Bioenergia ry on mukana alan suomalaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa.

Biohiilialan edistämishanke

Biohiilialan edistämishanke on aloitettu Bioenergia ry:ssä biohiiliverkoston luotsaamana. Hankkeessa tavoitellaan kotimaisen laatuluokituksen ja testimenetelmien selkiyttämistä. Aluksi tehdään taustaselvitys, jossa selvitetään mm. biohiilen lainsäädännöllistä tilannetta. Sen jälkeen määritetään biohiilen laatuluokitus ja testimenetelmät sekä tehdään suositukset tuoteselosteesta ja ohjeet eri käyttäjäryhmille.

Hankkeessa kerätään tietokanta kotimaisen biohiilen ominaisuuksista. Erillisenä osiona hankkeessa on pyrolyysitisleiden maatalouskäytön selvittäminen. Siinä kerätään tietoa pyrolyysitisleiden turvallisuushyväksyntää ja turvallisuusselostetta varten ja tehdään selvitys niihin liittyvistä viranomaisvaatimuksista ja hyväksyttämispoluista.

Lopputuloksena hankkeesta saadaan tietoa oikeasta biohiilestä sen optimaaliseen käyttökohteeseen. Biohiilestä saadaan tuotettua korkealaatuisempia sovelluksia, joiden kautta ravinnekierto tehostuu. Pyrolyysitisleiden tuotteistamisen helpottaminen parantaa myös biohiilen valmistusprosessin ravinteiden kierrätystä. Hankkeessa kehitetään lisäksi biohiilialan viestintää sekä syvennetään alan toimijoiden ja viranomaisten yhteistyötä.

Kustannusarvio: 57 000 €
Kesto: 1.9.2023-31.10.2024
Rahoitus: Päärahoittaja on Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman 2020-2022 rahoitusosuus (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus). Muita rahoittajia ovat biohiilialan yritykset sekä MTK:n Säätiö.

Hankkeen vastuullinen johtaja: Harri Laurikka
Projektipäällikkö: Hannes Tuohiniitty
Projektikoordinaattori: Niina Välinen

Selvitys hiilidioksidi-infrastruktuurin tarpeista Suomessa

Bioenergia ry on käynnistänyt yhteistyössä yhdeksän organisaation kanssa erillisrahoitteisen selvityksen hiilidioksidin hyötykäytön ja poiston vaatimasta kuljetus- ja välivarastointi-infrastruktuurista. Työn tavoitteena on selvittää Suomen tasolla, millaista infrastruktuuria ja logistiikkaa potentiaalisen CCUS-järjestelmän pyörittäminen vaatii.

Hiilidioksidin kuljetus- ja varastointi-infrastruktuuri on tunnistettu keskeiseksi tekijäksi hiilidioksidin talteenottohankkeiden kehittämisessä niin hiilidioksidin käytön kuin varastoinnin arvoketjujen osalta. Hankkeita suunniteltaessa on erityisen tärkeää tunnistaa potentiaaliset alueelliset solmukohdat, jotka muodostuvat toisiaan lähellä olevien hiilidioksidilähteiden ja hiilidioksidin käyttökohteiden perusteella. Nämä alueelliset hubit voivat toimia alustoina, joissa voidaan jakaa yhteinen infrastruktuuri (kuten kuljetusinfrastruktuuri, hiilidioksiditerminaali sekä välivarastot) ja siten madaltaa yksittäiselle hankkeelle muodostuvia kustannuksia. Samalla mahdollistetaan riittävän suurien hiilidioksidimäärien muodostuminen/kokoaminen esim. varastointihankkeiden osalta Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuvaa kuljetusta varten. Hiilidioksiditerminaalien sijaintiin vaikuttavat hiilidioksidilähteiden lisäksi myös sähkö-, kaukolämpö- ja vetyverkkojen sijainti sekä hiilidioksidin käytön osalta sijainti. Suomen sisäisen hiilidioksidin kuljetuksen vaihtoehtojen osalta on tärkeä selvittää, missä kohteissa mikäkin kuljetustapa toimii parhaiten.

Selvitys on tilattu VTT:ltä ja se valmistuu elokuussa 2024.

Rahoittajaorganisaatiot ovat Gasgrid Vetyverkot Oy, Finnsementti Oy, Fortum Power and Heat Oy, Helen Oy, Keravan Energia Oy, Oulun Energia Oy, Tampereen Energia Oy, Vantaan Energia Oy ja Sumitomo Corporation Europe Ltd.

Lisätietoa: Erika Laajalahti, puh. 044 753 0700, erika.laajalahti(a)bioenergia.fi

Uusiutuvan energian järjestelmien asentajille kilpailukykyä sertifioinnilla

Sertifiointitunnus on vahva näyttö osaamisesta. Käyttämällä sitä markkinoinnissa asennusliike saa kilpailuetua ja huomiota kuluttajilta.

Uusiutuvan energian laiteasentajien ja alan toimijoiden osaamista kehitetään Suomessa määrätietoisesti. Mukana kehitystyössä ovat uusiutuvan energian valtakunnalliset yhdistykset, täydennyskoulutukseen erikoistuneet oppilaitokset, ympäristöministeriö ja Motiva Oy.

Euroopan unionin uusiutuvan energian käyttöä edistävän direktiivin mukaisesti Suomessa on luotu vapaaehtoisuuteen pohjautuva sertifiointi- ja koulutusjärjestelmä, joka on tarkoitettu aurinkolämpö- ja aurinkosähkö-, biolämpö-, lämpöpumppu- ja pellettiasentajille.

Sertifiointijärjestelmän mukaisessa lisä- ja täydennyskoulutuksessa asentajille tarjotaan mahdollisuutta osoittaa pätevyytensä ja saada sertifikaatti. Loppukokeen hyväksytysti suorittanut asentaja, jolla on myös käytännön asennuskokemusta ja riittävä pohjakoulutus, voi hakea sertifiointitodistuksen ja luvan käyttää sertifiointitunnusta.

Lue lisää sertifiointikoulutuksista

Lue lisää sertifioinnin hakemisesta

Sertifioitujen asentajien luettelo

Biokattilaneuvonta: