Asia: VN/3497/2018

Hallituksen esitys ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (sähköinen käsittely)

Hallituksen esityksen yleisperustelut
Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne yleisperusteluihin

Esitetyt muutokset ovat hyvin perusteltuja ja asianmukaisia. On hyvä, että molempien lakien (YSL ja
VL) muuttamista sähköisen käsittelyn edellytysten suhteen tarkastellaan samanaikaisesti ja yleislain
kanssa päällekkäistä sääntelyä pyritään poistamaan.

Hallituksen esityksen vaikutukset
Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne esityksen vaikutuksiin

Sähköisen asioinnin ja digitaalisten palveluiden kehittäminen parantaa viranomaisten ja
luvanhakijoiden sujuvaa viestintää, hankevalmistelua ja päätöksentekoa. Sähköinen käsittely on
omiaan parantamaan myös kansalaisten tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia lupaprosessin eri
vaiheissa mahdollistaen mm. ajasta ja paikasta riippumattoman osallistumisen.

Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, sähköisen asioinnin toimintaympäristön ja verkkopalveluiden
on kuitenkin toimittava sujuvasti luvanhakijan ja viranomaistenkin kannalta. Loppukäyttäjien eli
kansalaisten kannalta palvelun on myös oltava yhtenäinen ja helppokäyttöinen. Kaikkien käyttäjien
kannalta toimivan sähköisen käsittelyn ympäristöön on lainmuutoksen yhteydessä varattava riittävät
resurssit.

Pykäläehdotukset ja niiden perustelut
Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne pykäläehdotuksiin ja niiden perusteluihin

YSL 39§: Muutosehdotus sähköisen käsittelyn pääsääntöisyydestä on paikallaan. Paperilla toimitettu
lupahakemus voidaan silti erityisestä syystä hyväksyä. Hakemusasiakirjojen sähköinen käsittely tulisi olla pääsääntö myös asian kuuluttamisessa ja lausuntojen pyytämisessä, ja paperitulosteita
hakemusasiakirjojen lisäkappaleina tulisi välttää.

Muut kommentit
Tähän voitte kirjoittaa muut kommenttinne

Sähköisen asioinnin toimintaympäristön ja verkkopalvelun on toimittava sujuvasti luvanhakijan ja
viranomaistenkin kannalta heti lainmuutosten tultua voimaan. Loppukäyttäjien eli kansalaisten
kannalta palvelun on myös oltava yhtenäinen ja helppokäyttöinen. Kaikkien käyttäjien kannalta
toimivan sähköisen käsittelyn ympäristöön on lainmuutoksen yhteydessä varattava riittävät
resurssit.

Laurikka Harri
Bioenergia ry

Salo Hannu
Bioenergia ry