Asia: TEM/404/00.04.03/2018; TEM016:00/2018

MAAKAASUMARKKINOIDEN MARKKINASÄÄNTÖJEN VALMISTELU

Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto.

Maakaasumarkkinoiden markkinasäännöt on valmisteltu pitkään ja huolella. Markkinasäännöillä
vaikutetaan biokaasun markkinoihin vaikka biokaasun osuus markkinoilla on edelleen pieni. Kyseessä
on kokonaan uusi lainsääädäntö ja uudet markkinasäännöt, joiden toimivuudesta ei vielä ole
kokemusta. Käsityksemme mukaan esitetyt säännöt ovat hyvät, mutta kokemusten karttuessa tulee
viranomaisilla olla matala kynnys muuttaa lakia ja markkinasääntöjä mahdollisten säännöistä tai
laista johtuvien ongelmien ilmaantuessa. Biokaasulla on oma roolinsa päästöjen vähentämisessä ja
hyvillä markkinasäännöillä voidaan jatkaa suotuisaa kehitystä.

Tage Fredriksson