Kymenlaakson liitto
virasto@kymenlaakso.fi
Viite: Lausuntopyyntönne 22.8.2018, Kymenlaakson maakuntakaava 2040 -luonnos

Bioenergia ry:n lausunto Kymenlaakson maakuntakaava 2040 -luonnokseen

Kymenlaaksossa on laadittu viime vuosina kaikkiaan viisi vaihemaakuntakaavaa. Monet voimassa
olevien vaihekaavojen suunnitteluratkaisut ja niiden perustelut ovat vielä ajan tasalla ja niiden
selvitys-, seuranta- ja arviointiaineistoa on voitu monipuolisesti hyödyntää kaavoitusprosessin
aikana.

”Kymenlaakson maakuntakaava 2040” on kokonaismaakuntakaava, joka sisältää kaikki
maankäyttömuodot ja kaikki maakuntakaavan osa-alueet. Maakuntakaava on yleispiirteinen
maankäyttösuunnitelma, joka jättää paikalliset alueidenkäyttöä koskevat kysymykset
alempiasteisen kaavoituksen ratkaistaviksi. Kaavan tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinja toimintaympäristölle ja vahvistaa Kymenlaakson kilpailukykyä. Osana tätä tavoitetta on tukea
luonnonvarojen kestävää käyttöä ja yhdyskuntarakenteen ekotehokkuutta.

Kokonaismaakuntakaavan tavoite on myös parantaa kaavan selkeyttä ja luettavuutta, korostaa
maakuntakaavan strategisuutta sekä kehittää maakuntakaavan esitystapoja. Bioenergia ry katsoo,
että kaavan selkeyden ja luettavuuden kannalta tavoite on onnistunut. Aluevarauksia on osoitettu
vain siltä osin valtakunnallisten ja maakunnallisten alueiden käytön tavoitteiden sekä seudullisten
tarpeiden yhteensovittamisen kannalta on tarpeen.

Pääosa maakuntakaava-alueesta on valkoista aluetta, jota koskee maakuntakaavan yleiset
suunnittelumääräykset. Valkoisten alueiden käytöstä päättäminen jääkuntatasolle, ja kunta voi
sijoittaa varsin vapaasti näille alueille eri toimintoja. Tämä on omiaan joustavoittamaan monia
biotalouden vaatimia käytännön investointipäätöksiä.

Kymenlaakson maakuntakaava mahdollistaa ympäristöluvan saannin valkoisille alueille
ympäristönsuojelulain sallimissa puitteissa. Ympäristönsuojelulaki ohjaa uutta turvetuotantoa
ensisijaisesti luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneille soille, joilla YSL §13, YSA §44 ja
ympäristönsuojeluasetuksen muistion mukaan tarkoitetaan valtioneuvoston periaatepäätöksessä
esitetyn luonnontilaisuusluokituksen 0-2 luokan suoaltaita.

Vanhoilla turvetuotantoalueilla on paikoin runsaasti jo tuotannosta poistunutta pinta-alaa
tuotannossa oleva ala pienenee edelleen. Bioenergia ry huomauttaa, että kaavaehdotusvaiheessa
turvetuotannosta jo poistuneet alueet tulee päivittää, ja olemme valmiita kokoamaan
jäsenkunnaltamme vaadittavia tietoa. Olemme myös käytettävissä kokoamaan tietoa uusista turvetuotantoon soveltuvista alueista, jotta alaan liittyvä elinkeinotoiminta voisi jatkua ja alueellista
energiaomavaraisuutta voitaisiin turvata.

Kymenlaaksossa turpeella on merkitystä myös jatkossa laadukkaana kuivikemateriaalina ja
ravinteiden sitojana. Monissa maakunnan kasvihuoneissa turvetta käytetään paitsi
lämmönlähteenä myös kasvualustojen raaka-aineena.

Kunnioittavasti
Harri Laurikka
toimitusjohtaja
Bioenergia ry