Kymenlaakson liitto, maakuntahallitus

Lausuntopyyntönne Kymenlaakson maakuntakaavaehdotuksesta 2040;
sähköpostiviestinne 21.10.2019
https://www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakuntakaava2040/osallistumkk2040/ehdotus-lausuntoaineisto

Asia: Bioenergia ry:n lausunto kaavaehdotukseen

Bioenergia ry kiittää mahdollisuudesta lausua Kymenlaakson
maakuntakaavaehdotuksesta ja toteaa seuraavaa.

Kaavatyön lähtökohdat ovat mielestämme hyvät. Niiden mukaan aluevarauksia
osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien
valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta on tarpeen. Pääosa
maakuntakaava-alueesta on jätetty valkoiseksi alueeksi, joilla kuitenkin on voimassa
maakunnan yleiset suunnittelumääräykset. Tämä on tarkoituksenmukaista,
selkeyttää maakuntakaavan luettavuutta ja on myös kustannustehokasta nykyisten
maankäyttötavoitteidenkin kannalta.

Selvitys Turvetuotanto ja Kymenlaakson maakuntakaava 2040 on varsin kattava ja
siinä on päivitetty turvetuotannon pinta-alatietoja maakunnassa. Tämä antaa hyvän
ja ajantasaisen pohjan kaavatyölle. Kaavaan varattujen uusien turvetuotantoon
soveltuvien alueiden ilmoitettua pinta-alaa voidaan pitää kuitenkin liian suurena.
Siihen ilmeisesti sisältyy alueita, joilta turvetuotanto on jo päättynyt, vaikka
ympäristölupa on vielä voimassa. Ympäristöluvan velvoitteet päättyvät vasta, kun
jälkihoitovelvoitteet koko alueella päättyvät, vaikka alueella ei ole enää
turvetuotantoa. Seuraava maankäyttömuoto (jälkikäyttö) ei kuulu ympäristölupaan.

Selvityksen sivulla 12 viitataan Ympäristöministeriön ohjeeseen vuodelta 2015 ja
edelleen tuolloin voimassa olleisiin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.
Alueidenkäyttötavoitteiden osalta ministeriön ohjeistus on vanhentunut.
Valtioneuvosto on 14.12.2017 päättänyt uusista valtakunnallisista
alueidenkäyttötavoitteista, joka korvaa vuonna 2008 tehdyn päätöksen. Uusissa
valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ei enää oteta kantaa millaisille alueille
turvetuotanto tulisi ohjata.

Huomiomme kohdistuukin lähinnä s-merkintään. Sillä osoitetaan luonnonarvoiltaan
maakunnallisesti tai seudullisesti merkittäviä alueita tai kohteita, ja tällaisella alueella
on myös voimassa MRL 33§:n mukainen rakentamisrajoitus. S-merkinnällä on
merkitty myös soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet, vaikka kaava ei ota
kantaa määräaikaan, millä aikavälillä aluet hankintaan suojelutarkoituksiin.

Bioenergia ry korostaa, että soidensuojelun täydennysehdotus ei ole valtioneuvoston
hyväksymä suojeluohjelma. Se perustuu täysin yksityisten maanomistajien osalta
suojelun vapaaehtoisuuteen. Suojelusta sovitaan maanomistajan kanssa
määrärahojen puitteissa. Kohdemerkintä toteuttaa nk. ”harmaata suojelua”, ellei
niille ole maanomistajan lupaa tai alueita esitä vain kohdelistana, ilman
kaavamerkintää. Kaavan S-merkintä rajoittaa, korvauksetta, maanomistajien
oikeuttaa omistamansa maa-alueen käyttöön, mitä voidaan pitää merkittävänä
haittana maanomistajille.

Kaavaehdotukseen kannattaisi sisällyttää kaikki jo tuotannossa olevat alueet, joilla on
ympäristölupa, myös ne, joiden pinta-ala on alle 50 hehtaaria. Ympäristönsuojelulaki
ohjaa uutta turvetuotantoa ensisijaisesti luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneille
soille, joilla YSL §13, YSA §44 ja ympäristönsuojeluasetuksen muistion mukaan
tarkoitetaan valtioneuvoston periaatepäätöksessä esitetyn
luonnontilaisuusluokituksen 0-2 luokan suoaltaita.

Muistutamme lopuksi, että alueellisen energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden
lisäksi turpeella on merkitystä myös kuivikemateriaalina ja ravinteiden sitojana esim.
nauta- ja siipikarjatiloilla. Kymenlaaksossa merkittävää on myös kuivikkeiden tarve
hevostiloilla. Turpeelle on kasvava kysyntä myös kasvihuoneviljelyssä kasvualustojen
raaka-aineena niin maakunnassa kuin maailmanlaajuisestikin.

Lisätietoja lausuntoon liittyen antaa toimialapäällikkö Hannu Salo (…@ioenergia.fi,
040-5022542).

Helsingissä 29.11.2019
Bioenergia ry
Harri Laurikka
toimitusjohtaja