Bioenergia-alan teknologia- ja palveluvientiyrityksistä 91 % uskoo bioenergiaan liittyvän liikevaihtonsa kasvavan lähivuosina. Viennissä uskotaan vauhdikkaaseen kehitykseen. Rahoitus koetaan kuitenkin pullonkaulaksi yritysten viennille.

Bioenergia ry:n MS Advisor Oy:ltä ja GreenStream Network:ltä tilaamassa selvityksessä kartoitettiin ensimmäistä kertaa tässä mittakaavassa bioenergiaan liittyvän viennin laajuutta ja tulevaisuudennäkymiä. Selvityksessä tunnistetun yritysjoukon yhteenlaskettu liikevaihto on arviolta noin 1,2–1,5 miljardia euroa vuodessa.

Selvitykseen osallistuneet yritykset ennakoivat tuotannollisten investointien pysyvän nykyisellään tai kasvavan. Viidennes vastaajista oletti tason kasvavan niin Suomessa kuin ulkomaillakin. 70 % kyselyyn vastanneista uskoi niiden pysyvän seuraavien 3–5 vuoden aikana vuosien 2015–2017 tasolla.

Viennissä on paljon potentiaalia

Yritykset uskovat viennin vauhdikkaaseen kehitykseen: lähes 70 % ennakoi kasvua ja 36 % uskoo viennin lisääntyvän merkittävästi.

– Kansainväliset energia-alan asiantuntijajärjestöt IEA ja IRENA arvioivat modernin bioenergian kysynnän kasvavan sitä enemmän, mitä tehokkaammin kohti kestävän kehityksen tavoitteita ja Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteita pyritään.  Kehittyvissä maissa bioenergian moderni käyttö korvaa perinteistä polttopuukäyttöä, kommentoi Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Noin 15 % kyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoitti, että yli 60 % liikevaihdosta tulee tällä hetkellä Suomen ulkopuolella tapahtuvasta teknologia- ja palvelutuotannosta sekä ulkomaille suuntautuvasta viennistä. Valtaosalla (58 %) viennin osuus liikevaihdosta asettuu 20 %:iin tai sen alle.

Rahoitusinstrumentteja vielä kehitettävä

Kyselyssä korostui rahoituksen rooli. Suomen tarjoamien rahoitusinstrumenttien ei koeta olevan kilpailijamaiden tasolla. Rahoituksen kehittäminen kilpailijamaiden rinnalle vaatii julkiselta hallinnolta pitkäjänteistä kehitystyötä ja sitoutumista. Yritykset myös korostivat, ettei kaupallistamisvaiheeseen ole riittävästi julkista rahoitusta tarjolla.

Yritykset painottivat, ettei Suomella ole teknisiä rajoitteita olla maailman kärjessä bioenergiassa. Yritysten yhteistyömallien kehittäminen on myös avainasemassa. Tavoitteena tulisi olla joustavien yritysverkostojen luominen.

MS Advisor Oy:n ja GreenStream Networkin tekemän selvityksen osana toteutettiin kysely 94 yritykselle, joista 40 % vastasi kyselyyn. Kyselyyn vastanneiden yritysten liikevaihdosta arviolta hieman yli viidennes (21 %) kertyy bioenergiaan liittyvästä liiketoiminnasta. Mikäli samaa suhdetta käytetään koko selvityksen alussa tunnistettuun 94 yrityksen joukkoon, saadaan näiden yritysten yhteenlasketuksi liikevaihdoksi noin 1,2–1,5 miljardia euroa vuodessa. Viennin yhteenlaskettu osuus yritysten liikevaihdosta on arviolta vähintään 200 miljoonaa euroa vuodessa.

Selvityksen tuloksista kerrottiin Bioenergian Kevätpäivässä 30.5. Selvitys julkaistaan kokonaisuudessaan kesäkuussa.

Lisätietoja: Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty, puh. 040 1948 628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi ja MS Advisor Oy:n konsultti Mika Sulkinoja, puh. 050 3571 723, mika.sulkinoja(a)gmail.com