Aamupäivän politiikkakeskustelun juonsi toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty teemalla ”Ovatko metsien käyttö, metsäenergia ja luonnon monimuotoisuus yhteensovitettavissa Suomessa? Kahden hallituspuolueen edustajat, Vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Silja Keränen ja Keskustapuolueen kansanedustaja Eeva Kalli olivat yhtä mieltä siitä, että metsien käytön kestävyyden eri ulottuvuuksien – taloudellisen, ekologisen ja sosiaalis-kulttuurisen dimension – tulee olla tasapainossa. Keräsen mielestä kuitenkin tähän saakka on liikaa korostunut taloudellinen painotus, eivätkä asiat monimuotoisuuden kannalta ole lainkaan niin hyvin kuin metsäala on antanut ymmärtää. Hän piti energia-alaa esimerkkinä, kuinka muutokseen on lähdetty mukaan. Kalli painotti poliitikkojen roolia muutoksessa ja piti tärkeänä, ettei päätöksillä kärjistettäisi kehitystä ja lopulta vaikeutettaisi kestävien ratkaisujen löytymistä.

Mitä sahat tekevät monimuotoisuuden edistämiseksi 

Suomen itsenäisten sahojen toimenpiteet monimuotoisuuden edistämiseksi esitti Anniina Kostilainen Sahateollisuus ry:stä. Suomen sahateollisuuden jäsenet toteuttavat järjestönsä vapaaehtoisen ohjelman kuuden toimenpidekokonaisuuden kautta. Nämä ovat soiden reunavyöhykkeiden turvaaminen, lahopuun säästäminen, tekopökkelöiden tekeminen, vähätuottoisten kohteiden säästäminen, riistatiheikköjen säästäminen ja sekapuustoisuuden suosiminen. Näiden keinojen avulla kannustetaan metsänomistajia edistämään luonnon monimuotoisuutta puukauppojen yhteydessä. Verkkokursseilla on koulutettu 1500 puun korjuussa ja puun ostotehtävissä toimivaa henkilöä. 

Luonnon huomioiminen pienpuun hankinnassa 

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme toimii Jari Yli-Talosen johdolla alueella, jonka metsäpinta-ala on 250 000 hehtaaria. Yhdistys on vahvasti ohjeistanut pienpuun korjuutoimintaa huomioimaan luonnon monimuotoisuutta. Koska monimuotoisuus on huomioitu alueella jo pitkään, löytyy nuorista metsistä huomattavasti merkkejä monimuotoisuuden huomioimisesta vuosia sitten tehdyissä päätehakkuissa. Tämän vuoksi on tärkeää huomioida monimuotoisuuden erityispiirteet esimerkiksi kiertämällä maapuita ja varomalla pökkelöitä nuoren metsän puukorjuun yhteydessä.

Päijät-Hämeen rehevät maapohjat puskevat paljon lehtipuuta, joten korjuun yhteydessä jätetään haapaa, leppää, raitaa ja jaloja lehtipuita, joita voi löytää luontaisesti esiintyvinä. Yhdistyksen alueella on tehty nuorten metsien hoitoa enimmillään 3000 hehtaaria vuodessa, mutta muutama vuosi sitten tehtyjen ehtojen kiristysten jälkeen pinta-ala putosi 500 hehtaariin.

Jos et osallistunut Bioenergiapäivään, voit tilata tapahtuman tallenteen: Lue lisää!