Bioenergia ry on tyytyväinen, että uusi hallitusohjelma tunnistaa erinomaisesti kiinteän bioenergian roolin osana energiajärjestelmää sekä myös turpeen merkityksen huoltovarmuuden kannalta. Ohjelmassa on toivottu aktiivinen ote bioperäisen hiilidioksidin talteenoton, hyödyntämisen ja varastoinnin edistämiseen.  

Uudessa hallitusohjelmassa ylläpidetään bioenergian vakaata ja ennakoitavaa toimintaympäristöä kansallisella päätöksenteolla ja aktiivisella EU-vaikuttamisella. Bioenergian tuotanto pyritään keskittämään erilaisiin jäte-, jäännös- ja sivutuotteisiin. Biopolttoaineiden kestävää käyttöä ei rajoiteta esimerkiksi veroilla ja lainsäädännöllä, sillä bioenergialla on tärkeä rooli fossiilisen energian käytöstä luopumisessa ja huoltovarmuuden turvaajana. Hallitus edistää toimia, joiden avulla Suomesta tulee johtava biopohjaisten ratkaisujen kehittäjä ja tuottaja. 

Bioenergia ry:ssä ohjelmaan suhtaudutaan myönteisesti. 

– Hallitusohjelma tunnistaa erittäin hyvin bioenergian roolin suomalaisessa energiajärjestelmässä, ja sen päälinjaukset kiinteän bioenergian osalta ovat erinomaisia. Kotimaisten biomassojen ja turpeiden roolia huoltovarmuudelle on mietitty eri näkökulmista ja huoltovarmuutta tullaan kehittämään. Olemme iloisia myös bioperäisen hiilidioksidin mahdollisuuksien näkemisestä ja aktiivisesta otteesta sen teknisen talteenoton, hyödyntämisen ja varastoinnin edistämiseksi, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. 

Hallitusohjelma tunnistaa, että hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen bioperäisestä poltosta yhdessä vedyntuotannon lisäämisen kanssa luo alustan valmistaa polttoaineita, kemikaaleja ja materiaaleja kestävästä hiilenlähteestä ja vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista. Hallitus asettaa lisäksi tavoitteen teknisten nielujen käytölle merkittävässä määrin jo 2020-luvun kuluessa. Osana päästövelan lyhentämisohjelmaa hallitus selvittää ja ottaa käyttöön ohjauskeinot, joilla varmistetaan suurten teollisten lähteiden ilmakehään päätyvien hiilidioksidipäästöjen loppuminen 2030-luvun puoleenväliin mennessä. Hallitus valmistautuu riittäviin kannusteisiin investointien etenemiseksi. Selvityksen pohjalta otetaan käyttöön hiilidioksidin talteenottoon kannustava negatiivisten päästöjen huutokauppa tai vastaava mekanismi.  

Liikenteen uusiutuvien polttoaineiden eli nestemäisten biopolttoaineiden, biokaasun ja sähköpolttoaineiden mahdollisuuksien osalta hallitusohjelma ei onnistu yhtä hyvin. Vaikka hallitus aikoo edistää biokaasun ja sähköpolttoaineiden tuotannon kehittämistä ja käynnistämistä sekä biokaasun monipuolista käyttöä, hallitusohjelma peruuttaa edellisten eduskuntien selkeällä enemmistöllä linjaamista liikenteen polttoaineiden jakeluvelvoitteista, luo velvoitelakiin epävarmuutta lisäävän ja tuotannon ja käytön kannustimia entisestään vähentävän uuden joustomekanismin ja porrastaa tulevien vuosien seuraamusmaksuja. Näin uusiutuvien polttoaineiden potentiaalia korvata fossiilista öljyä ja vähentää hyvin varmalla tavalla taakanjakosektorin päästöjä ei täysin hyödynnetä. 

Hallitusohjelma pyrkii parantamaan talouskasvua, julkista taloutta ja työllisyyttä samalla, kun se aikoo pitää kiinni ilmastonmuutosta ja luontokatoa koskevista tavoitteista ja velvoitteista. Ohjelma pyrkii kotiuttamaan energiajärjestelmäämme kohdentuvat laajat ja julkista taloutta vahvistavat investoinnit mm. sujuvoittamalla luvitus- ja valitusmenettelyjä. Tavoitteena on selvästi aktivoida ja terävöittää myös Suomen EU-vaikuttamista.  

Lisätiedot: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry, p. 040 1630465, harri.laurikka@bioenergia.fi