EU-komissio keräsi sidosryhmien näkemyksiä konsultaatioon hiilidioksidin talteenoton, käytön ja varastoinnin (carbon capture, utilisation and storage, CCUS) ratkaisujen roolista sekä politiikkatoimista niiden edistämiselle EU-tasolla. CCUS-teknologiat ovat ratkaisevassa asemassa EU:n keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Niitä tarvitaan sekä teollisuuden vähähiilistämisessä että teknisten hiilenpoistojen aikaansaamisessa. Komissio valmistelee parhaillaan tiedonantoa aiheesta julkaistavaksi tämän vuoden loppuun mennessä. Myös Suomen hallitus haluaa edistää CCUS-ratkaisuja.

Bioenergian tuotantoon yhdistetty hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (BECCS) sekä biohiilen tuotanto ovat hiilenpoistojen tuottamisen kustannustehokkaimpia ja teknologian kypsyysasteeltaan kehittyneimpiä vaihtoehtoja. Biogeenistä hiiltä voidaan myös sitoa pitkäikäisiin tuotteisiin. Lisäksi biogeenisen hiilidioksidin talteenotto ja uusiokäyttö tarjoaa uusia mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen, esimerkiksi synteettisten polttoaineiden valmistuksen muodossa. Koska tarve päästöjen vähentämiselle sekä hiilidioksidin poistamiselle ilmakehästä on suuri, tulisi näihin teknologioihin panostaa viipymättä. Suomalaisilla toimijoilla on syvää teknologista osaamista sekä hiilidioksidin talteenotossa että biohiiliteknologiassa. Näiden toimijoiden nopean kasvun edesauttaminen olisi ensisijaisen tärkeää.

Suurimmat haasteet investointien edistämiselle ja teknologioiden käyttöönotolle ovat markkinamekanismin puute hiilidioksidin poistolle ilmakehästä, infrastruktuurin puute sekä puutteelliset toimintaympäristöä koskevat lainsäädännöt ja kansainväliset sopimukset esimerkiksi hiilidioksidin kuljettamisen osalta. Näiden ratkaisujen edistämiseksi, tulee niille rakentaa toimiva markkina EU-tasolla. Tämän tulisi olla myös Suomen hallituksella selkeänä tavoitteena.

– Suomessa suunnitteilla olevat hankkeet liittyvät etupäässä hiilidioksidin talteenottoon ja uusiokäyttöön (CCU), koska hiilidioksidilla on arvo raaka-aineena. Jotta myös hiilidioksidin varastoinnin hankkeita olisi mielekästä suunnitella ja toteuttaa, tarvitaan hiilidioksidin poistolle arvo markkinoilta. Tähän tarvitaan EU-tason markkinaratkaisua, toteaa Bioenergia ry:n asiantuntija Erika Laajalahti.

Toinen avaintekijä hiilidioksidin talteenoton ja uusiokäytön tai varastoinnin ratkaisujen käyttöönotossa on infrastruktuuri.

– Kun mietitään infratarpeita, olisi tärkeää ymmärtää, millainen hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen tai varastoinnin paletti Suomeen voisi muodostua ja millaisen infra- ja logistiikkakokonaisuuden se ympärilleen vaatisi. Hiilidioksidi-infrastruktuuria kehitettäessä olisi syytä myös tunnistaa synergiat muun energiainfran kehityksessä, muun muassa vetyinfran kanssa, jotta voidaan nopeuttaa luvitusprosesseja sekä madaltaa kustannuksia, Laajalahti jatkaa.

Tekniset nielut nostetaan myös Suomen hallituksen ohjelmassa ilmastopolitiikan keskiöön ja niiden käyttöönottoa aiotaan edistää kansallisesti jo 2020-luvun aikana. Tämä strateginen avaus voi asettaa Suomen EU-maiden kärkijoukkoihin negatiivisten päästöjen ratkaisujen osalta. Teknisten nielujen ohessa hiilidioksidin talteenotto ja uusiokäyttö avaa alalle yhtymäpintoja vahvasti nousevaan vetytalouteen. Yhdessä nämä polut mahdollistavat suomalaisen hiilikädenjäljen laajamittaisen edistämisen, eivätkä ole toisiaan poissulkevia.

Biopohjaiset CCUS-ratkaisut tarjoavat hiilidioksidin poiston tai uusiokäytön ratkaisujen lisäksi huolto- ja toimitusvarmaa kotimaista uusiutuvaa energiaa tukemaan vaihtelevaa tuotantoa, luovat hyvinvointia työpaikkojen ja veroeurojen muodossa sekä edistävät eurooppalaisen nettonollatalouden kilpailukykyä.

Selkeä tavoitetaso ja tiekartta toimialan ripeälle edistämiselle EU:n ilmastopolitiikan kehyksissä tulee luoda loppuvuonna odotetussa komission tiedonannossa.

Bioenergia ry:n vastaukset konsultaatioon: Industrial Carbon Management Consultation

Keskeisimmät hiilensidonnan termit: Bioenergia ry:n hiilensidontasanasto

Lisätiedot:
Erika Laajalahti, asiantuntija, hiilensidonta ja CCUS, 044 753 0700, erika.laajalahti@bioenergia.fi