Bioenergia ry on huolissaan, että 55-valmiuspaketti ei huomioi riittävän hyvin bioenergia-alan potentiaalia korvata fossiilisia polttoaineita ja mahdollistaa jopa hiilinegatiivisen energiajärjestelmän. Yhdistys haluaa tukea luonnon monimuotoisuuden vahvistamista ja on laatinut yhdessä Energiateollisuus ry:n kanssa suosituksen ekologisen kestävyyden huomioimiseksi puupolttoaineiden hankinnassa. 

Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa merkittävän lainsäädäntöpaketin, 55-valmiuspaketin, jolla Unioni pyrkii kohti asettamaansa ilmastopäästöjen vähentämistavoitetta (vähintään -55 % vuoden 1990 tasosta 2030 mennessä). Aiemmin komissio on julkaissut jo biodiversiteettistrategian, jonka tavoitteena on saada Euroopan luonto toipumisuralle 2030 mennessä. 55-valmiuspaketissa komissio näkee bioenergiaan kohdistuvat kaavamaiset rajoitukset keinoina luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.

Toisaalta EU on keskellä energiakriisiä. EU:n johtajat keskustelivat viime viikolla Eurooppa-neuvostossa mahdollisista toimista kriisiin vastaamiseksi.

Bioenergia ry on huolissaan, että EU on luomassa tulevaisuusstrategiaa, jossa alan mahdollisuudet poistaa markkinoilta kustannustehokkaasti fossiilista energiaa hukataan. Bioenergiaa pystytään tuottamaan Euroopan tavoitteiden näkökulmasta erittäin merkittäviä määriä kestävästi. Tulevaisuudessa tähde- ja jätevirtoihin perustuva bioenergia voi mahdollistaa energiajärjestelmän, joka on täysin hiilineutraali tai jopa poistaa hiiltä ilmakehästä eli on ilmastopositiivinen (tai hiilinegatiivinen). Alaa koskevan sääntelyn kehitys on kuitenkin viime vuosina ollut tempoilevaa ja epäjohdonmukaista.

Bioenergian kestävyyskriteerit sovittiin edellisen kerran vuonna 2018 ja niiden piti olla toimeenpantuina kansalliseen lainsäädäntöön tämän vuoden puoleen väliin mennessä. Komission toimeenpanoa koskeva ohje on kuitenkin vieläkin kesken. Kesällä esitellyssä luonnoksessa oli kirjauksia, joissa ylitettiin direktiivin antama mandaatti.

– Bioenergia-ala haluaa osaltaan edistää toiminnassaan luonnon monimuotoisuutta ja ilmastotoimia. Suomessa ja Pohjoismaissa on hyvin pitkälle kehittynyt metsä- ja bioenergiasektori, joka ohjaa puun sinne, missä sen jalostusarvo on korkein. Luontokriteerien osalta alalla tiedetään kipupisteet ja on myös tahtotila parantaa juoksua. Alan toimijoille harmaita hiuksia tuottavat jatkuvat yllätykset ja kaavamaiset, kaukana markkinoista laaditut toimintaohjeet ja rajoitukset. Sillä tyylillä tavoitteiden saavuttaminen on vaikeaa ja kallista, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Yhdistys haluaa osaltaan tukea työtä luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Bioenergia ry ja Energiateollisuus ry ovat valmistelleet yhteistyössä suosituksen ekologisen kestävyyden huomioimisesta puupolttoaineiden hankinnassa. Suositus keskittyy kolmeen teemaan: kestävän metsänhoidon mukaisiin toimiin, lahopuun lisäämiseen sekä biomassan alkuperän raportointiin.

– Toivomme, että suositus edelleen vahvistaa ostajien ja koko polttoaineketjun tietoisuutta asian merkityksestä ja tarvittavista toimista. On hienoa, että tätä työtä tehtiin laajapohjaisesti yhdessä, Laurikka jatkaa.

Bioenergiaa suoraan käsitteleviä ehdotuksia 55-valmiuspaketissa ovat mm. uusiutuvan energian direktiivi (RED3), päästökauppadirektiivi, energiaverodirektiivi, liikennettä koskevat esitykset (henkilö- ja pakettiautojen päästönormit, vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri, meriliikennettä koskeva FuelEU ja lentoliikennettä koskeva ReFuelEU). Lisäksi komissio on antamassa uutta ohjeistusta myös jo sovitun lainsäädännön soveltamiseen.

Bioenergia ry:n ja Energiateollisuus ry:n suositus: Ekologisen kestävyyden huomioiminen puupolttoaineiden hankinnassa

Lisätietoja: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry, 040 1630465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi