Kestävän rahoituksen taksonomiaa on valmisteltu vuodesta 2018 lähtien. Maaliskuussa komission asettama tekninen asiantuntijaryhmä (TEG) julkisti esityksensä, joka keräsi laajaa kritiikkiä. Taksonomia on rahoitusalan tarpeisiin kehitetty luokittelutyökalu, jonka avulla investointeja sekä rahoitustuotteita voi luokitella kestäviin ja ei-kestäviin. Se, ettei jokin taloudellinen toiminto ole mukana taksonomiassa voi vaikuttaa kyseisen alan investoinnin saatavuuteen tai rahoituksen hintaan.

Keskeisin moite bioenergian osalta toimialalla on ollut, että taksonomiaraportin kriteerit poikkesivat olemassa olevasta Unionin lainsäädännöstä. Tämä on näkynyt sekä korkeampina kasvihuonekaasukynnysarvoina että poikkeavasti esitettyinä kriteereinä niin ympäristövaikutusten kuin ilmapäästöjen osalta.

Komissio julkisti luonnoksen niin sanotusta delegoidusta asetuksesta 20.11.2020 konsultaatiota varten.  Konsultaatio tässä vaiheessa prosessia on harvinaisempaa. Komission sisällä on asiassa merkittäviä ristiriitoja, sillä asiaa on valmisteltu rahoitus- ja ilmastopääosaston johdolla energiapääosaston jäädessä heikommin kuulluksi.

Delegoidun asetuksen luonnosta voi kuvailla selväksi askeleeksi parempaan suuntaan, sillä siinä on monin osin yhtenevyyttä erityisesti REDII-direktiivin kanssa muun muassa metsäkriteerien osalta. Erojakin yksityiskohdissa on, kuten jo direktiiviä aiemmin 80 % päästövähennysvaatimus sähköntuotannossa ja 65 % vaatimus liikennepolttoaineilla.

Sähköntuotanto, yhteistuotanto ja nestemäisten sekä kaasumaisten liikennepolttoaineiden tuotanto ovat taksonomiassa mukana. Samoin mukana on bioenergiateknologioiden valmistaminen yleisesti.

Isoimpia ongelmia on, että bioenergiaa eriytetään muista uusiutuvan energian muodoista muutamilla tavoilla. Bioenergian käyttö luokitellaan eräänlaiseksi siirtymävaiheen toimeksi, kun muut uusituvat puolestaan täysimääräisesti ilmastonmuutosta vähentäviksi. Bioenergiaan liittyviä laitosten rakentamis-, huolto- ja kunnossapitotoimia sen sijaan ei ole sisällytetty – vaikka kaikkien muiden uusiutuvien, pois lukien vesivoiman, osalta ne ovat taksonomiassa.

Bioenergia ry jatkaa vaikuttamista, jotta lopullinen delegoitu asetus olisi mahdollisimman hyvä. Jokainen yrityskin voi jättää omat huomionsa konsultaatioon.

Kommentoida voi neljä viikkoa, 18.12. asti. Materiaali ja lomake kommentointia varten: Sustainable finance – EU classification system for green investments (europa.eu)

Lisätiedot: Hannes Tuohiniitty, 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi