Maa- ja metsätalousvaliokunta

Lausunto EU-biotalousstrategian päivityksestä (E 99/2018 vp)

Bioenergia ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto EU-biotalousstrategian päivityksestä.

Yhdistys yhtyy pääosin E-kirjeessä Suomen kantana esitettyihin tavoitteisiin. Toivomme kuitenkin biotalouden energiaosan vahvempaa esille nostamista.

Korostamme, että biotalouden lisäarvon osalta on tarvetta paremmin selvittää koko arvoketjun eri osien biotalouden lisäys. Näkemyksemme mukaan bioenergiaan liittyvän lisäarvon osuus koko
ketjussa ei ole täysin selvillä Suomessa.

Biomassan kestävyys kaikissa käyttökohteissa on tuettava tavoite. Kestävyys käsitteenä ei ole staattinen, vaan kehittyy kaiken aikaa. Kansainvälisessä vertailussa Suomi on monessa kohdassa
edellä useimpia EU:n jäsenmaita esimerkiksi biomassan energiakäytön kestävyyden eri osa-alueissa ja niiden tietopohjan sekä järjestelmien kehittämisessä. Uusiutuvan energian direktiivin päivitys asettaa koko unionin alueella säännöt ja perustason kestävyydelle.

Haluamme korostaa, että biotalous ei ole alisteista kiertotalouden alle. Kiertotalous toimii sekä fossiilisen kierron että biokierron alueella. Biotalouden alla toimiva kierto on usein kaskadikäyttöhierarkian mukaista ja se tapahtuu markkinaehtoisesti. Komissio julkaisi1 20.11. ohjeen kaskadikäytön hyvistä käytännöistä korostaen, että Euroopassa ei ole tarvetta puuttua kaskadikäyttöön lainsäädännöllä.

Olemme samaa mieltä siitä, että kestäviä investointeja koskevan asetusehdotuksen (COM2018, 353 lopullinen) linjauksiin ja mahdolliseen ristiriitaan strategian kanssa on tarpeen ottaa kantaa.
Painotamme, että biomassan eri käyttökohteita ei tule asettaa investointien rahoitusehdoissa eri asemaan. Esimerkiksi ympäristö- ja metsälainsäädäntö sekä markkinoiden muut pelisäännöt ja
standardit määrittävät biomassan käytön kestävyyden. Erilaisia keinotekoisesti muodostettuja lisälistoja ei tarvita.

Kannatamme muistion näkemyksiä poliitiikkakoherenssin tarpeesta.

Yksityiskohtaiset kommentit

1. Tutkimus ja innovointi
Kannatamme mieluusti tavoitetta, että koko arvoketju on katettava. Suomessa on paljon osaamista ja kehityspotentiaalia myös lähellä alkutuotantoa olevissa PK-sektorin yrityksissä suurten yritysten lisäksi.

Korkean lisäarvon saamiseksi tulisi huomioida kaikkien jakeiden ja ainesosien yhteenlaskettuarvo. Tutkimusrahoituksessa ei tule keskittyä vain hyvin korkea-arvoiseen, mutta määrällisesti
pieneen ainesosaan. Tulee huomioida myös prosessoinnin jälkeen jäänyt ainesosa ja sen käyttömahdollisuudet.

Korostamme, että bioenergiassa on edelleen tutkimustarpeita, jotka liittyvät muun muassa heikompilaatuisten jakeiden tehokkaaseen käyttöön eri loppukäyttökohteissa.

Pidämme tärkeänä, että Suomi tukee myös strategian päivityksen päätavoitetta ”Biotalouden ekologisten rajoitteiden ymmärtäminen” vahvaa huomioimista rahoituksessa. Näin edistetään kestävyyden kaikkien osa-alueiden toteutumista.

2. Investointien edistäminen ja toimivat markkinat
Tuemme perusmuistion esityksiä rahoitusohjelmien tarpeesta jatkossa kattamaan monenkokoiset ja monenlaiset laitokset.

Tässä yhteydessä haluamme korostaa myös sitä, että Euroopan tasolla suuri osa biomassan lisäkäytöstä tulevina vuosikymmeninä arvioidaan2 tulevan maatalousperäisistä lähteistä.

Perusmuistion tekstin tulee sisältää myös energia tältä osin: ” Sääntelyn tulee mahdollistaa biomassojen monipuolinen kestävä käyttö ja edistää fossiilisten raaka-aineiden sekä energian käytön korvautumista uusiutuvilla materiaaleilla, palveluilla tai uusilla toimintatavoilla.”

4. Politiikkakoherenssi ja välineet: tietoisuuden lisääminen, sidosryhmäyhteistyö, koulutus ja taidot, seuranta ja monitorointi
Muistiossa on tehty aiheellinen huomio siitä, että globaalin biomassapotentaalitiedon tulee olla validia. Pidämme tärkeänä, että tämän potentiaalitiedon ajantasaisuus varmistetaan eurooppalaisella tasolla yhteistyössä kaikkien biomassaa tuottavien ja käyttävien sidosryhmien kanssa, jolloin saadaan huomioitua toimialojen panostukset tulevaan kasvuun ja käyttöön.

Lisätietoja lausunnosta antaa toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty 040 1948628 tai hannes.tuohiniitty@bioenergia.fi

Harri Laurikka
toimitusjohtaja

1 Euroopan komissio. 2018. Guidance on cascading use of biomass with selected good practice examples on
woody biomassSaatavilla: https://ec.europa.eu/growth/content/guidance-cascading-use-biomass-selectedgood-practice-examples-woody-biomass_en
2
Faaij, A. 2018. Securing sustainable resource availability of biomass for energy applications in Europe;
review of recent literature. Saatavilla: https://bioenergyeurope.org/wp-content/uploads/2018/11/BioenergyEurope-EU-Biomass-Resources-Andr%C3%A9-Faaij-Final.pdf