Maa- ja metsätalousministeriö Lausunto 20.12.2019
kirjaamo@mmm.fi

Viite: Lausuntopyyntönne 1762/01.01/2019 31.12.2019 mennessä

Asia: Bioenergia ry:n lausunto hallituksen esitykseen lannoitelain muuttamiseksi

Bioenergia ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi lannoitelakia uudistettaessa.
Lausunnolla oleva lannoitelain muutos koskee vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksen hyväksymistä ja nimeämistä ilmoitetuksi laitokseksi. Edelleen siinä on
säädetty ilmoittamisesta vastaavasta viranomaisesta sekä ilmoitettujen laitosten
hyväksymisestä. Näihin Bioenergia ry:llä ei ole lausuttavaa.

Uuteen EU:n lannoitevalmisteasetukseen liittyvä kansallinen lannoitevalmistelain
uudistaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 alussa, jolloin lannoitevalmistelakiin
tehdään EU:n lannoitevalmistelainsäädännön edellyttämät muutokset sekä
huomioidaan myös kansallisella lannoitevalmistesektorilla tapahtuneet muutokset,
kuten kiertotalouden aiheuttamat muutokset raaka-aineissa. Kokonaisuudistuksessa
myös yhdenmukaistetaan kansallista lainsäädäntöä EU-lainsäädännön kanssa
huomioiden kuitenkin kansalliset erityispiirteet.

Tämä päivitys ja harmonisointi on tarpeen kotimaisen kasvualustatoimialan kannalta.
Jäämme odottamaan lannoitevalmistelain uudistustyön alkamista tarjoten työhön
kaiken sen avun, jota se käytännön toimijoiden puolesta mahdollisesti vaatii.
Otamme mielellämme myös esityksiin ja luonnoksiin aikanaan kantaa, kun ne
valmistuvat.

Lisätietoja lausuntoon liittyen antaa toimialapäällikkö Hannu Salo (…@bioenergia.fi,
040-5022542).

Helsingissä 20.12.2019
Bioenergia ry
Harri Laurikka
toimitusjohtaja