Euroopan komission julkaisema esitys hiilidioksidin poistosta ilmakehästä eli hiilenpoistosta on tarpeellinen. Esitys edistää toivotusti hiilenpoistoa teknologialla, jota tarvitaan liian hitaiden päästövähennysten rinnalle. Bioenergia ry haluaa korostaa ohjauskeinoja suunniteltaessa poistotoiminnan läpinäkyvyyttä, poistojen pysyvyyden merkitystä ja eri toimien kustannustehokkuutta.

Eilen 30.11. esiteltiin Brysselissä Euroopan komission esitys hiilenpoistojen sertifioinnista. EU:n yhteinen sertifiointi tarvitaan, jotta hiilidioksidin poistoon ilmakehästä, hiilenpoistoon, voidaan kannustaa. Esityksessä muodostetaan kolme eri korkealaatuisten hiilenpoistojen ryhmää: pysyvät hiilenpoistot teknologialla, maa- ja metsätalouteen liittyvä hiiliviljely sekä hiilivarastotuotteet, kuten puutuotteet. Teknologisia hiilenpoiston ratkaisuja ovat esimerkiksi hiilidioksidin talteenotto ja varastointi bioenergiaa käyttävästä energialaitoksesta (BECCS), biohiili tai hiilidioksidin poisto suoraan ilmakehästä varastoineen (DACCS).

– Hiilenpoistoja kehittävien toimijoiden näkökulmasta tämä on tarpeellinen esitys. Sen julkaisua onneksi hieman aikaistettiin alkuperäisistä suunnitelmista. Hiilenpoisto myös teknologisin keinoin on yhä tärkeämpää, koska sillä voidaan lieventää liian hitaan ilmastopäästöjen vähennystahdin haittoja. Pidämme tärkeänä, että kaikki hiilenpoiston ratkaisut ovat nyt julkaistussa esityksessä mukana ja että niille kehitetään soveltuvat vertailukelpoiset periaatteet ja laskentamenetelmät, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Komissio rakentaa sertifiointimallin perustellusti unionin olemassa olevan lainsäädännön varaan. Hiilenpoistot liittyvät kiinteästi niin uusiutuvan energian direktiiviin, maankäyttösektoriin (ns. LULUCF-asetus), päästökauppaan kuin yhteiseen maatalouspolitiikkaan.

Komission esitys on tärkeä askel, koska sen myötä rakentuu hiilenpoistoja varmistava laadunvalvontajärjestelmä. Sen myötä erilaiset toimet saisivat yhteismitallisen arvioinnin ja suurella varmuudella aikaansaisivat poistumaa. Esitys ei kuitenkaan vielä ratkaise, miten järjestelmän läpikäymät hiilenpoistot rahoitettaisiin.

Bioenergia ry haluaa korostaa poistotoiminnan läpinäkyvyyttä, poistojen pysyvyyden merkitystä ja eri toimien kustannustehokkuutta ohjauskeinoja suunniteltaessa. Positiivista esityksessä on sen tapa perustaa hiilenpoistojen sertifiointi saman suuntaiselle toimintalogiikalle kuin biomassan kestävyyssertifioinnin toteutus. Sen etuna on mahdollistaa riittävän tiukat kriteerit ja ylätason valvonta, mutta antaa mahdollisuus kaupallisesti toteutettavalle toiminnalle ja sertifiointijärjestelmien väliselle kilpailulle.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää fossiiliperäisten päästöjen vähentämistä mahdollisimman nopeasti. Vähennystoimet ovat kuitenkin olleet riittämättömiä ja globaali keskilämpötila on nousemassa lähivuosina yli 1,5 asteen, kun maailmanlaajuisten päästövähennysten taso on jäämässä selvästi tavoiteuralta 2020-luvulla. Siksi tarvitaan rinnalle mahdollisimman pian myös merkittävä määrä hiilidioksidin poistoa ilmakehästä siihen sopivilla keinoilla.

Hiilenpoistojen sertifioinnin valmistelusta ilmoitettiin komission kestävien hiilenkiertojen tiedonannossa joulukuussa 2021. Sertifioinnin ja sitä tarkentavien säädösten tai ohjeiden valmistuttua seuraava askel on luoda politiikka sekä markkinamalli, jotka kannustavat tuottamaan laadukkaita hiilenpoistoja. Komissiolta odotetaan myös hiilidioksidin talteenoton, käytön ja varastoinnin (CCUS) strategista visiota tiedonantona vuoden 2023 aikana.

Bioenergia ry kannustaa lisäksi käymään kansallista keskustelua hiilenpoistoteknologian merkityksestä lähivuosina ja pitkällä tähtäimellä. Suomella on energiatuotantonsa ja teollisuutensa rakenteen sekä korkeatasoisen innovaatioympäristön ansiosta mahdollisuus tulla hiilenpoistoteknologian kärkimaaksi Euroopassa. Seuraavan hallituksen tulee pikimmiten rakentaa vahva strategia ja tiekartta teknologisten hiilenpoistojen ja suomalaisen hiilikädenjäljen edistämiseksi

Lisätietoja: Hannes Tuohiniitty, toimialapäällikkö, 050 4095779, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi