Liikenne- ja viestintäministeriö
kirjaamo@lvm.fi
erik.asplund@lvm.fi

Viite: Lausuntopyyntö 12.3.2018
LVM/145/03/2018

”Asetuksessa säädettyjä, eräiden ETA-valtiossa rekisteröityjen tai käyttöön otettujen ajoneuvojen
ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia tiellä sallittuja pituuksia esitetään muutettavaksi. Lisäksi
asetusehdotuksessa esitetään sallittavaksi tiellä käytettäväksi uudentyyppisiä, nykyisistä
poikkeavia ajoneuvoyhdistelmiä. Nykyisiä ajoneuvoyhdistelmiä pidemmille ja muille
uudentyyppisille ajoneuvoyhdistelmille ehdotetaan säädettäväksi suurimmat sallitut mitat, massat,
kääntyvyysvaatimukset sekä ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien turvalliseen käyttöön liittyviä
kytkentää ja varusteita koskevia vaatimuksia. ”

Bioenergia ry:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen käytöstä
tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Bioenergia ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto tästä luonnoksesta.

Bioenergia ry kannattaa luonnoksessa esitettyjä suurempia pituuksia ja uudentyyppisiä
ajoneuvoyhdistelmiä. Ajoneuvojen mittojen ja massojen kasvattaminen luo hyvät edellytykset
energiakuljetusten tehokkuuden ja kilpailukyvyn kehittämiselle. Matkat metsistä ja soilta ovat pitkiä,
lisäksi erilaiset biopolttoaineterminaalit vaativat tehokkaita kuljetusratkaisuja, jotta kustannukset ja
myös päästöt voidaan tulevaisuudessa minimoida.

Biotalouden kuljetusvirrat lähtevät alempiasteiselta tieverkolta. Uudentyyppiset
ajoneuvoyhdistelmät ja ajoneuvojen enimmäispituuksien kasvattaminen ovat tärkeitä paitsi
terminaalien ja käyttökohteiden välisessä liikenteessä myös erilaisten joustavien moduli- ja
konttiratkaisujen mahdollistajana. Raakapuun, turpeen, ja monien maa- ja metsätalouden
tuotteiden kuljetusten tehostaminen edellyttää jatkossa myös ajoneuvojen kokonaismassojen
nostamista. On kuitenkin tärkeää, ettei ajoneuvojen mittojen ja massojen noustessa tieinfraan
tarvittavia lisäpanostuksia oteta tienpidon nykyisistä resursseista. Yleisten teiden korjausvelka ei
saa tämän johdosta kasvaa.

Bioenergia ry kannattaa Koneyrittäjien liiton lausunnossaan ilmaisemaa kantaa, jossa esitetään
traktorin ja keskiakseliperävaunun yhdistelmän enimmäispituuden kasvattamista 16,5 metristä
20,75 metriin. Muutos on perusteltu mm. metsässä tapahtuvaan haketukseen liittyvissä
kuljetuksissa.

Kunnioittavasti

Harri Laurikka
toimitusjohtaja
Bioenergia ry