Energiapuuliiketoiminnan rahoituksen ja kuljettajien saatavuus on heikentynyt, selviää Bioenergia ry:n ja Koneyrittäjät ry:n jäsenilleen toteuttamasta kyselystä. Vaikka energiapuun käyttö on kasvanut, kyselyyn vastanneet energiayhtiöiden edustajat sekä koneyrittäjät näkivät toimintaolosuhteiden yleisesti huonontuneen viimeisen viiden vuoden aikana. 

Rahoituksen saatavuus ja ehdot ovat kiristyneet sekä energiapuun hankinnassa että hankintaan tarvittavien koneiden investoinneissa. Bioenergia ry:n ja Koneyrittäjät ry:n jäsenkyselyyn vastasi yrityksiä koko energiapuuliiketoiminnan ketjusta, niin polttoainetta hankkivia tai toimittavia yrityksiä, korjuuta, haketusta ja kaukokuljetusta tekeviä yrityksiä, energiantuottajia sekä useamman liiketoiminnan yrityksiä. Vastaajista merkittävä osa koki rahoituksen kehityksen menneen huonompaan suuntaan. Puun hankintayrityksistä ja loppukäyttäjistä lähes puolet piti rahoitusta haastavana tai erittäin haastavana.  

Puunhankinnan rahoituksen puute haittaa puun liikkeelle saantia. Puuvarastot sitovat paljon pääomaa. Jos puun ostoon ja korjuuseen tai kalustoinvestointeihin ei saa rahoitusta, se haittaa liiketoiminnan kehittämistä etenkin pienyrityksissä. Energiapuu pitäisi saada vakuuskelpoiseksi tavaraksi, mitä se ei vielä ole. 

– Rahoituksen saatavuuden ja ehtojen kiristyminen korostaa entisestään urakointi- ja toimitussopimusten merkitystä. Uskottavalla ja riittävän pitkän aikavälin sopimuksella pystytään osoittamaan rahoituksen haussa, että kysyntää energiapuulle ja palveluille riittää. Näin voidaan helpottaa rahoituksen saatavuutta ja taklata sen muodostumista liiketoiminnan esteeksi, kommentoi Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Tage Fredriksson. 

Kuljettajien saatavuus koettiin vaikeaksi ja koneyrittäjistä jopa 72 prosenttia piti nykytilannetta haastavana tai erittäin haastavana.  

– Kuljettajien saatavuusongelma asettaa haastetta niin alan koulutukseen kuin alan työpaikkojen palkkatason ja työolojen kilpailukyvylle, sanoo Koneyrittäjät ry:n varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola.   

Myös puun tarjonta koettiin samoin ongelmalliseksi. Jopa 90 prosenttia energiantuottajista koki puun tarjonnan haastavaksi tai erittäin haastavaksi.  

– Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä Metka voi parantaa tilannetta vuoden 2024 alusta alkaen, edellyttäen ettei kannusteiden rahoitus tai ehdot ole leikkausten kohteena seuraavalla hallituskaudella, toteaa Fredriksson. 

Toimintaympäristön tilanne on huonontunut hyvin selvästi etenkin puunhankintayritysten ja energiatuottajien mielestä. Regulaatiota ja lainsäädäntöä piti hankaloittavana suurin osa kaikista kyselyyn vastanneista toimialoista. Etenkin energiantuottajat kokivat, että lainsäädäntö on muuttunut yhä haasteellisemmaksi.  

Logistiikan tehokkuus on energiapuun toimitusketjulle välttämättömyys. Kaksi kolmasosaa vastaajista piti teiden kuntoa haastavana tai erittäin haastavana. Lähes yhtä suuressa määrin oltiin sitä mieltä, että kehitys on mennyt huonompaan suuntaan viimeisen viiden vuoden aikana. Terminaalien puute nousi esille yli puolessa energiantuottajien ja puun hankintayhtiöiden vastauksista. Terminaalitilannetta pidettiin tyypillisesti melko ongelmallisena.  

 – Kyse on toimitus- ja huoltovarmuudesta sekä kilpailukyvystä ja liikenneturvallisuudesta. Vaikka valtiontalous on tiukassa tilanteessa, olisi kuitenkin tärkeää löytää rahat tiestön kunnossapitoon, koska se tuo paljon kaivattua kasvua logistiikan tehostuessa. Puuterminaalien kaavoitukseen ja luvitukseen toivotaan sujuvuutta, sanoo Jaakkola.  

Kyselyihin osallistui 32 Bioenergia ry:n ja 53 Koneyrittäjien jäsentä. Vastauksia kerättiin puunhankintayrityksiltä, koneyrittäjiltä, energiantuottajilta ja usean liiketoimintaryhmän yrityksiltä. Suurin osa yrityksistä on toiminut alalla yli 10 vuotta. Yritysten koko vaihtelee toimialan mukaan. Konealan yritysten liikevaihto on pääasiallisesti alle miljoona ja energian tuottajien liikevaihto on yli 3 miljoonaa.  

Lisätiedot:
Bioenergia ry, toimialapäällikkö Tage Fredriksson, 040 511 2246, tage.fredriksson@bioenergia.fi 
Koneyrittäjät ry, varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, 040 900 9414, simo.jaakkola@koneyrittajat.fi