Asia: TEM/910/03.01.02/2018

Valtioneuvoston asetus sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2021

Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Bioenergia ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asetusluonnoksesta.

Tuen yhtenä tavoitteena on edistää biokaasun käyttöä liikenteessä tukemalla kaasutankkausverkon
laajentamiseen liittyviä investointeja. Kattava kaasutankkausverkosto on edellytys kaasukäyttöisten
ajoneuvojen yleistymiselle. Kaasukäyttöisten ajoneuvojen ensirekisteröinti ja maahantuonti
käytettynä on ollut vuonna 2018 erittäin hyvässä vauhdissa – myös suhteessa muihin vähäpäästöisiin
vaihtoehtoihin (ks. http://www.bioenergia.fi/?item=msg;27282). On tärkeää, että käsillä oleva
asetusluonnos edelleen tukee hyvän kehityksen jatkumista kohti hallituksen asettamaa 50 000
kaasuajoneuvon tavoitetta vuodelle 2030.

Lähtökohtaisesti luonnoksessa tuetaan hankkeita, jotka ilman tukea jäisivät toteutumatta. Tämä on
laajasti käytetty menettely, mutta on todettava, että yksiselitteistä vastausta siihen, mitkä hankkeet
eivät toteutuisi ilman tukea ei ole olemassa.

Tukiohjelman hallinnointi perustuisi varsin tarkasti määriteltyyn yksinkertaiseen kilpailutukseen
perustuvaan päätöksentekomenettelyyn.

Biokaasuautoilun kasvu on varsin herkässä vaiheessa ja tarvitsee kiireellisesti tankkauspaikkoja
kaikkialla, missä kohtuullisia toiminnan edellytyksiä on. Kaasuautoilun keskipisteessä on
kuluttaja/autonostaja, jonka käyttäytymistä ohjaavat merkittävästi talous, käyttömukavuus sekä
luottamus ratkaisuihin.

Toteamme luonnoksesta seuraavaa:

– Kaasutankkausasemien määrärahojen jaossa on tarpeellisessa määrin huomioitu tankkausasemien
määrärahan tarve suhteutettuna sähköisen liikenteen vastaaviin tarpeisiin.
– Biokaasulle varattuja varoja ei pidä siirtää sähköisen liikenteen kehittämiseen vaan korjata
rajoittavia vaatimuksia ja jotka siten myös heikentävät kuluttajien luottamusta kaasun saatavuuden
suhteen.
– Tukien myöntäminen hankkeille jotka eivät muuten toteutuisi on teoriassa hyvä ohjenuora, mutta
vaikeaa toteuttaa käytännössä.
– Luonnoksessa on seuraavia tukia rajoittavia ehtoja, joita esitämme vielä harkittaviksi. Vähintään
ehtoja täytyy pystyä tarvittaessa muuttamaan, jos ilmenee, että rajoitteet aiheuttavat valtion ja
kuluttajien kannalta kyseenalaisia hankkeita tai osa rahoituksesta uhkaa jäädä käyttämättä.

a) Tuki on rajattu koskemaan vain maakaasuverkon ulkopuolella olevia investointeja.
Tankkauspaikkojen valinta pitää tehdä asiakkaiden tankkaamisen vaivattomuuden ja muuhun
tankkaukseen verrattavan helppouden perusteella. Maakaasuputken olemassaolo ei automaattisesti
merkitse käytännön mahdollisuutta biokaasun myynnille verkkoon. Biokaasun tuotanto on raakaainelähtöistä ja biomassan syntypaikasta ja tuotantopaikasta kiinni. Se ei kovin usein osu lähelle
sopivaa tankkauspaikkaa myöskään kaasuverkon alueella. Kaasuverkkoon liittyvä rajaus on kirjattu
2018, mutta sitä ei ole syytä viedä asetukseen koskemaan 2018 jälkeistä aikaa.

b) Yhdelle toimijalle myönnettävän tuen rajaaminen enintään 50 prosenttiin vaikuttaa investointien
määrään. Herkässä tilanteessa, missä haetaan nopeaa kasvua, tukirajan taso voi olla tilannetta
heikentävä tekijä. Maakaasuun liittyvä markkinalaki on päätetty ja muuttaa toimintaympäristöä
lähivuosina huomattavasti. Kilpailulait eivät kiellä suurta markkinaosuutta, mutta kieltävät
määräävän markkina-aseman väärinkäytön. Tämä kannattaa myös muistaa rajauksista säädettäessä.

– Esitetty kilpailutus ei jätä Energiavirastolle harkinnan- ja tulkinnanvaraa, minkä takia pisteytys ja
rajaavat tekijät tulee harkita vielä perusteellisesti. Kynnyksen muuttaa asetusta pikaisesti tulee olla
matala, jos epäkohtia ilmenee tulevia kilpailutuskierroksia ajatellen. Tärkeimpänä kriteerinä tulee
olla sijainti todellisiin liikennevirtoihin nähden ja potentiaalisten tankkaajien määrään.
Tankkauspisteiden hyvä sijainti on erittäin tärkeä asiakaskäyntien määrän kasvattamiseksi.
Kaasuverkon alueella sijaitseville kohteille tulee harkita omaa tankkausasemien koria.

– Tuettaville kohteille ei ole asetettu teknisiä minimivaatimuksia. Asemien pitää kuitenkin pystyä
palvelemaan 24/7 ja siten niiden tuottamaan asiakaskokemukseen on kiinnitettävä enemmän
huomiota. Energiaviraston keräämä tieto on ensisijaisen tärkeää.

Laurikka Harri
Bioenergia ry