Biotaloudessa korvataan fossiilisista raaka-aineista tehdyt tuotteet bioperäisillä raaka-aineilla kuten esimerkiksi puulla. Fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen edellyttää biomassan käytön lisäämistä. Puun käyttömäärien lisääminen tulee kuitenkin tehdä kestävästi, koska metsien hiilivarastot ovat keskeisiä myös ilmastonmuutoksen hillinnässä ja metsien muut arvot tulee huomioida käyttöä lisättäessä.

Bioperäisten raaka-aineiden käyttöä energiantuotantoon kritisoidaan sillä, että niillä ei saavuteta lyhyen aikavälin ilmastovaikutuksia. Meidän on hyvä ymmärtää, että oikeasti merkittäviä lyhyen aikavälin ilmastovaikutuksia saadaan vain kokonaiskulutusta merkittävästi vähentämällä. Jos tämä ei ole nopeasti mahdollista, niin on parempi muuttaa fossiilista yhteiskuntaa kohti bio- ja aurinkotaloutta, kuin jatkaa vanhalla mallilla.

Puun energiakäytön lisäämisellä ilmastohyötyjä

Puun energiakäytön lisääminen tuottaa ilmastohyötyjä lyhyellä aikavälillä, jos energiakäyttöön ohjataan nopeasti hajoavia hakkuutähteitä ja pieniläpimittaisia harvennuspuita. Hiilivaraston kasvu on toki hitaampaa kuin ilman hakkuiden lisäystä. Kehitykseen voidaan kuitenkin vaikuttaa muun muassa paremmalla metsänhoidolla, joka tarkoittaa esimerkiksi nuorten metsien metsähoidon tehostamista, jossa L&T Biowatti on yksi alan pioneereista. Nuorten metsien harvennushakkuut parantavat niiden kasvua ja hiilen sidontaa. Tänä päivän hyödynnämme noin puolet Suomen metsien energiapuupotentiaalista, joten metsävarojen puolesta käyttöä on mahdollista lisätä vielä merkittävästi. Lisäksi tekemistä Suomen metsissä riittää, sillä nuorten metsien ensiharvennusrästejä on jo lähes miljoona hehtaaria. Panostamalla nykyistä voimakkaammin nuorten metsien hoitoon, voimme varmistaa kestävän biomassan käytön kasvun. Harvennusrästien kuntoon saattamiseksi tarvitaan nykyistä voimakkaampia panostuksia esimerkiksi Kestävän metsätalouden rahoituslakiin.

Kuva: L&T Biowatti Oy

Kestävän metsänhoidon suositusten mukainen puunhankinta

Metsähakkeen tuottajana me L&T Biowatissa haluamme varmistaa, että toimintamme on vastuullista ja kestävää. Tämä tarkoittaa L&T:n vastuullisuusohjelman lisäksi muun muassa sitoutumista kestävän metsänhoidon suositusten mukaiseen puunhankintaan. Olemme energiapuun hankinnassa keskittyneet pääasiassa nuorista metsistä korjattavan puun sekä hakkuutähteiden hankintaan, joten pystymme toiminnallamme edistämään selvästi tavoiteltavia ilmastohyötyjä. Puunhankintaketjumme on PEFC-alkuperäsertifioitu, jolloin pystymme todentamaan jokaisen puuerän alkuperän ja varmistamaan, että tuottamamme metsäenergia täyttää metsäsertifioinnin ja kestävän metsänhoidon kriteerit. Metsäenergian puunhankinnassa käytetään täysin samoja metsän hoidon ja metsäsertifioinnin kriteereitä, kuin tukki- ja kuitupuun puunhankinnassa.

Meillä on Suomessa erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa metsiin pohjautuvaa biotaloutta ja voimme tehdä sen kestävästi pitkälti nykyisien metsähoidon suositusten sekä metsäsertifioinnin antamien suuntaviivojen mukaisesti.

Tomi Vartiamäki

Kirjoittaja on Lassila & Tikanoja Oyj:n Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti Oy) toimialajohtaja, jonka arkipäivät keskittyvät tuottamaan kestävää metsäenergiaa, ja joka viikonloppuisin nauttii monimuotoisesta metsäluonnosta.

tomi.vartiamaki@biowatti.fi