Talvi ja epävakaa maailman tilanne muistuttavat konkreettisesti, kuinka tärkeää Suomessa on pitää yllä valmiutta poikkeusolojen varalta. Varautumisen ja huoltovarmuuden tärkeys on korostunut kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Turpeella on merkitystä etenkin lämmöntuotannon huoltovarmuuden ylläpidossa. Tämä tärkeä rooli on häviämässä nopeasti ilman korjaavia toimia. Keinoja on olemassa, kunhan poliittista tahtoa löytyy. 

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että energiaturpeen saatavuus turvataan huoltovarmuussyistä siirtymäkauden ajan. Hallitusohjelmassa on myös todettu, että energiahuoltovarmuutta vahvistetaan varmistamalla kotimaisten polttoaineiden, kuten puupohjaisten polttoaineiden ja turpeen, saatavuus ja vahvat toimitusketjut.  

Lausunnolla oleva valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista 7.12.2023
toteaa turpeen osalta: ”Siirryttäessä uuteen energiajärjestelmään on huolehdittava siirtymäkauden lämmöntuotannon huoltovarmuudesta, kuten polttoturpeen asemasta energiajärjestelmässä. Kasvu- ja kuiviketurpeet ovat strategisesti tärkeitä raaka-aineita elintarvikehuoltomme näkökulmasta polttoturpeen ohella. Turpeen saatavuuden varmistaminen kasvualustoihin ja kuivikkeeksi on välttämätöntä kotimaisen puutarha- ja kotieläintuotannon toimintaedellytysten turvaamiseksi.” 

Huoltovarmuuskeskuksen 17.5.2023 päivätyssä muistiossa (HVK/2023/00450–1) todetaan, että ”Polttoturpeen toimitus- ja huoltovarmuus voidaan turvata ainoastaan siten, että se on normaalioloissa kilpailukykyinen energiantuotannon polttoaineena. Käytännössä kilpailukyvyn varmistaminen tarkoittaisi energiantuotantokustannusten (päästöoikeuden ja/tai valmisteveron) kompensointia. Mikäli polttoturpeen toimitusketju menetetään nopeasti vähenevän käytön seurauksena, turveurakoitsijat alalta häviävät.” 

Turpeen huoltovarmuusrooli vaarassa 

Huoltovarmuuden turvaaminen energiaturpeella edellyttää sen riittävää käyttöä ja tuotantoa, jotta huoltovarmuudelle olennainen tuotanto- ja kuljetusketju säilyisi. Nyt käyttö ja sitä kautta tuotanto hiipuvat liian nopeasti vaarantaen huoltovarmuustavoitteen toteutumisen. Turpeen käyttö polttoaineena on veroista ja päästöoikeusmaksuista johtuen niin kallista, ettei sille ole tuotannon tasoa riittävästi ylläpitävää markkinaehtoista kysyntää. 

Yrittäjien osaamista ja tuotantokoneita ei ole varaa menettää enää enempää, jotta turpeen tuotantoedellytykset säilyvät riittävinä. Tuotanto- ja toimituskyvykkyyttä on oltava, jotta se on nopeasti skaalattavissa ylös mahdollisessa vakavassa häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa. 

Turpeen käyttö auttaisi myös vähentämään ainespuun ohjautumista energiakäyttöön. Energiaturpeen ominaisuudet (logistiikan tehokkuus, säilyvyys, polttotekniikka) puoltavat sen säilyttämistä polttoainevalikoimassa siirtymäkaudella. 

Turpeen huoltovarmuutta on ylläpidettävä valtion toimin 

Koska turvetuotanto ei markkinaehtoisesti säily hallitusohjelman edellyttämällä energiatuotannon huoltovarmuuden turvaavalla tasolla, polttoturpeen käyttöä energiantuotannossa tulee tukea valtion toimin, jotta turpeen tuotannon kyvykkyys, toimitusketjut ja niiden osaaminen säilyvät riittävinä. 

Tähän on löydettävissä keinoja, mikäli vain poliittista tahtoa riittää. Valtiontukisäännöt eivät tätä estä. 

Lisätietoja:
Bioenergia ry, toimialapäällikkö Hannu Salo, etunimi.sukunimi@bioenergia.fi, 040 502 2542
Koneyrittäjät ry, varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi, 040 9009414
Suomen turvetuottajat ry, puheenjohtaja Hanna Haavikko, etunimi.sukunimi@gmail.com, 044 520 6288