EU-komissio julkaisi 14. ja 15.12.2021 laajan paketin uusia aloitteita ja lainsäädäntöehdotuksia Vihreän kehityksen ohjelmaan (Green Deal) liittyen. Pakettiin sisältyi esitykset liikenteen, maakaasun, metaanin, rakennusten energiatehokkuuden sekä hiilensidonnan osalta. 

Kestävien hiilivirtojen ylläpitoa koskevassa aloitteessa komissio luo pitkän aikavälin vision sekä lyhyen aikavälin tavoitteita ja toimia hiilensidonnalle niin luonnon kuin teknologisin keinoin. Hiilensidonnan keinojen laajamittainen kehitys ja käyttöönotto ovat elinehto EU:n 2050-hiilineutraaliustavoitteelle. Komissio arvioi vuonna 2050 tarvittavan 300–500 MtCO2 talteen otettua hiilidioksidia teollisuuden käyttöön ja 200 MtCO2 varastoituna pitkäikäisesti.  

Komissio ehdottaa aloitteessa hiiliviljelyn eli maaekosysteemeihin liittyvien hiilensidonnan, päästöjen vähentämisen ja hiilivarastojen ylläpidon keinojen ohjaavaksi tavoitteeksi sitoa hiiltä 42 MtCO2 2030 mennessä. Hiilensidontateknologioille, kuten bioenergian tuotantoon yhdistetylle hiilidioksidin talteenotolle ja varastoinnille (BECCS) sekä biohiilelle, esitetään 5 MtCO2 tavoitetta vuodelle 2030. Nielutavoitteiden lisäksi vuonna 2028 kaikki talteen otettu, kuljetettu, käytetty ja varastoitu hiilidioksidi pitää raportoida ja laskea alkuperän mukaan. Lisäksi 2030 mennessä vähintään 20 % kemianteollisuuden ja muovien tuotannossa käytetystä hiilidioksidista pitää olla ei-fossiilista.  

– Hiilensidontateknologioiden 2030 tavoite on tärkeä signaali ryhtyä toimeen negatiivisten päästöjen teknologioiden käyttöönotossa. Tavoitetaso voisi mielestämme olla kunnianhimoisempi, ottaen huomioon jo tunnettujen kehitteillä olevien projektien tavoitteet ja pitkän aikavälin tarpeet  tuottaa negatiivisia päästöjä, toteaa Bioenergia ry:n asiantuntija Erika Laajalahti. 

Komissio aikoo esittää ensi vuoden lopulla hiilensidonnalle EU:n laajuista sertifiointikehikkoa, joka tulee kattamaan niin luonnon kuin teknologian keinot ja keskittyy toimiin, jotka tapahtuvat EU:n alueella. Kehikon suuria haasteita tulevat olemaan mm. keinojen pysyvyys ja mitattavuus, erityisesti hiiliviljelyn osalta. On tärkeää, että mekanismissa on selkeät säännöt laskennalle sekä seurannalle, raportoinnille että verifioinnille. Lisäksi tarvitaan riittävät ja selkeästi määritellyt vakuudet liittyen hiilidioksidin varastoinnin pysyvyyteen. Kehikon on myös oltava yhtenäinen olemassa olevien lainsäädäntökokonaisuuksien kanssa.  

– Mekanismin on pidettävä sisällään kaikki avainasemassa olevat teknologiat, kuten biohiili ja BECCS, joiden avulla voidaan saada aikaan tarvittavia negatiivisia päästöjä isossa mittakaavassa, Laajalahti jatkaa. 

Komissio tulee lisäksi selvittämään CO2-infrastruktuuriin liittyviä haasteita alueellisella ja kansallisella tasolla. Maiden välinen, avoin CO2-kuljetus- ja varastointi-infra on kriittisessä roolissa teknologioiden käyttöönoton kannalta. 

Komission tiedonanto ja taustapaperit 

Lisätiedot: Erika Laajalahti, puh. 044 753 0700, erika.laajalahti(a)bioenergia.fi