Hallitus tuki kehysriihipäätöksillään kotimaisen energian käytön lisäämistä. Kivihiilikieltoon liittyvässä kannustepaketissa on tehty oikeansuuntaisia valintoja.

Hallituksen kehysriihessä tehtiin bioenergia-alaa suoraan koskettavia ratkaisuja. Hallitus ei koskenut 1.3.2016 nykytasolle palautettuun metsähakkeen tukeen eikä siihen liittyvään energiaturpeen verotasoon.

– Olemme tyytyväisiä, ettei hallitus lähtenyt vauhdittamaan metsähakkeen ja energiaturpeen alamäkeä turpeen veron nostolla, vaan valitsi kotimaiselle energialle myönteisen linjan, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

– Jos kivihiilestä luopuvia yhtiöitä tuetaan muutosinvestoinneissa, on hyvä, että sähkön ja lämmön yhteistuotannolle tarjotaan konkreettista apua ja bioenergiaratkaisut ovat paletissa mukana. Hyvää ovat myös varautuminen nykyisen ajoneuvokannan päästöjen vähentämiseen kehyksissä ja METSO-ohjelman lisärahoitus, Laurikka jatkaa.

Hallitus on päättänyt, että kivihiilen käyttö energiantuotannossa kielletään lailla vuonna 2029. Lisäksi valmistellaan 90 miljoonan euron kannustepaketti niille kaupunkien kaukolämpöyhtiöille, jotka sitoutuvat luopumaan kivihiilen käytöstä jo vuonna 2025. Kannustepaketti jakautuu puoliksi uusiutuvalle yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannolle (CHP) ja puoliksi muille hiiltä korvaaville teknologioille. Uusiutuvan CHP:n tukemisella turvataan samalla sähkön tuotantokapasiteetin riittävyyttä huippukulutustilanteissa.

Energiatuen myöntämisvaltuutta lisätään biojalostamoiden tukemista varten 40 milj. euroa vuosina 2019–2020 ja 60 milj. euroa vuosina 2021–2022. Tämä lisäys on ehdollinen sille, että valmisteilla oleva EU-regulaatio mahdollistaa biojalostamoinvestoinnit Suomessa.

Hallitus päätti lisätä METSO-ohjelman rahoitusta viidellä miljoonalla eurolla kehystasoon nähden myös vuodelle 2019. Maanomistajien vapaaehtoisiin suojelutoimiin pohjaava METSO-ohjelma on yksi tärkeimpiä keinoja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Vuodenvaihteessa 2018 METSO-ohjelman suojelutavoitteesta oli saavutettu 67 %.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Harri Laurikka, Bioenergia ry, puh. 040 1630 465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi