Maa- ja metsätalousministeriö kertoi eilen metsänhoitotöihin suunnattavasta lisärahoituksesta, jolla pyritään lisäämään energiapuun tarjontaa. Ministeriö ennustaa kotimaan energiapuun käytön kasvavan jopa 0,5 miljoonaa kuutiometriä, kun valtion ensimmäisessä lisäbudjetissa lisättiin varoja 3 750 000 euroa. Varoja voidaan käyttää taimikoiden ja nuorten metsien hoitoon. Hyödyntämällä nuorten metsien hoidon sivuvirrasta saatavaa pienpuuta, voidaan lisäksi minimoida teollisuudelle käyttökelpoisen ainespuun päätymistä energiakäyttöön.

– Pidämme erittäin hyvänä, että ministeriö esittää lisärahoitusta hoitorästien vähentämiseen ja kotimaisen pienpuun tarjonnan lisäämiseen. Lisärahoitus myös tukee talouden elvytystä ja työllisyyttä haja-asutusalueilla. Pidämme tärkeänä, että jatkossa seurataan, onko tukitaso riittävä pienpuun keruun kasvulle, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Pienpuuta kerättiin viime vuonna 33 000 hehtaarilta ja sitä edeltävinä vuosina suoritteet ovat olleet samalla tasolla. Jo 2019 ulkomailta tuotiin ennätysmäärä eli 1,5 miljoonaa kuutiometriä puuta energiakäyttöön, joka oli kolme kertaa enemmän kuin 2017. Metsähakkeen käytöstä tuonnin osuus oli 21 prosenttia jo 2019, joka voidaan pitää strategisesti korkeana osuutena. Kotimaisen hakkeen määrä on viime vuosina vähentynyt.

Turpeen käytön ennustetaan puolittuvan jo lähivuosina, ja osa energiatarpeesta tyydytetään lisäämällä puun tai muun biomassan käyttöä.

METKA-työryhmä ehdotti alkuvuonna, että nykyinen pienpuun keruun tuki tulisi lopettaa. Sen myötä kotimaisen pienpuun käyttö vähenisi ja tuonti vastaavasti lisääntyisi. Työryhmä totesi, että päästökaupan hinta nostaa pienpuun kilpailukykyä turpeeseen nähden. Pienpuun kilpailukyky ei kuitenkaan parane sen enempää kuin tuontipuun, kuitupuun, kantopuun tai muun biomassan. Tämän seurauksena metsänhoitorästien määrä voi kasvaa.

Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan Suomen nuorissa kasvatusmetsissä on myöhässä olevia hoitotöitä lähes puoli miljoonaa hehtaaria. Lisäksi ensiharvennusrästejä on lähes miljoona hehtaaria, joista osalle voidaan myöntää myös pienpuun keruutukea. Vuosikymmenen lopulla puun käytön energiaksi ennustetaan kääntyvän vähitellen laskuun, minkä takia tällä vuosikymmenellä on ainutkertainen tilaisuus saattaa nuoret metsät parempaan kasvukuntoon turpeen käytön vähentyessä.

Lisätiedot:
Tage Fredriksson, toimialapäällikkö, Bioenergia ry, 040 511 2246, etunimi.sukunimi(at)bioenergia.fi
Hannu Salo, toimialapäällikkö, Bioenergia ry, 040 502 2542, etunimi.sukunimi(at)bioenergia.fi