Bioenergiateknologia- ja palveluviennillä on selvityksen mukaan merkittävä tulevaisuuden kasvupotentiaali. Kansainvälisten energiajärjestöjen mukaan merkittävää kasvupotentiaalia on useassa maassa. Myös suomalaiset yritykset uskovat bioenergiaan liittyvän viennin ja liikevaihdon kasvuun.

Bioenergia ry:n teettämässä selvityksessä tarkasteltiin viennin tulevaisuuden näkymiä yritysten, kansainvälisten markkina-analyysien sekä valikoitujen kohdemaiden näkökulmasta. Bioenergiaan liittyvän viennin kasvupotentiaali on merkittävä useassa kohdemaassa. Selvityksessä tunnistetuista kohdemaista muun muassa Kiinassa ja Puolassa bioenergiapotentiaali on merkittävä. Vaikka Kiinan energiankulutuksen kasvu on hidastunut viime vuosina, maa säilyy yhtenä suurimmista energiamarkkinoista. Kiinan pitkän aikavälin tavoite on tuottaa yli puolet kokonaisenergiastaan ei-fossiilisilla energialähteillä vuonna 2050.  Kiina onkin ollut jo vuosia maailman suurin uusiutuvan energian markkina.

Bioenergian osuus oli vuonna 2015 lähes 30 % kaikesta uusiutuvasta energiasta. Tämä on murto-osa maan arvioidusta kestävästä bioenergiapotentiaalista. Kansainvälisen energiajärjestön IRENA:n arvio Kiinan bioenergiapotentiaalista vuoteen 2030 mennessä on noin 3–6-kertainen vuoden 2015 käyttöön verrattuna.

Puolan kestävä bioenergiapotentiaali vuoteen 2030 mennessä on IRENA:n mukaan 24,7 % loppukulutuksesta ottaen huomioon myös muut uusiutuvan energianmuodot. Vuonna 2010 osuus oli vain noin 10 %. Biomassan osuus voisi IRENA:n mukaan olla Puolassa jopa 73 % kaikesta uusiutuvasta energiasta, aurinkoenergian ja tuulivoiman osuuksien ollessa vastaavasti 8 % ja 15 %.

Bioenergian käytöstä noin 50 % kuluisi rakennusten lämmityksessä, noin 16 % teollisuuden ja maatalouden lämmöntuotannossa, 18 % sähköntuotannossa ja 17 % liikenteessä.

Suomalaisella osaamisella kysyntää

Suomalaisella bioenergiaosaamisella on Kiinan ja Puolan kaltaisissa maissa kysyntää. Lämmitysjärjestelmä-yritys Ariterm Oy toimitti Puolaan lämpökeskuskokonaisuuden, joka otettiin käyttöön helmikuussa 2011. Lämpökeskuksen ansiosta asiakas sai korvattua tehdasrakennuksen öljylämmityksen pellettilämmityksellä, joka oli taloudellisesti kannattavaa sekä vähensi fossiilisen polttoaineen kulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Toimituksen kotimaisuusaste oli noin 90 %.

Suomella ei ole teknisiä rajoitteita olla maailman kärjessä bioenergiassa. Yritysten näkökulmasta julkisen rahoituksen kehittäminen kilpailijamaiden rinnalle olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää. Myös yritysten yhteistyömallien kehittäminen on avainasemassa. Tavoitteena tulisi olla joustavien yritysverkostojen luominen.

–  Suomessa toimii laaja joukko Bioenergia-alan yrityksiä, joilla on kansainvälisesti katsottuna erittäin vahva osaamis- ja teknologiapohja, mutta suuri osa toimialan vientipotentiaalista on vielä hyödyntämättä. Tiivistämällä yritysten välistä yhteistyötä ja kehittämällä asiakkaiden tarpeiden mukaisia rahoitusratkaisuja yhdessä julkisten toimijoiden kanssa suomalaiset alan yritykset voivat kasvaa maailman johtaviksi bioenergia-alan toimijoiksi nykyisessä energia-alan murroksessa, Ariterm Oy:n toimitusjohtaja Petteri Korpioja toteaa.

Lisätietoja: Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty, puh. 040 1948 628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi

Ariterm Oy:n toimitusjohtaja Petteri Korpioja, puh. 040 094 2705, petteri.korpioja(a)ariterm.fi