Bioenergia ry:n uusi hiilinielut ja hiilensidonta -verkosto tapasi ensimmäisen kerran 13.2.2020. Verkoston toiminta käynnistettiin osana yhdistyksen uutta strategiaa. Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii jo hiilen poistamista ilmakehästä. Hiilensidonnan merkitys edunvalvonnassa on kasvussa.

Verkoston on tarkoitus toimia keskustelufoorumina hiilensidontateemaan liittyvistä aiheista eri toimijoiden välillä sekä toimia kaksisuuntaisena viestiväylänä Bioenergia ry:n toimiston ja jäsenistön kesken. Verkostoa vetää Bioenergia ry:n asiantuntija Erika Laajalahti. Verkoston jäseninä ovat Ammattiopisto Livia, Biohiiliyhdistys, Fortum, Gasum, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu, Metsähallitus, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei, MTK, Oulun Energia, Sahateollisuus ry, Savon Voima, Tapio sekä Vapo.

Ensimmäisessä tapaamisessa aiheina olivat Suomen ilmastolain uudistus ja maankäyttösektorin ilmasto-ohjelma sekä maankäyttöön liittyvä toimenpidekokonaisuus. Myös EU:n Green Dealistä keskusteltiin hiilensidonnan osalta. Lisäksi kuultiin esitys Puro Earthista.

Suomen ilmastolain uudistus on käynnissä ja osana uudistusta lakiin otetaan mukaan maatalous- ja maankäyttösektori sekä tavoite hiilinielujen vahvistamiselle. Nielujen kehittymistä tullaan arvioimaan osana ilmastolain raportointia. Ilmastolakia päivitetään hiilineutraalisuustavoitteen vaatimalla tavalla ja maankäytön ilmasto-ohjelman lisäksi keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmat päivitetään. Esitys uudistetuksi ilmastolaiksi on tarkoitus tulla lausunnolle syksyllä 2020 ja valmistua alkuvuodesta 2021.

Maankäyttösektorilla toimenpiteitä ohjaamaan luodaan kokonaisvaltainen ilmasto-ohjelma, jonka on tarkoitus valmistua joulukuuhun 2021 mennessä. Jo ennen ilmasto-ohjelman valmistumista toimeenpannaan hallitusohjelmassa mainittujen maankäytön ilmastotoimenpiteiden kokonaisuus. Toimenpidekokonaisuus koostuu kolmesta osasta: maataloudesta, metsätaloudesta ja maankäytön muutoksiin liittyvistä toimista sekä kosteikoista. Maankäytön muutoksiin liittyvien toimien kokonaisuuteen kuuluu mm. metsitystuki, joka on parhaillaan selvityksen alla ja jonka on tarkoitus astua voimaan vuoden 2021 keväästä. Suunnittelussa ovat myös mm. suometsien ilmastokestävän hoidon toimintamalli sekä maankäytön muutokseen kohdistuva maksu. Metsien kasvun lisäämiseksi tuhkalannoitus on jo päätetty ottaa määräaikaisesti tuettavaksi toimenpiteeksi KEMERA-järjestelmään.

EU:n Green Dealin osalta metsät nähdään vahvasti hiilinielujen ja -varastojen roolissa ja metsien käyttö on taka-alalla. EU:n metsästrategiaa ollaan uudistamassa ja sen on määrä pohjata vahvasti uuteen biodiversiteettistrategiaan. Metsästrategian päätavoitteina ovat tehokas metsittäminen ja metsien suojelu sekä tilaltaan heikentyneiden metsien ennallistaminen EU-alueella.

Metsänielun vahvistamistavoitteista huolimatta EU:n komission 2050 ilmastostrategian vaikutusarviossa (2018) näkyy selvästi, ettei EU:n hiilineutraalisuustavoitetta saavuteta ilman hiilensidontateknologioita. Kasvuodotukset teknologioille vuoteen 2050 mennessä ovat suuret verrattuna luonnon hiilinielujen kasvuun. Päästötavoitteiden tiukentuessa odotettavissa voi olla, että hiilensidontateknologioiden kilpailukyky kasvaa. CCS- ja CCU-teknologioita käsitellään osana muuta energiainfrastruktuuria vuoden 2020 aikana. Luvassa on kenties uusia kannustimia päästöjen sidontaan myös teknologian saralla.

Verkoston jäsen ja Puro Earthin perustaja Marianne Tikkanen kertoi maailman ensimmäisestä vapaaehtoisten päästövähennysten markkinapaikasta yrityksille. Puro keskittyy negatiivisten päästöjen teknologioihin, jotka todennetusti sitovat hiilidioksidia isossa mittakaavassa ja joiden aikaansaaman hiilivaraston pysyvyys on vähintään 50 vuotta. Purolla on käytössään oma sertifiointijärjestelmä, jonka kautta se myöntää CORC (CO2 Removal Certificates) -päästövähennyssertifikaatteja. Näitä sertifikaatteja muut toimijat, jotka haluavat neutralisoida omat päästönsä, voivat sitten ostaa Puron markkinapaikalta.

Lisätietoa: Erika Laajalahti, erika.laajalahti(a)bioenergia.fi, puh. 044 753 0700