Tällä sivulla on keskeisiä bioenergiaan liittyviä kotimaisia ja kansainvälisiä tilastoja ja julkaisuja. Puuttuuko jokin tärkeä tilasto tai julkaisu? Vinkkejä voi lähettää osoitteeseen viestinta(a)bioenergia.fi

Bioenergia ry:n julkaisut

Tietopaketteja, selvityksiä, oppaita ja ohjeita

Bioenergia-alan raportti vähähiilisyystiekarttoihin, (pdf, 2024)
Bioenergia-alan tiekarttaraportin pääviestit

Perustietopaketti bioenergiasta (pdf, 2024)

Kiinnostavimmat luvut ja kuvaajat bioenergiasta niin Suomessa, Euroopassa kuin maailmalla yhdessä paketissa. Kalvosetissä katsaus kotimaan tunnuslukuihin ja viime vuosien kehitykseen. Lisäksi muun muassa bioenergian osuudesta energiapaletissa EU:ssa ja globaalisti, työllistävyysvaikutuksista ja kehitysnäkymistä.

Leipää, lautaa ja lämpöä – Huoltovarmuudelle tärkeän vähäliikenteisen tieverkon kunto 2019 – 2025 (2022)

Uusiutuvat polttoaineet Suomen tärkeimpiä ilmastoratkaisuja vuoteen 2030 (2022)
Uusiutuvat polttoaineet Suomen tärkeimpiä ilmastoratkaisuja vuoteen 2030 – esitys (2022)

Uusiutuvat polttoaineet, kuten nestemäiset biopolttoaineet, biokaasu ja tulevaisuuden synteettiset sähköpolttoaineet, ovat tärkein keino vähentää liikenteen päästöjä velvoitteiden mukaisesti nopealla aikataululla. Tämä käy ilmi suunnittelu- ja konsultointitoimisto AFRYn selvityksestä, joka toteutettiin Bioenergia ry:n toimeksiannosta.

Ekologisen kestävyyden huomioiminen puupolttoaineiden hankinnassa, Bioenergia ry:n ja Energiateollisuus ry:n suositus (pdf 26.10.2021)

Bioenergia-alan panos hiilinegatiiviseen tulevaisuuteen Suomessa (pdf 1.6.2020)

Raportti on yhdistyksen panos työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan eri teollisuusalojen vähähiilistä kehitystä kartoittavaan työhön.

Bioenergian panos hiilinegatiiviseen tulevaisuuteen Suomessa -raportin pääviestit (pdf 1.6.2020)

Bioenergian teknologia- ja palveluvienti nyt ja tulevaisuudessa (pdf 11.6.2018)

Bioenergian tuottajan metsätietopaketti (pdf, 2018)

Bioenergian tuottajan metsätietopakettiin on koottu tietoa kestävästä metsätaloudesta, puuntuotannosta ja puunhankinnasta, metsänhoidosta ja metsien suojelusta sekä monimuotoisuudesta. Metsätietopaketti on tehty yhteistyössä Tapio Oy:n kanssa.

Energiapuuterminaalien paloturvallisuusopas (pdf, 2017)

Halkojen Suomi – energiaa puusta (2017)
Kirja energiapuun historiasta

Kuvitettu historiikki kertoo polttopuun teosta, kuljettamisesta, kaupasta ja käytöstä. Puun energiakäyttö kulkee käsi kädessä 100-vuotiaan Suomen historian kanssa. Nykyisin puu on tärkeä osa ratkaisua edettäessä kohti hiilineutraalia Suomea. Puulla on myös suuria kansantaloudelliset vaikutuksia, sillä se luo Suomeen työtä, toimeentuloa, vientituloja ja verotuloja.

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön (pdf, 2014)

Tämä puujätteen laatuluokitus on tehty sekä energiantuottajien että jätepuuta tuottavan teollisuuden kuin myös puujätettä prosessoivien yritysten tarpeisiin. Luokittelun soveltaminen auttaa myös viranomaisia lupamenettelyissä ja raportoinnissa. Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Bioenergia ry

LULUCF Metsät osaksi ilmastopolitiikkaa -esite (pdf, 2017)

Euroopan komissio antoi heinäkuussa 2016 esityksen (ns. LULUCF-asetus), jonka tavoitteena on luoda järjestelmä, jolla maan ja metsien käytöstä syntyvät ilmastopäästöt otetaan huomioon EU-maiden päästölaskennassa. LULUCF on lyhenne englanninkielisistä sanoista maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous. LULUCF-asetukseen sisältyvät metsistä, maatalousmaista ja kosteikoista syntyvät päästöt ja nielut.

Perustietoja puuenergiasta (pdf, 2019)

Puuenergian perustiedot esittelevä paketti käsittelee mm. puun saatavuutta, puuenergian kestävyyttä ja arvon lisää.

Puupolttoaineiden laatuohje (pdf, 2020 päivitys)

Puu lämmön tuotannossa – tilastot ja tekniikat (pdf, 2019)

Energiapuun tuotanto ja käyttö Suomessa on noussut huipulle alan aktiivisen kehittämistyön ansiosta. DI Eija Alakangas kirjoittaa Puu lämmön tuotannossa -julkaisussa puun polton energiatehokkuudesta, ympäristövaatimuksista ja tekniikan kehityksestä niin pienkäytössä kuin moderneissa kiertoleijupetikattiloissakin.

Quality guidelines for wood fuels in Finland (pdf, 2020)

The quality guidelines for wood fuels in Finland are intended for the producers, suppliers and users of wood fuels to guide them in classifying and determining the quality of wood fuels. These guidelines can also assist the authorities, for instance, in emissions trading and the application of feed-in tariffs on wood fuels. This publication is a translation of the publication: “Puupolttoaineiden laatuohje – VTT-M-07608-13 – Päivitys 2020”. EN ISO standards published in 2014 have been updated in this publication.
Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry

Turpeesta hiilidioksidin hyötykäyttöön (pdf, 2020)
Eija Alakangas, Bioenergia ry:n kunniajäsen

Suomi

Tilastoja, selvityksiä ja oppaita

Energiatilastot, Tilastokeskus

Kasvihuonekaasupäästötilastot, Tilastokeskus

Sähkötilastot, Energiateollisuus ry

Kaukolämpötilastot, Energiateollisuus ry

Metsäpolttoaineiden kestävyyden turvaaminen, Energiateollisuus ry:n suositus, 2018

Hakkuukertymä ja puuston poistuma, Luonnonvarakeskus

Puun energiakäyttö, Luonnonvarakeskus

Energiapuun kauppa, Luonnonvarakeskus

Puupelletit, Luonnonvarakeskus

Pientalojen polttopuun käyttö, Luonnonvarakeskus

Metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen, työopas, Tapio

Metsäpaloriskin ennakointi metsätöissä, Tapio Palvelut Oy 2020

Lahopuuselvitys, Tapio Palvelut Oy 2019

Tuhka osana kestävää liiketoimintaa – opas tuhkan tuottajille ja käyttäjille, Tapio Oy 2020

Metsähallitus Metsätalous Oy:n ympäristöopas, Metsähallitus

Biokaasun turvallisuusohje, Suomen Kaasuyhdistys & Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, 2020

EU

Bioenergiatilastot koko EU:n tasolla , Bioenergy Europe

Uusiutuvan energian tilastot koko EU:n tasolla, Eurostat

Maailma

Bioenergiatilastot koko maailman tasolla, World Bioenergy Association

Energiatilastot ja skenaariot koko maailman tasolla, International Energy Agency

Uusiutuvan energian tilastoja ja skenaarioita koko maailman tasolla, International Renewable Energy Agency (IRENA)