Muutosesitykset uusiutuvan energian direktiivin uudistukseen hyväksyttiin eilen Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunta ITRE:ssä. Biomassan kaskadikäytön määrittelyvallan säilymistä jäsenmailla painotettiin ja lisäksi laajennettiin toivotusti poikkeuksia tuettavaksi hyväksyttävään biomassaan. Bioenergia ry pitää tärkeänä, että metsäenergian käyttöä koskeva ympäristövaliokunnan toukokuinen syrjivä näkemys korjataan vielä parlamentin jatkoneuvotteluissa. 

Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunta ITRE äänesti uusiutuvan energian direktiivin uudistuksesta (RED3) eilen, kun valiokunnan raportöörin Markus Pieperin (EPP, Saksa) raportti hyväksyttiin. Muutosesitysten takana oli laaja joukko poliittisia ryhmiä ja raportti hyväksyttiin suurella enemmistöllä äänestyksessä. 

Valiokunta hyväksyi useita muutosesityksiä, jotka veivät parlamentin näkemystä Bioenergia ry:n mielestä oikeaan suuntaan. Valiokunta korosti kannassaan, että jäsenmailla tulee olla laaja määrittelyvalta biomassan kaskadikäytöstä ja komission rooli rajoittuu toimeenpano-ohjeen laatimiseen. Tuettavaksi hyväksyttävään biomassaan tehtiin useita muutoksia ja poikkeuksia laajennettiin.  

Valiokunta tuki komission toukokuussa esittelemää uusiutuvan energian yleistavoitteen korottamista 5 %-yksiköllä 45 %:iin vuonna 2030 ja myös korotettuja alatavoitteita teollisuuden ja kaukolämmön uusiutuvan energian osalta. Valiokunta myös yksinkertaistaisi alatavoitteiden määrittelyä ja velvoitteita loppuasiakkaalle viestittäessä. On kuitenkin huomattava, että tavoitetason nosto ei automaattisesti lisää EU:n ilmastotoimia, vaan ohjaa toimia nimenomaan uusiutuvaan energiaan. Lisäksi valiokunta halusi antaa suosituksen, että jäsenmaiden tulisi kohdistaa vähintään 5 % tuosta tavoitteesta uuteen innovatiiviseen uusiutuvan energian tuotantoon.  

Bioenergian kestävyyskriteerien osalta Bioenergia ry pitää tärkeänä, että metsäenergian käyttöä koskeva ympäristövaliokunnan toukokuinen syrjivä näkemys korjataan vielä parlamentin jatkoneuvotteluissa. Lehdistötilaisuudessa Pieper totesi, että biomassan hyödyntäminen on voitava varmistaa Euroopan energiasiirtymässä. Pieper korosti, että ympäristövaliokunnan käsittelyssä muodostettu uusi primääri- ja sekundaaribiomassan jako on ongelmallinen ja siihen tullaan palaamaan täysistunnossa. Primääribiomassaksi katsotaan nyt luonnoksessa kaikki metsästä suoraan energiaksi käytettävät jakeet, kuten metsähake. Sekundaaribiomassaa olisivat teollisuudesta peräisin olevat jalostuksen sivuvirrat. 

Valiokunnan muutosesityksissä korostettiin paljolti myös synteettisten polttoaineiden (RFNBO) ja niiden tuotannossa käytettävän vedyn roolia. Lisäksi muutokset painottaisivat rajat ylittävien uusiutuvan energian hankkeiden edistämistä ja sääntöjä. 

Teollisuusvaliokunta päätti samassa istunnossa kantansa myös energiatehokkuusdirektiiviin. Senkin osalta tavoitteita kiristettiin. Parlamentin kantaluonnoksen yksityiskohtaisuudessaan ja kankeudessaan ongelmalliset vaatimukset jäivät tekstiin. Bioenergia ry on kiinnittänyt huomiota erityisesti kaukolämmön tuotannolle ja sähkön ja lämmön yhteistuotannolle asetettaviin epäkäytännöllisiin, huonosti perusteltuihin ja fossiilisia polttoaineita suosiviin vaatimuksiin. 

Molemmista direktiiveistä saataneen parlamentin lopullinen kanta syyskuun puolivälissä pidettävässä täysistunnossa. Tämän jälkeen käynnistyvät vielä kolmikantaneuvottelut jäsenmaiden, parlamentin ja komission välillä.  

Lisätiedot: Hannes Tuohiniitty, toimialapäällikkö, 040 1948628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi