Bioenergia ry:n syyskokous sopi 11.12.2019 yhdistyksen uudesta strategiasta. Strategia koostuu kolmesta osasta: 2030-luvulle ulottuvasta visiosta, vuodelle 2025 asetetuista tavoitteista ja vuosille 2019-2020 asetuista edunvalvonnan, jäsenpalveluiden ja viestinnän painopisteistä.

Yhdistys haluaa kehittää toimialaa suuntaan, jossa Suomessa on maailman parhaat edellytykset tuottaa biomassaan perustuvia kestäviä ja jopa hiilinegatiivisia tuotteita. Toiminnassa pyritään mahdollisimman korkeaan jalostusarvoon ja vientiin sekä tukemaan energiaomavaraisuutta, energian toimitus- ja huoltovarmuutta, työllisyyttä ja aluetaloutta. Yhdistys ja sen jäsenkunta toimivat osana bio- ja kiertotaloutta, jossa energiaa otetaan talteen sivuvirroista.

Yhdistys on valmis Suomen hallitusohjelman asettamaan haasteeseen ja tukee EU:n tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Ilmastonmuutoksen hillinnässä pelkkä päästöjen vähentäminen ei kuitenkaan enää riitä, vaan hiiltä on saatava pois ilmakehästä. Siihen on useita erilaisia keinoja, kuten metsitys, metsän kasvun tehostaminen, biohiili, bioenergiaan kytketty hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (bio-CCS) sekä erilaiset kompensointipalvelut. Päättäjät ja kansalaiset toivovat ilmastopolitiikan toteuttamisen kanssa samanaikaisesti hyvinvointia, talouskasvua ja laadukkaita työpaikkoja.

Kohti visiota hallitun siirtymän avulla

Nykytilanteesta kohti 2030-luvun visiota tarvitaan hallittu siirtymä. Siirtymän tulee olla sosiaalisesti oikeudenmukainen. Se voidaan toteuttaa huomioiden samanaikaisesti ilmasto, toimitus- ja huoltovarmuus, työpaikat sekä verotulot.

Vuoden 2025 osalta yhdistys tähtää siihen, että:

 • investointiympäristö on poliittisen ohjauksen osalta vakaa ja markkinaehtoinen
  • ilmasto- ja energiapolitiikan isoista asioista sovitaan parlamentaarisesti ja sidosryhmiä kuullen, jotta vältytään poukkoilevalta päätöksenteolta
  • rakennetaan nykyiselle lainsäädännölle, ei korvata sitä
  • bioenergiaa tuotetaan sivuvirroista ja kestävyysvaatimukset kehittyvät ennakoidusti
 • alan kansainvälinen ja kansallinen kilpailukyky ovat hyvällä tasolla
 • bio- ja kiertotalous kasvavat kestävästi ja energia on sen mahdollistaja
 • bioenergian käyttö kasvaa nykytasolta korvaten fossiilisia polttoaineita erityisesti lämmön- ja prosessienergiantuotannossa ja liikenteessä
 • biomassan hyötykäytön hyväksyttävyys ja bioenergia-alan imago paranevat.

Yhdistyksen edunvalvonnan painopisteitä vuonna 2020 ovat mm. energiaverouudistus, laaja-alainen turvealan työryhmä sekä maankäyttösektorin ilmasto-ohjelma ja ilmastolain uudistaminen. Yhdistys jatkaa myös vaikuttamista osana eurooppalaista kattojärjestöä Bioenergy Europea, jossa toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty toimii hallituksen puheenjohtajana vuonna 2020.

Bioenergia ry:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa liiketoimintajohtaja Pertti VanhalaOulun Energiasta. Hallitukseen ja varajäseniin voi tutustua yhdistyksen verkkosivuilla.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Harri Laurikka, 040 1630 465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi