Hallitusohjelman mukainen laaja-alainen turvealan työryhmä kokoontui etäyhteyksien varassa maaliskuun viimeisenä päivänä. Työryhmän puheenjohtajana toimii entinen kolmen kauden kansanedustaja Timo V. Korhonen Sotkamosta, asiantuntijasihteereinä TEM:n, MMM:n ja Pohjois-Pohjanmaan liiton virkamiehet ja jäseninä edustajia kaikkiaan 14 eri organisaatiosta kansalais- ja toimialajärjestöistä tutkimuslaitoksiin.

Työryhmän virallinen nimi, ”polttoturpeen käytön korvaamista korkeamman jalostusasteen tuotteilla selvittävä työryhmä”, ja sille muotoiltu toimeksianto on selkeä. Siihen tuo kuitenkin haastavuutta nopeasti muuttuva energia-ala ja yleinen toimintaympäristö.  Esimerkiksi EU:n päästökauppa ohjaa energiaturpeen käyttöä huomattavasti verotusta voimakkaammin ja turvealan rakennemuutos etenee vauhdilla jo muutoinkin.

Pohjaa työskentelylle haetaan taustaselvityksestä, jota työryhmän on mahdollista osaltaan ohjata. Siinä arvioidaan turpeen energiakäytön kehitystä vuoteen 2030 ja 2040 saakka nykyisillä politiikkatoimilla sekä tilanteessa, jossa energiaturpeen verotusta korotettaisiin asteittain. Selvityksessä käydään mm. läpi nykyinen kattilakanta ja sen asettamat polttotekniset vaatimukset turpeen käytön vähimmäismäärille vuoteen 2025, 2030 ja 2040 sekä tarvittavat lisäinvestoinnit, mikäli turpeen energiakäyttö loppuisi markkinakehityksen tai muun syyn vuoksi kyseisinä ajankohtina. Tavoite on, että selvitys valmistuisi mahdollisimman nopeasti. Näin se toivottavasti hyödyttää myös energiaverouudistuksen valmistelua.

Tulosten kannalta on aivan keskeistä, millaiseksi päästökaupan hintakehitys selvityksessä oletetaan. Herkkyysanalyysiä tuleekin tehdä myös eri päästöoikeuden hintatasoilla. Taustaselvityksen tulisi antaa realistinen kuva energiaturpeen käyttöön vaikuttavista tekijöistä kokonaisuutena.

Taustaselvityksen pohjalta ja työryhmässä edustettujen tahojen asiantuntemuksella luodaan kuvaa energiaturpeen vähenemisen aluetalous- ja työllisyysvaikutuksista sekä toimitus- ja huoltovarmuuskysymyksistä. Vaikutuksia tarkastellaan myös muiden turvetuotteiden saatavuuden ja uusien tuotteiden kehittämisen kannalta. Kesätauon jälkeen työryhmällä onkin odotettavissa hyvin tiivis työrupeama ennen toimikauden päättymistä 31.3.2021.

Lisätiedot: Hannu Salo, 040 502 2542, hannu.salo(a)bioenergia.fi