Bioenergia ry järjesti kuntavaaliehdokkaille kolme energia- ja hiilinieluwebinaaria helmi-maaliskuussa. Ensimmäisessä Millä Suomen kunnat lämpiävät 2030? -webinaarissa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka kävi läpi kotimaisten polttoaineiden merkitystä kuntien energiantuotannossa. Vuonna 2020 sähköstä n. 19 % ja kaukolämmöstä peräti 57 % tuotettiin kotimaisilla polttoaineilla. Uusiutuvan biomassan osuus kaukolämmöstä oli 43 % ja tällä hetkellä nopeasti vähenevän energiaturpeen vielä 14 %. Suomen noin 250 kaukolämpöverkosta jo yli puolessa uusiutuvan energian osuus on yli 90 %. Bioenergia ry julkaisee vuosittain kartan, josta näkee havainnollisesti, missä kotimaisia polttoaineita käytetään ja paljonko. Viime vuonna julkaistiin ensimmäistä kertaa myös biokaasukartta yhdessä Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n kanssa.

Liiketoimintajohtaja Juha Räsänen kertoi Savon Voiman askeleista kohti hiilineutraalia energiantuotantoa, jota tavoitellaan vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö muuttaa polttoainestrategiaansa niin, että biopolttoaineiden käyttöä lisäämällä vähennetään turpeen käyttöä. Räsänen painotti, että muutokset on tehtävä kauaskantoisesti, jotta turvetuotanto ehtii sopeutua tilanteeseen ja myös biopolttoaineiden toimitusketjut ehtivät kehittyä kasvaviin tarpeisiin. Räsäsen mukaan liian nopeat tai suuret muutokset heijastuvat välittömästi saatavuuteen ja hintoihin. Alueellisten erityispiirteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen on tärkeää ja myös huoltovarmuus on taattava murroksen aikana.

Yksi Savon Voiman askelmerkki kohti hiilineutraaliutta on hukkalämpöjen paikallistaminen ja hyötykäyttö sekä lämmön talteenoton kehittäminen. Räsäsen mukaan hukkalämpöjen potentiaalissa on merkittäviä alueellisia eroja ja hyödyntämisessä haasteena on usein lämmön saatavuuden ja tarpeen ajallinen ristiriita. Lisäksi tarvitaan polttoon perustumattomien tuotantomuotojen kehitystä ja pilotointia muun muassa lämpöpumppujen ja geolämmön osalta.

Räsänen kertoi, että kaukolämpöverkosto tulee kehittymään kohti matalampia lämpötiloja sekä hajautetumpaa tuotantoa. Kaukolämpöverkot ovat tulevaisuudessa lähes ainoa mahdollisuus jakaa alueellisesti syntyviä energiavirtoja asiakkaiden kesken kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Asiakkaille tarjottavat energiansäästöpalvelut sekä monipuoliset lämmitysratkaisut kuten kaukolämpö ja lämpöpumppuhybridit ovat myös osa ratkaisua. Älykkäiden palveluiden avulla saadaan aikaan energiansäästöä sekä tasataan kulutushuippuja

Loimua Oy:n toimitusjohtaja Matti Tynjälä kertoi, kuinka kuntia lämmitetään lähes hiilineutraalisti. Tynjälä korosti vuorovaikutteista ja pitkäaikaista kumppanuutta polttoaineen hankinnassa. Järkevä logistiikka ja lyhyet kuljetusmatkat sekä paikallisuus ja kotimaisuus antavat vaihtoehtoja ekologisemmalle jalanjäljelle. Tynjälä painotti vahvaa yhteistyötä lämpötoimituksissa. Savon Voiman tavoin Loimua hyödyntää teollisuuden prosesseissa syntyvää hukkalämpöä. Hiilidioksidipäästötaseen kompensointi on myös yksi toimi hiilineutraalin kaukolämmön saavuttamisessa.