Eduskunta/ Maa-ja metsätalousvaliokunta

Asia: U 5/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käy-tön edistämisestä (uusiutuvan energian direktiivi)

Bioenergia ry:n kirjallinen lausunto

Uusiutuvan energian direktiivin päivityksen (REDII)käsittely on EU elimissä edennyt monin osin onnistuneesti. Parlamentin ja energianeuvoston näkemykset ovat silti muutamien asioiden suhteen merkittävän etäällä toisistaanja erityisesti jätehierarkian osalta sekä seospolton hyväksymiseksi jatkossakin tulee neuvostossa ajaa selkeää kantaa.

Tuemme Työ-ja elinkeinoministeriön näkemystä, että liitteen IX A osan raaka-aineista valmisteluille kehittyneille biopolttoaineille tulee asettaaerillinen alatavoite uusien investointien kannustamiseksi ja ettei hyväksyttävien raaka-aineiden listalta tulepoistaa raaka-aineita ennen vuotta 2030.

Esitetyssä Suomen kannassa korostuu se, että Suomelle kohdentuva uusiutuvan energian tavoite ei saisi nousta vähääkään yli 50 % vuonna 2030. Mielestämme tästä ei tulisi tehdä neuvotteluissa kynnyskysymystä, vaan vaikuttamisen kärjet tulisi valita vakavasti Suomen kansallisiin energiarat-kaisuihin ja yritysten toimintaedellytyksiin pahimmillaan vaikuttavista aiheista.

Käyttöhierarkiamääräytyy markkinoilla –sitovat kirjaukset jäykistävät kehitystä

Painotamme,että jätehierarkian sekä biomassan energiakäytön raaka-ainemarkkinoiden väitetyn vääristämisen osalta Suomen kannan tulee olla nyt esitettyä tiukempi ja yksityiskohtaisempi: Suomen ei tule kannattaa neuvoston kannaksi sellaista tekstiä, missä jäsenmaille annetaan mahdollisuus syrjiä tuotantotukien myöntämisessä bioenergiaasisällyttämällä raaka-ainemarkkinavaikutuksettukijärjestelmiin. Pidämme tärkeänä, että raaka-aineiden hinta muodostuu kilpailun myötä, eikä hallinnollisilla päätöksillä.

Seospoltto tulee pitää edelleen mahdollisena–korkealla hyötysuhteella

Artiklassa 26.8 Suomen tulee pyrkiä ajamaanneuvoston kannaksikirjausta, joka:

a) mahdollistaa biomassan seospolton jatkumisensähköntuotannossa lauhdelaitoksissamyös direktiivin jälkeen käyttöönotetuissa laitoksissa fossiilisen polttoaineen, ja Suomen tapauksessa turpeen, kanssa.

b) samalla painottaa vaatimusta mahdollisimman korkeaksihyötysuhteeksi perustuen parhaan saatavilla olevan teknologian (BAT) mukaisesti.

Lisätietoja lausunnosta antaa toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty puh. 040 1948628

Kunnioittavasti,
Harri Laurikka toimitusjohtaja