Eduskunta/Maa- ja metsätalousvaliokunta
Asia: HE 95/2018 vp

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta

Bioenergia ry kiittää pyynnöstä antaa kirjallinen lausunto kyseessä hallituksen esityksestä koskien tuotantoeläinten, erityisesti hevosen, lannan energiakäyttöä.

Hyödyntäminen energiaksi on yksi tapa hyödyntää lantaa siellä, missä käyttö energiantuotantoon on järkevää. Lannan energiakäytöllä voidaan Suomessa vähentää fossiilisen tuontienergian
käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Lannoitekäyttö sellaisenaan, kompostointi tai käyttö syötteenä biokaasulaitoksessa ovat myös hyviä vaihtoehtoja.

Nyt käsillä oleva lainsäädäntö mahdollistaa lannan polton heikentämättä mahdollisuuksia lannan
muuhun hyötykäyttöön. Lannan hyötykäytön mahdollisuudet vaihtelevat alueittain riippuen
myös siitä, mikä tai mitkä kuivikkeet hevostilalle tai -tallille parhaiten kulloinkin soveltuvat. Lannan polton mahdollistaminen tarjoaa mahdollisuuden vähentää lannan huonoimpia käyttötapoja; kaatopaikalle toimittamista tai pitkäaikaista patterointia ja sen aiheuttamia valumia.

Komission asetuksen 2017/1262 kansallista toimeenpanoa voidaan pitää kokonaisuudessaan onnistuneena. Kohtalaisen tiukat vaatimukset ja päästöraja-arvot varmistavat sen, että lantaa poltetaan suunnitelmallisesti ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen.

Eläintauti- ja ympäristöviranomaisten tehtävien ja toimivaltuuksien selkeyttäminen on hyvä asia.
Kiitämme, että valmistelussa otettiin huomioon tekstimuutos koskien kunnan ympäristösuojeluviranomaisen viranomaisavun antamista eläintautiviranomaiselle.

Pidämme kannatettavana, että hallitus on hyödyntämässä siirtymäajan poikkeukset. Näin saadaan tarvittava lisäaika laitevalmistajille kehittää erityisesti alle 5 MW kokoluokkaan kustannustehokkaita ratkaisuja. Kannatamme, että alle 50 MW laitoksissa ei Suomessa noudateta tapauskohtaista viranomaisharkintaa näiden poikkeusten osalta.

Tulkintaohjeistus toiminnanharjoittajille ja viranomaisille tarpeen

Lainsäädännön valmistuttua on tarve tuottaa selkeä ohjeistus. Lainsäädäntö ja sen taustalla olevat EU asetukset ja viittaukset standardeihin liittyen mm. omavalvontaan ovat monimutkaisia ja
niiden tulkinta on vaikeaa – varsinkin pienemmille toimijoille, joille lannanpolttoa ollaan nyt osin mahdollistamassa. Ohjeistus toimisi parhaimmillaan myös tulkintaohjeena kunnaneläinlääkäreille, joille lannanpoltto on ennestään vierasta. Bioenergia ry on valmis osallistumaan ohjeistuksen valmisteluun.

Ohjeistuksessa tulisi tuoda esiin muun muassa seuraavat seikat:

• lisäpolttimen voidaan katsoa toimivan millä tahansa lainsäädännön muuten sallimalla
polttoaineella, kunhan se auttaa ylläpitämään tai saavuttamaan riittävän lämpötilan ja
viipymän
• miten määritellään toiminnassa olleet laitokset, joilla on 6 vuoden siirtymäaika (YSL §
221 d)?
• mitä vaihtoehtoja on SO2 mittauksille, jonka EU-asetuksen liite III V B 4 b mahdollistaa.
• tulkintaohjeet arvioimiseksi milloin lannan paahtamisessa (reaktorissa, lähes hapettomassa tilassa) syntyvän tuotekaasun polttaminen tulkitaan muuksi kuin sivutuoteasetuksen mukaiseksi polttamiseksi

Lisätietoja lausunnosta antaa toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty puh. 040 1948628

Kunnioittavasti,
Harri Laurikka
toimitusjohtaja