Valtioneuvoston kanslia/Työ- ja elinkeinoministeriö

EU:n politiikkapainopisteet

Kiitämme lausuntopyynnöstä. Lausuntopyynnössä pyydettiin erityisesti miettimään,
mitkä toimialan asiat/asiakokonaisuudet ja niiden kehittäminen edistäisivät
todettujen painopistealueiden mukaisia konkreettisia politiikkatavoitteita.

Painopiste ”Kohti vähähiilistä taloutta”

Keskeisimmäksi politiikkatavoitteeksi on esitetty EU:n
kasvihuonekaasupäästövähennystavoitteiden saavuttamisen kustannustehokasta
toteutusta ja EU:n päästökaupan asettamista etusijalle ilmastopolitiikan
ohjauskeinona. Päällekkäisiä instrumentteja halutaan välttää. EU:n tulee ottaa
roolinsa vähähiiliseen talouteen siirtymisessä tarvittavien teknologioiden
kehittämisessä.

Tuemme vahvasti näitä tavoitteita. Kansainvälisten selvitysten (mm. IEA, IRENA)
mukaan EU:n 2030 tavoitteiden saavuttaminen vaatii merkittävää bioenergian
lisäystä Euroopassa – erityisesti liikenteessä, mutta myös sähköntuotannossa ja
lämmityksessä. Suomen tulee pyrkiä varmistamaan, että komission käyttämissä
laskentamalleissa bioenergiateknologiat kuvataan oikein.

Maailman uusiutuvasta energiasta noin kaksi kolmannesta on nykytilanteessa
bioenergiaa. Suurin osa globaalisti käytettävästä bioenergiasta taas on perinteistä
polttopuu- ja puuhiilikäyttöä, joka ei ole energiatehokasta ja johon liittyy erilaisia
haittavaikutuksia. Suomella on paljon annettavaa bioenergian modernissa
hyödyntämisessä. Bioenergian vientiä ja viennin näkymiä on kuvattu mm. tuoreessa
selvityksessämme. (Lehdistötiedotteet: Suomelle tarjolla 400 miljoonan euron
vientitulot, Suomalaisella bioenergiaosaamisella kysyntää ulkomailla)

Painopiste ”Toimivat sisämarkkinat”

Bioenergian käytön kasvaessa myös siihen liittyvä kauppa EU:n sisämarkkinoilla
kasvaa. Juuri sovittu uusiutuvan energian direktiivi (RED2) sääntelee kestävää
bioenergiaa EU:ssa ja luo puitteet bioenergian kaupalle. On investointien,
kustannustehokkuuden ja huoltovarmuuden kannalta tärkeää, että bioenergian
sääntely on jatkossakin ennustettavaa ja EU-alueella tapahtuvasta
bioenergiakaupasta tehdään mahdollisimman sujuvaa.

Painopiste ”Taloudelliset ulkosuhteet”

Bioenergia on Euroopassa pitkälti kotimainen energianlähde ja lisää EU:n
energiaomavaraisuutta. EU-alueelle tuotiin nettomääräisesti noin 4,4 %
bioenergiasta vuonna 2015 (AEBIOM 2017). Suomelle tärkeä kumppani bioenergian
kaupassa on Venäjä painottuen toimijoihin lähellä rajaa. Luonnonvarakeskuksen
(2017) selvityksen mukaan 14 % energiantuotannon puupolttoaineista vuonna 2015
perustui tuontipuuhun. Mahdollisuus käydä bioenergiakauppaa kolmansien maiden
kanssa on tärkeä, mutta tasapuolisen kilpailun näkökulmasta RED2-direktiivin
vaatimusten on täytyttävä myös tuontipuun osalta.

Yhteyshenkilömme tähän lausuntoon liittyvissä asioissa on toimitusjohtaja Harri
Laurikka (harri.laurikka@bioenergia.fi, puh. 040 1630 465)

Harri Laurikka
Bioenergia ry
toimitusjohtaja