Tuoreen energia-asennekyselyn mukaan bioenergialla on edelleen suomalaisten vahva kannatus. Puun ja muun bioenergian lisäämistä tai pitämistä nykytasolla sähköntuotannossa toivoo 75 % vastaajista. Jos ilmastotavoitteet halutaan saavuttaa, modernin bioenergian käyttöä olisi kansainvälisen energiajärjestön mukaan nopeasti lisättävä maailmanlaajuisesti. 

Puun ja muun bioenergian lisäämistä tai pitämistä nykytasolla sähköntuotannossa toivoo 75 % suomalaisista, selviää Energiateollisuus ry:n Iro Researchilla teettämän kyselytutkimuksen tuloksista. Vaikka osuus on laskenut viime vuosina, se pysyy edelleen hyvin korkeana.

Bioenergia on Suomessa ennen kaikkea lämmöntuotannossa käytettävä energianlähde ja kaukolämmössä sen kivijalka. Bioenergian osuus Suomen kaukolämmön hankinnasta ja siihen liittyvän sähkön tuotannosta vuonna 2022 oli n. 54 % (Lähde: Energiateollisuus 2023). Tulevaisuudessa kaukolämpöä halutaan kehittää kyselyn mukaan erityisesti hukkalämpöjen, aurinkolämmön, pienydinvoiman ja jätteiden energiakäytön suuntaan. Vaikka bioenergian kasvattamisen suosio on viime vuosina ollut laskussa, vastaajista 17 % kannattaa edelleen kaukolämmön tuotannon kehittämistä myös puun ja muun bioenergian suuntaan.

Energiaomavaraisuuden kasvattaminen nousi kyselyssä edelleen tärkeimmäksi energia- ja ilmastopoliittiseksi tavoitteeksi. Keskeisiksi tavoitteiksi nousivat myös energian kohtuullinen hinta sekä päästövähennykset ja ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että mikäli maailma haluaa saavuttaa 1,5 °C lämpötilatavoitteen, modernin bioenergian käytön tulisi kasvaa yli 80 % vuoden 2022 tasolta vuoteen 2030 mennessä. Moderni bioenergia kattaa muun kuin perinteisen kiinteän biomassan käytön, kuten kotitalouksien polttopuut. Se käsittää biomassan nykyaikaisen käytön lämmityksessä, viilennyksessä, sähköntuotannossa ja liikenteessä. Koko maailmassa modernin bioenergian käyttö on kasvanut 54 % vuosien 2010 ja 2022 välillä. Sen osuus oli viime vuonna yli puolet kaikesta maailman uusiutuvan energian kulutuksesta ja noin 6 % kaikesta energiankulutuksesta. Tämän lisäksi perinteisen bioenergian eli polttopuukäytön osuus oli noin 4 %. Sen käyttö on vähentynyt 4 % vuoden 2010 jälkeen. (Lähde: IEA 2023)

Bioenergia sopii hyvin osaksi hiilinegatiivista eli ilmasta hiilidioksidia sitovaa energiajärjestelmää. Euroopan komission äskettäin järjestämässä konsultaatiossa yli 75 % vastaajista (koko kyselyn vastausmäärä = 280) tuki bioenergiaan liittyvän hiilenpoiston (BECCS) priorisointia teknisten hiilinielujen kehittämisessä Euroopassa.

Lisätiedot: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry, p. 040 1630465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi