EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) on tarkoitus tukea siirtymää hiilineutraaliin talouteen erityisesti päästöintensiivisillä alueilla. JTF on osa oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia, johon kuuluvat myös InvestEU-ohjelman lainat energiainfraan ja hiilestä irtautumiseen sekä julkisen sektorin lainajärjestely.

Suomessa JTF-varoja on tarkoitus käyttää esimerkiksi energiaturpeen käytön vähenemisestä aiheutuvien ongelmien minimointiin. Tavoitteena on monipuolistaa alueiden taloutta, ylläpitää työllisyyttä ja elinvoimaa sekä investoida osaamiseen ja inhimilliseen pääomaan. Rahoituksen piiriin on alustavasti kaavailtu mm. TKI-toimintaa, tukea uudelleenkoulutukseen ja investointeja puhtaaseen teknologiaan.

Suomelle on osoitettu alustavasti EU:n monivuotisen budjetin kautta EUR 182 miljoonaa vuosille 2021–2027 ja EU:n elvytyspaketista Next Generation EU:sta EUR 242 miljoonaa vuosille 2021-2023. Lopullisten määrärahojen suuruus riippuu kuitenkin vielä Europarlamentin päätöksistä.

Komissio antoi esityksen asetuksesta alkuvuodesta, jonka jälkeen Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto (jäsenmaat) ovat muodostaneet alustavat kantansa. Tällä hetkellä kolmikko käy neuvotteluja kompromissin löytämiseksi.

Alustava asetus ohjeistaa jäsenmaita laatimaan alueelliset oikeudenmukaisen siirtymän suunnittelmat. Niiden työstä on jo käynnissä myös Suomessa osana EU:n alue- ja rakennerahastojen ohjelmien valmistelua.

Jäsenmailla on JTF:n soveltamisalasta erilaisia näkemyksiä. Asetusteksti on epäselvä turpeen osalta. Neuvotteluiden kiistakapulana on ollut parlamentin vaatimus JTF-toimien kestävyydestä ja on ollut epäselvää, mitä vaatimus tarkoittaa ja miten se teknisesti tulisi sisällyttää asetukseen.

Onneksi näyttää siltä, että alun kankeuksista huolimatta neuvottelut etenevät nyt hyvässä tahdissa.