Viite: OPH-1909-2018

Metsäalan ammattitutkinnon ja metsäalan erikoisammattitutkinnon
perusteiden luonnokset

Bioenergia osana tutkintoja on otettu tarpeeksi laajasti huomioon.

Monet kirjaukset ja niiden sisältö eivät ole kovin selviä tai lukijalle aukeavia ja asiat
pitäisi kirjoittaa selvemmin auki. Ammattitutkintovaatimukset ovat yleisesti ottaen
varsin vaativia, erittäin vaativia tai jopa kohtuuttomia, etenkin mädättämällä
tuotettavan biomassan ja turpeen tuotannon osalta.

Biokaasun tuotanto mädättämällä on erikoisosaamista ja laitosratkaisuja on
hyvin erilaisia. Toteamme kohteesta 2.4. joka on laajuudeltaan 40 osp ja vähintään
riittävä, seuraavaa:
• Osaamisen ammattitaittovaatimuksissa riittänee, että osaa operoida
laitoksella laitevalmistajien antamien ohjeen ja laatujärjestelmän mukaan
sekä tehdä määrättyjä ylläpito- ja huoltotoimenpiteitä sekä ennakoivia
toimenpiteitä.
• Mädätyslaitoksen ylläpidon ja huoltotoimenpiteiden suunnittelu ovat
laitetoimittajien tehtäviä ja laativat ohjeistuksia ja ohjeistuksia laitoksen
operoinnista.
• Arviointi:
o Jalostettava raaka-aine, menetelmä ja prosessi on ennalta määritelty
eikä biomassan vaihtaminen johonkin toiseen ole yleensä käytännössä
mahdollista.
o Mädätyslaitoksen ylläpidon suunnitelman tekeminen on kohtuuton
vaatimus kuten myös suunnitelma tekeminen ennakoivista
huoltotoimenpiteistä

Turvetuotannosta kohteista 2.8 ja 2.9 toteamme seuraavaa:

Opiskelija osaa:
• Kunnostaa tuotantoalueen ja rakentaa vesiensuojelurakenteet Ei voi asettaa
tavoitteeksi työntekijätasolle ”osata kunnostaa tuotantoaluetta” eikä
myöskään itsenäisesti ”rakentaa vesiensuojelurakenteita”.
o Mieluummin: osaa ”tehdä vuotuisia turvetuotantoalueen
kunnostustöitä ja huoltaa vesienkäsittelyrakenteita”
• Ei voida asettaa 40 osp:n laajuudessa ja käytännössä todellisten
harjoittelukohteiden puuttuessa tarkemmaksi tavoitteeksi: ”kunnostaa
turvetuotantoalueen vaihe vaiheelta”

     o Mieluummin: osaa tehdä vuotuisia turvetuotantoalueen kunnostustöitä
ja tehdä tarvittavia ojituksia ja laskeutusaltaiden puhdistuksia

• Tekee sarkaojitukset, eristysojitukset ja laskeutusaltaat sekä rakentaa
pintavalutuskentän ja muut tarvittavat rakenteet – tulee poistaa
• Laatia turvetuotantoalueen jälkikäyttösuunnitelmaa – tulee poistaa
• Valmistelee turvetuotantoalueen suunnittelun ja jälkikäytön perehtyen
turvealueeseen ja sen erityispiirteisiin.” – tulee poistaa

Seuraava on liian vaativaa työntekijätasolla eikä sitä voida työntekijältä vaatia:

”Opiskelija suunnittelee turvetuotantoalueen perusrakenteet”.

Hyväksytyn suorituksen kriteerit
• suunnittelee turvetuotantoalueen sijainnin, pohjavesialueet, maaperän ja
lähiasutuksen ympäristönsuojeluohjeen mukaisesti
• huomioi suunnitellussaan vesiensuojeluun käytettävät ratkaisuja niiden
toimintaperiaatteet
• suunnittelee turvetuotantoalueen ojituksen ja mitoittaa
vesiensuojelurakenteet ympäristönsuojeluohjeen mukaisesti
• mitoittaa normaalit selkeytys- ja pumppualtaat sekä pintavalutuskentän.

Seuraava on vähintään AMK tasoa:

”Opiskelija laatii turvetuotantoalueen jälkikäyttösuunnitelman”.

Hyväksytyn suorituksen kriteerit
• valitsee turvetuotantoalueelle sopivan jälkikäytön vaihtoehdon, kuten
metsittäminen luontaisesti tai istuttamalla, kosteikonrakentaminen,
riistapellon perustaminen tai soistaminen
• tekee yhteistyötä seuraavasta maankäyttömuodosta vastaavien
asiantuntijoiden, kuten metsäalan ammattilaisten tai maatalouden
neuvontaorganisaation, kanssa
• laatii turvetuotantoalueen jälkikäyttösuunnitelman huomioiden vesitalouden,
lähiympäristön ja lähiasukkaat.

Lisätiedot:
Biokaasun tuotanto, toimialapäällikkö Tage Fredriksson, puh. 040 511 2246
Turvetuotanto, aluepäällikkö Hannu Salo, puh. 040 502 2542

Harri Laurikka
Bioenergia ry
toimitusjohtaja