Asia: VN/6443/2019

Hallituksen esitys energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien
muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Esityksessä muutettaisiin energiatehokkuuslakeja ja eräitä muita lakeja energiatehokkuusdirektiivin
päivityksen toimeenpanoksi.

Kiinnitämme huomiota siihen, että tehdyt muutokset koskien kaukolämmön mittausta ja
loppuasiakkaille toimitettavista kulutus- ja tuotantotiedoista tulisivat koskemaan kaikenkokoisia
toimijoita, ilman alarajaa.

Haluamme nostaa esille lämmön etämittauksen mahdollisesti merkittävät lisäkustannukset pienille
toimijoille. Selvityksemme mukaan tiukimmalla tulkinnalla pienissä kohteissa tämä voisi tarkoittaa
jopa 5 euron lisäkustannusta myytyä MWh:ia kohden. Tämä olisi kohtuuttoman suuri kustannus
verrattuna oletettuun kustannussäästöön ja toimija joutuisi sen siirtämään asiakkaan lämmön
hintaan. Edullisimmat tavat jäänevät alle 2 €/MWh pienimmissäkin laitoksissa.

Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että tulkinta hyväksyttävistä mittausmenetelmistä on eri tekniset
toteutustavat mahdollistava. Mittaustiedon keräämisessä käytetään nykyään tekstiviestillä, ohiajaen
lukien tai verkkoyhteyden yli toimivia järjestelmiä. Kaikilla näillä järjestelmillä saadaan kerättyä
etäluentana lämmönkulutustieto tiettynä hetkenä. Erot järjestelmien välillä ovat keruun tiheydessä
sekä laitteiston investointikustannuksessa. Jatkuva tietojen keruu dataloggeriin tai verkon yli pilveen
ei kaukolämmön osalta edistä energiatehokkuutta. Energiatehokkuuslain 3§ kohdan 21 määritelmä
etäluennasta tulee kattaa eri menetelmät, jotta toimija voi valita heille kustannustehokkaimman.

Ottaen huomioon direktiivimuutoksen (EU 2018/2002) sanamuodot ja komission suosituksen
2019/1660 kirjaukset koskien etäluentaa pidämme tarpeettomana ja rajoittavana, että 3§ 21 kohdan
määritelmässä nimenomaisesti korostetaan tiedon lukemista mittarin ”muistista”. Etäluennassa
käytetään myös tekniikkaa, joka perustuu analogisen mittarin optiseen lukemiseen. Tällöin lukemaa
ei tiukan tulkinnan mukaan lueta mittarin muistista. Esitämmekin, että kohta muutetaan muotoon:
”etäluennalla mittarin toiminnallisuutta, jossa mittarin rekisteröimä tieto luetaan viestintäverkon
kautta rakennuksen ulkopuolelta.”

Lisätietoja lausunnostamme antaa:
Hannes Tuohiniitty, toimialapäällikkö
040 1948628

Harri Laurikka, toimitusjohtaja
Bioenergia ry