Juuri julkistettu ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi asettaa Suomelle kunnianhimoisen vision siirtymisestä hiilineutraaliin kiertotalouteen 2035 mennessä. Myös Bioenergia ry tähtää strategiassaan luonnonvarojen kestävään ja tehokkaaseen käyttöön. Ohjelmaehdotuksen primääriraaka-aineille esittämä kotimaisen kulutuksen katto kuitenkin yllättää.

Eilen julkistettu ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi asettaa Suomelle hyvän ja kunnianhimoisen vision siirtymisestä hiilineutraaliin kiertotalouteen 2035 mennessä. Ehdotuksessa painotetaan kiertotalouden merkitystä Suomelle mahdollisuutena. Ehdotuksen mukaan kiertotalous tarjoaa keinon vahvistaa Suomen vientivetoista taloutta ja työllisyyttä. Samalla se vähentää luonnonvarojen kulutusta sekä siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia. Visio hiilineutraalista kiertotaloudesta 2035 saavutetaan ohjelman mukaan, jos luonnonvarojen käyttö on kestävää ja tehokasta, ja tarkemmin: 1) vuonna 2035 primääriraaka-aineiden kotimainen kokonaiskulutus ei ylitä vuoden 2015 tasoa, 2) Resurssien tuottavuus kaksinkertaistuu vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä ja 3) Materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä.

– Luonnonvarojen kestävä ja mahdollisimman tehokas käyttö ovat kannatettavia tavoitteita ja niihin tähtää myös meidän 2019 muotoiltu strategiamme. Olemme kuitenkin hyvin yllättyneitä, että ohjelmaehdotuksessa on esitetty kaikille primääriraaka-aineille, myös uusiutuville, kotimaisen kulutuksen katto ilman keskustelua alan järjestöjen kanssa, ilman minkäänlaisia vaikutusarvioita ja irrallaan muusta hallituksen strategiatyöstä ja esimerkiksi teollisuuden laatimista tiekartoista, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Maa- ja metsätalousministeriö onkin esittänyt ehdotuksesta eriävän mielipiteen, joka on esitetty ehdotuksen liitteessä. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö esitti primääristen raaka-aineiden käytön linjaukseen varauman, jonka mukaan on varmistettava, ettei tavoite ole ristiriidassa valmisteltavan ilmasto- ja energiastrategian linjausten ja toimenpiteiden kanssa. Fossiilisten raaka-aineiden ja polttoaineiden korvaamisessa on tarvittaessa voitava hyödyntää biopohjaisia raaka-aineita sekä niiden käytön sivuvirtoja.

Primääriraaka-aineiden käyttökatto ohjaa ajatteluun, jossa hyvin erilaiset uusiutumattomat ja uusiutuvat raaka-aineet lasketaan massaperusteisesti yhteen ja niiden vähentämistä käsitellään samanarvoisena.

– Eri raaka-aineiden pakottaminen samaan koriin ei ole tarkoituksenmukaista. Se rajaa turhan kovakouraisesti vaihtoehtoja päästä varsinaisiin ympäristötavoitteisiin ja heikentää metsäsektorin toimintakykyä, Laurikka jatkaa.

Bioenergia ry tukee EU:n tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Yhdistys haluaa kehittää toimialaa suuntaan, jossa Suomessa on maailman parhaat edellytykset tuottaa biomassaan perustuvia kestäviä ja jopa hiilinegatiivisia tuotteita. Toiminnassa pyritään mahdollisimman korkeaan jalostusarvoon ja vientiin sekä tukemaan energiaomavaraisuutta, energian toimitus- ja huoltovarmuutta, työllisyyttä ja aluetaloutta. Yhdistys ja sen jäsenkunta toimivat osana bio- ja kiertotaloutta, jossa energiaa otetaan talteen sivuvirroista.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä pelkkä päästöjen vähentäminen ei enää riitä, vaan hiiltä on saatava pois ilmakehästä. Siihen on useita erilaisia keinoja, kuten metsitys, metsän kasvun tehostaminen, biohiili, bioenergiaan kytketty hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (bio-CCS) sekä erilaiset kompensointipalvelut. Päättäjät ja kansalaiset toivovat ilmastopolitiikan toteuttamisen kanssa samanaikaisesti hyvinvointia, talouskasvua ja laadukkaita työpaikkoja.

Lisätietoja: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, 040 1630 465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi