Asia: TEM/1031/03.01.02/2018

Tuotantotukiasetuksen muutos

Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto uusiutuvan sähkön tuotantotukiasetuksen (VNA
1397/2010) muutoksista.

Bioenergia ry:n ainoat kommentit liittyvät 1 a§ 1 momentin 1 ja 2 kohtiin:

• 1 a§ 1 momentin 2 kohdassa käsitellään korvattavan voimalaitoksen jäljellä olevaa teknistä
käyttöikää. Toivomme, että laitoksen omistajaa, jolla on paras tieto oman laitoksensa käytöstä ja
käyttöiästä, kuullaan tilanteessa, jossa laitoksen teknistä käyttöikää täytyy määrittää.
• Tulkitsemme 1 a§:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan asetustekstejä siten, että vaikka korvattavan
voimalaitoksen voimalaitosrakennus ja sen perustukset ovat saaneet aiemmin valtiontukea (osana
voimalaitosta), korvattavan voimalaitoksen tilalle vanhaa voimalaitosrakennusta ja sen perustuksia
hyödyntävä uusi laitos hyväksytään mukaan tarjouskilpailuun.

Bioenergia ry antoi syksyllä 2017 näkemyksensä lausunnolla olleeseen lakimuutosluonnokseen
uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta. Esitimme lakiluonnokseen korjauksia,
joita ei ikävä kyllä ole lopulliseen lakitekstiin otettu mukaan. Täydennetyn lain mukainen
tukijärjestelmä ei ole aidosti teknologianeutraali. 85 %:n puupolttoainevaatimus – vieläpä rajaten
järeän puun hakkuukohteelta saadun jalostukseen soveltuvasta puusta valmistetun metsähakkeen
tukijärjestelmään kelpaamattomaksi – sulkee suuren osan puupolttoaineita käyttävistä CHPvoimalaitoksista tarjouskilpailun ulkopuolelle. Energiateollisuus ry:n energiantuotantotilastoista
nähdään, että nykyisissä puupolttoainetta käyttävissä laitoksissa käytetään lähes poikkeuksetta myös muita polttoaineita. Tärkein näistä on kotimainen energiaturve. Yhden polttoaineen varaan ei
rakenneta uusia CHP-voimalaitoksia. Yksikään nykyinen kaukolämpö-CHP-laitos ei täytä 85 %:n
tiukkaa puupolttoaine-ehtoa (v. 2016 tilasto). Siten tukijärjestelmä ei kykene edistämään uusiutuvan
CHP-tuotannon asemaa Suomessa.

Helsingissä 8.6.2018

Bioenergia ry
Harri Laurikka
Toimitusjohtaja