytketään yhteen.

I

IBI (International Biochar Initiative): Kansainvälinen Biohiiliverkosto, maailmanlaajuisesti laajin biohiiliverkosto, n. vuodesta 2008. Kansainvälistä vapaaehtoista biohiilisertifikaattia ylläpitävä organisaatio. Lisää aiheesta täältä: International Biochar Initiative (biochar-international.org) 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): Hallitustenvälinen ilmastopaneeli. www.ipcc.ch.

Irtokuutio: Irtokuutiometri (i-m³) vastaa polttopuumäärää, joka heiteltynä täyttäisi yhden kuutiometrin (metri * metri * metri) kokoisen laatikon.

J

J: Energiamäärän yksikkö. Joule. 1 joule = työtä 1 W teholla sekunnin ajan. 1000 J = 1/3,6 Wh = noin 0,2778 Wh.

Jakeluvelvoite: Biopolttoaineiden käytön edistämistä liikenteessä koskeva laki. Velvoittaa liikennepolttoaineen jakelijoita toimittamaan vuosittain kulutukseen tietty vähimmäisosuus biopolttoaineita.

Jyrsinturve: Turve, joka on tuotettu jyrsimällä tuotantokentän pinnalta turvetta  ja kuivattamalla se ennen kokoamista varastoaumaan. Voidaan käyttää esim. energiaksi tai ympäristöturpeena.

K

KAISU (Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma): Sisältää toimenpideohjelman, jossa esitetään, millä toimilla ihmisen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään ja ilmastonmuutosta hillitään päästökaupan ulkopuolisella sektorilla.

Kanto: Kaatopinnan alapuolinen rungon osa mukaan lukien puun juuristo.

Kantopuu: Koostuu rungon kaatoleikkauksen alapuolelle jäävästä kannosta ja sen maanalaisesta jatkeesta.

Kapasiteetti: Teho, jolla laitos voi (korkeimmillaan) tuottaa tai kuluttaa energiaa.

Kapasiteettikerroin: Vuotuisten huipputehon käyttötuntien suhde vuoden kokonaistuntimäärään (8760 h). Myös: käyttöaste.

Kaskadi-periaate: Tarkoittaa raaka-aineen käyttökohteiden asettamista tärkeysjärjestykseen, jotta saavutettaisiin mahdollisimman korkea resurssitehokkuus. Eli esimerkiksi puusta tehdään korkean jalostusasteen tuotteita ensisijaisesti, kuten biohiiltä. (5) 

Kasvihuonekaasuinventaario: Kasvihuonekaasujen päästöinventaario on kunkin valtion alueella syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen ja -poistumien vuosittainen laskenta IPCC:n menetelmäohjeiden ja kansainvälisten ilmastosopimusten vaatimusten mukaisesti ja jonka tulokset kootaan määrämuotoisiin raportointitaulukoihin ja kansalliseen inventaarioraporttiin. Inventaario toimitetaan vuosittain EU:n komissiolle. Sen lisäksi se toimitetaan vuorovuosin joko itsenäisenä kokonaisuutena tai kahden vuoden välein laadittavan Pariisin sopimuksen kaksivuotisraportin yhteydessä YK:n ilmastosopimuksen sihteeristölle. (2) 

Kehittyneet biopolttoaineet: Biopolttoaineet, joiden valmistus ei kilpaile ruoka- ja rehutuotannon kanssa, sillä valmistuksessa ei käytetä ruoaksi kelpaavia raaka-aineita. Hyväksytyistä raaka-aineista on olemassa erillinen lista, johon kuuluu mm. biojäte, hakkuutähteet ja mäntyöljy.

Kierrätyspolttoaine: Kuivasta, kiinteästä ja syntypaikalla lajitellusta jätteestä valmistettu polttoaine.

Kierrätyspuu: Biopolttoaineeksi luokiteltava puhdas puutähde tai käytöstä poistettu puu tai puutuote, jotka eivät sisällä muovipinnoitteita tai halogenoituja orgaanisia yhdisteitä eikä raskasmetalleja. Esimerkiksi uudisrakentamisen puutähde, kuormalavat, puupakkaukset, jne.

Kiintokuutio: Kiintokuutiometri (m³) tarkoittaa yhden kuutiometrin kokoista täyttä polttopuuta ilman irto- tai pinokuutioon jääviä rakoja.

Klapi: Polttopuu, joka on valmistettu karsitusta pyöreästä puusta. Yleisimmin klapien pituus on 25, 33 tai 50 cm.

Kokopuu: Kaadettu ja karsimaton puu, juuristo pois lukien. Sisältää rungon kuorineen, oksat ja neulaset/lehdet.

Kuori: Ainespuusta eri kuorintatekniikoilla syntyvä kuoritähde.

Kutterinlastu, höylänlastu: Puutavaran höyläyksessä syntyvä puutähde.

Käyttöaste: Vuotuisten huipputehon käyttötuntien suhde vuoden kokonaistuntimäärään (8760 h). Myös: kapasiteettikerroin.

L

Latvusmassa: Ainespuuhakkuun sivutuote, johon kuuluvat latvat, oksat, neulaset ja lehdet.

Lisäisyys (Additionality): Lisäisyys määritellään vertaamalla jotain toimintoa sen perusuraan (baseline).  

LULUCF: lyhenne englanninkielisistä sanoista maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous. EU komissio antoi heinäkuussa 2016 esityksen (ns. LULUCF-asetus), jonka tavoitteena on luoda järjestelmä, jolla maan ja metsien käytöstä syntyvät ilmastopäästöt otetaan huomioon EU-maiden päästölaskennassa. LULUCF-asetukseen sisältyvät metsistä, maatalousmaista ja kosteikoista syntyvät päästöt ja nielut.

Lyhytkiertoviljelty puubiomassa: Puubiomassa, joka on kasvatettu raaka-aineeksi tai energiaksi lyhytkiertometsissä, jonka kiertoaika on 5 – 8 vuotta (esim. energiapaju).

Lämpöarvo: Ilmoittaa täydellisessä palamisessa kehittyvän lämmön määrän polttoaineen massaa kohti. Kiinteiden polttoaineiden lämpöarvo ilmoitetaan tavallisesti MJ/kg ja kaasumaisten polttoaineiden tapauksessa MJ/m3.

M

Metanoli: Bensiiniin sekoitettava uusiutuva polttoaine, jota voi sekoittaa enintään 3 tilavuusprosenttia. Metanolia voidaan tuottaa sekä biomassasta että uusiutuvasta sähköstä ja hiilidioksidista. Tulevaisuuden laivapolttoaine.

Metsähake: Metsäpuubiomassasta valmistettu puuhake. Suomessa metsähake -termiä käytetään yleisterminä tarkoittaen ranka-, kokopuu- ja hakkuutähdehaketta tai -mursketta.

Metsäpolttoaine: Puupolttoaine, joka on valmistettu puuraaka-aineesta, jota ei ole aikaisemmin käytetty muuhun tarkoitukseen ja se valmistetaan suoraan puusta mekaanisella prosessilla.

MISU: Maankäyttösektorin (LULUCF) ilmastosuunnitelma Suomessa. 

Moderni bioenergia: Biomassan nykyaikaista käyttöä lämmitykseen/viilennykseen, sähköntuotantoon ja liikenteeseen.

Motti: Halkojen mittauksessa käytetty tilavuusyksikkö.

MRV (Measurement, Reporting, Verification): Tarkkailu-, raportointi- ja todentamisjärjestelmä, joka on tärkeä osa mm. EU:n päästökauppajärjestelmää. (11)  

Murske: Puupolttoaine, jolla on vaihteleva palakoko ja -muoto ja joka on valmistettu siten, että puu murskataan tylpillä työkaluilla, kuten teloilla, vasaroilla tai “varstoilla”.

Mustalipeä: Jäteliemi, jota syntyy sellunkeitossa käytettävän sulfaattimenetelmän sivutuotteena. Mustalipeä koostuu sulfaattimenetelmässä käytetystä keittonesteestä, puusta liuenneesta ligniinistä ja muusta orgaanisesta aineesta. Mustalipeää voidaan jatkokäyttää energiaksi.

MW: Energiantuotannon- tai kulutuksen tehon yksikkö. Megawatti MW = 1000 kilowattia (kW).

MWh: Energiamäärän yksikkö. Megawattitunti = 1000 kilowattituntia (kWh).

N

Negatiiviset päästöt (Negative Emissions): Negatiivisia päästöjä syntyy tilanteessa, missä hiilidioksidia sidotaan pois ilmakehästä enemmän, kuin sitä pääsee ilmakehään. (5)  

NETs (Negative emissions technologies): Negatiivisten päästöjen teknologiat. Keinot, joilla voidaan poistaa hiilidioksidia ilmakehästä enemmän kuin sitä päästetään ilmakehään, esim. biohiili, BECCS ja DACCS.

Nettonolla: Eli tilanne, jossa ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat yhtä suuret kasvihuonekaasujen poistojen kanssa. IPCC on määritellyt nettonollan synonyymiksi hiilineutraalisuuden kanssa. ISO standardi julkaisi loppuvuodesta 2022 nettonollalle poikkeuksellisesti julkisesti saatavilla olevan ohjeistuksen. Se löytyy täältä: IWA 42:2022(en), Net zero guidelines (iso.org). Viitattu 1.12.2022. 

Nielu: Prosessi, toiminta tai mekanismi, joka sitoo kasvihuonekaasun, aerosolin tai niiden esiasteen ilmakehästä. (2) 

P

Palaturve: Energiaturvetta, joka on tuotettu nostamalla turvetta tuotantokentästä ja muokkaamalla se mekaanisesti paloiksi (esim. sylinterin muotoisiksi paloiksi, suorakulmaisen särmiön muotoisiksi paloiksi tai lainepaloiksi).

Perinteinen bioenergia: Biomassan perinteistä käyttöä lämmitykseen.

Pinokuutio: Pinokuutiometri (p-m³) vastaa tilavuudeltaan yhden kuutiometrin kokoista koottua polttopuupinoa.

PJ: Energiamäärän yksikkö. Petajoule = 1000 terajoulea (TJ) = miljoona gigajoulea (GJ) = miljardi MJ. 1 PJ on noin 0,27778 TWh.

Polttoainepuru; polttoainepöly: Jauhettu biopolttoaine, jonka tyypillinen palakoko on 1 – 5 mm. Esimerkiksi sahanpuru ja hiontapöly.

Polttohake; energiahake: Yleisnimitys polttoon tai muuhun energiantuotantoon käytettävälle, eri tekniikoilla tehdylle hakkeelle.

Primäärienergia: Luonnossa esiintyvää jalostamatonta ja käyttämätöntä energiaa. Muun muassa vesivoima, tuuli, auringon säteily ja erilaiset polttoaineet kuten öljy, hiili, puu, maakaasu ja turve.

Purkupuu: Käytöstä poistettu puu tai puutuote, jota syntyy purettaessa rakennuksia tai tie- ja vesirakennustyön rakennelmia. Vastaavien kohteiden uudisrakentamisen puutähde on kierrätyspuuta.

Puunjalostusteollisuuden puutähteet: Puubiomassatähteet, jotka ovat peräisin puun käsittelystä sekä sellu- ja paperiteollisuudesta (kuori, korkkitähteet, tasauspätkät, särmäystähteet, kuitulevytähteet, kuituliete, hiontapöly, vaneritähteet, sahanpuru, sahauspinnat, losot ja puulastut).

Puupelletti: Valmistetaan puunjalostusteollisuuden sivutuotteista. Raaka-aineeksi käy kuiva sahanpuru, kutterinlastu ja hiontapöly. Pellettien pituus on noin 1-3 cm ja halkaisija 6-12 mm.

Puupolttoaineet: Metsähake sekä teollisuuden sivutuotepuu, joka syntyy metsäteollisuuden puunjalostusprosessin sivu- tai jätetuotteena syntyvä puuaines.

Puutähde: Puutähteellä tarkoitetaan rakennus-, purku- ja korjaustoiminnassa syntyvää puuta sekä puunjalostusteollisuudessa syntyvää puuta, joka voi sisältää liima-, maali-, kyllästys- tms. aineita. Kemiallisesti käsittelemätön puutähde luokitellaan luokkaan A ja kemiallisesti käsitelty puu luokkaan B, jos se ei sisällä halogeenisia orgaanisia yhdisteitä tai raskasmetalleja puunkyllästysaineilla tai pinnoitteilla tehtyjen käsittelyjen seurauksena enempää kuin luonnonpuu. Luokan A ja B puupolttoaineet voidaan luokitella standardin SFS-EN ISO 17225-1 mukaan ja niihin ei sovelleta jätteenpolttoasetusta. Luokan C (jätepuu) sovelletaan kierrätyspolttoaineiden standardia (SFS-EN 15359) ja niihin sovelletaan jätteenpolttoasetusta (151/2013).

Puutähdehake: Teollisuuden kuorellisista ja kuorettomista puutähteistä (rimat, tasauspätkät, yms.) tehty hake, joka ei sisällä maalattua tai muuten käsiteltyä puuta.

PyCCS (Pyrogenic Carbon Capture and Storage): Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin prosessi, missä pyrolyysillä tuotettu biohiili toimii pitkäaikaisena hiilivarastona. 

Pyrolyysi: Termokemiallinen reaktio, voidaan puhua myös kuivatislauksesta. Pyrolyysissä orgaanisia kiinteitä aineita hajotetaan kuumentamalla hapen pääsemättä vaikuttamaan prosessiin.  

Pysyvä poisto (Permanent removal): Hiilidioksidin pysyvä poisto ilmakehästä. 

Pysyvä varasto (Permanent storage): Hiilidioksidin pysyvä varastointi, esimerkiksi BECCS. 

Päästöjen kompensointi: Päästövähennysyksiköiden (esim. hiiliyksiköiden tai hiilikrediittien) ostaminen toiminnasta syntyvien päästöjen kompensoimiseksi. Päästökompensaation tarkoituksena on ilmastonmuutoksen hillitseminen vähentämällä päästöjä päästövähennysyksiköiden suuruisen määrän. 

Päästökauppajärjestelmä (EU ETS): EU:n ilmastopolitiikan kulmakivi päästöjen vähentämiseen kustannustehokkaasti ja maailman ensimmäinen ja laajin hiilidioksidimarkkina. Päästökauppa toimii ”cap and trade” –periaatteen mukaisesti, jolloin päästökauppaan kuuluville päästöille on asetettu absoluuttinen maksimi markkinoille laskettavien päästöoikeuksien määränä, ja osallistujat voivat käydä kauppaa päästöoikeuksilla keskenään. Oikeuksia voi myös siirtää vuosien välillä. Päästökaupan piiriin kuuluvat mm. suuret teollisuus-ja energiantuotantolaitokset. Päästöoikeuksia on jaettu toimijoille osin ilmaiseksi (ns. ilmaisjako) ja kasvavassa määrin huutokaupattu. EU:n päästökaupan ensimmäinen vaihe oli vuosina 2005–2008, toinen 2008–2012, paraikaa käynnissä oleva kolmas vaihe loppuu vuonna 2020 ja neljäs vaihe kattaa vuodet 2021–2030.

Päästökerroin: Päästö energiayksikköä kohden, esim. tCO2 / MWh tai gCO2 -ekv / MWh.

R

Ranka: Karsittu runko ja pölkky, joka ei yleensä täytä ainespuulle asetettuja vaatimuksia. Termiä käytetään ensisijaisesti pienikokoisesta puusta.

Runkopuu: Puun rungon osa, josta on poistettu oksat.

Ruskea hake, kuivunut hake: Kuivuneesta ja huuhtoutuneesta hakkuutähteestä (3113) tai kokopuusta tehty polttohake.

S

Sahanhake: Sahateollisuuden sivutuotteena syntyvä kuorellinen tai kuoreton hake.

Sahanpuru: Puuta sahattaessa syntyvät pienet kappaleet.

Sekoitus: Tarkoituksellisesti sekoitettuja biopolttoaineita, joiden seossuhde tiedetään joko energia tai painoperusteisesti. HUOM. Jos sekoitussuhde määritetään tilavuusperusteisesti, on se muunnettava energiaperusteiksi.

Seos: On tahattomasti sekoittuneita biopolttoaineita, joiden alkuperä tiedetään, mutta ei tarkkaa seossuhdetta.

Suo: Ekosysteemi, jota luonnehtii lähellä maanpintaa oleva vedenpinnan taso, ja jossa osa syntyneestä orgaanisesta aineksesta kerrostuu turpeeksi.

Syöttötariffijärjestelmä: Syöttötariffijärjestelmässä sähkön tuottajalle, jonka tuulivoimala, biokaasuvoimala, metsähakevoimala tai puupolttoainevoimala on hyväksytty järjestelmään, maksetaan määräajan sähkön markkinahinnan tai päästöoikeuden hinnan perusteella muuttuvaa tukea (syöttötariffi) tukeen oikeuttavasta tuotannosta.

Sähköistyminen: Tarkoittaa sähkön käytön lisääntymistä sekä siirtymistä sähkön käyttöön uusissa kohteissa. Erinäisiä toimintoja sähköistetään, kuten energiantuotantoa, autoja, teollisia toimintoja ym. Lisää tietoja täältä: Yhteiskunnan sähköistyminen (fortum.fi). 

Sähköpolttoaineet: Muuta kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset liikennepolttoaineet, jotka valmistetaan uusiutuvalla sähköllä tuotetusta vedystä. Tunnetaan myös Power-to-X- ja RFNBO-polttoaineina.

T

Teho: Ilmoittaa tehdyn työn tai käytetyn energianmäärän aikayksikköä kohden. Tehon yksikkö on watti W. W = 1 J/s.

Tehostettu rapautuminen (Enhanced Weathering): Hiilidioksidin pysyvän varastoinnin tapa, missä tehostetaan kiinteiden karbonaattimineraalien muodostumista tai merien emäksisyyden lisääntymistä levittämällä jauhettua silikaattikiveä, kuten basalttia pinnoille maaperässä, merenrannoilla tai merissä. 

TJ: Energiamäärän yksikkö. Terajoule = 1000 gigajoulea (GJ) = miljoona MJ = miljardi kJ. 1 TJ on noin 0,27778 GWh.

Torrefionti: Biomassan paahtamista hapettomissa olosuhteissa 220-300 ºC:ssa tarkoituksena tuottaa raaka-ainetta energiatuotantoon. Torrefioinnissa massasta saadaan poistettua vesi ja osa ligniinistä sekä haihtuvia ainesosia ja uuteaineita. Torrefioitu massa on alkuperäistä ainesta kevyempää, poltettaessa vähemmän savuavaa ja sillä on pienemmät hiukkaspäästöt.  

Turve: suokasvien jäännöksistä epätäydellisen hajoamisen tuloksena muodostunutta eloperäistä maa-ainesta, jota kerrostuu erittäin kosteissa olosuhteissa

Turvebriketti: tiivistetty energiaturve, joka on puristettu pölymäisestä turpeesta sideaineiden avulla tai ilman kuution tai sylinterin muotoisiksi kappaleiksi, joiden halkaisija tai pienin mitta ylittää 25 mm

Turvemaa: maa, jonka pintakerros on turvetta. Turvemaa voi olla kasvipeitteellinen tai kasvipeitteetön. Geologisesti määriteltynä turvemaa on vähintään 30 senttimetriä paksu turvekerrostuma. Kasvitieteellisesti suo on kasvupaikka, jolla vallitsee yleensä turvetta muodostava kasviyhdyskunta.

Turvepelletti: Tiivistetty energiaturve, joka on valmistettu jauhetusta turpeesta sideaineiden avulla tai ilman yleensä lieriönmuotoisiksi kappaleiksi, joiden halkaisija on yleensä 6–25 mm ja joiden päät ovat murretut.

TWh: Energiamäärän yksikkö. Terawattitunti = 1000 gigawattituntia (GWh) = miljoona MWh = miljardi kWh.

U

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change): Eli YK:n ilmastonsuojelun puitesopimus neuvoteltiin YK:n ympäristö- ja kehityskokouksessa Earth Summitissa vuonna 1992, joka astui voimaan vuonna 1994. Sopimusta täydennettiin Kioton pöytäkirjalla vuonna 2005. Ja nykypolitiikkaa määrittelevä sekä oikeudellisesti sitova Pariisin ilmastosopimus astui voimaan vuonna 2016. Lisää aiheesta: https://unfccc.int/. 

Uusiutuva diesel: Uusiutuvan dieselin valmistuksessa raaka-aineista poistetaan ensin epäpuhtaudet, jonka jälkeen ne vetykäsitellään korkeassa lämpötilassa. Näin saadaan kemialliselta koostumukseltaan korkealaatuista fossiilista dieseliä vastaavaa uusiutuvaa dieseliä.

V

Vihreä hake, viherhake, tuore hake: tuoreesta hakkuutähteestä tai kokopuusta tehty polttohake.