Kestävä bioenergia on suurena uusiutuvana energialähteenä pidettävä vaihtoehtona Euroopan energiamarkkinoilla, kun tähdätään Euroopan vuoden 2040 ilmastotavoitteeseen ja hiilineutraaliuteen 2050. Seuraavan komission tulee varmistaa erityisesti ohjaustoimien pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus. Komission tavoitteet hiilidioksidin talteenotolle ovat mittavat, ja tässä biogeenisellä hiilidioksidilla on keskeinen rooli niin hiilidioksidin hyödyntämisen kuin varastoinnin ratkaisujen osalta.

Euroopan komissio esitteli 6.2. kaksi tärkeää tiedonantoa. Ensimmäisessä käsiteltiin laajasti vaatimuksia 2030-luvun energia- ja ilmastopolitiikalle ja ehdotettiin vuodelle 2040 EU:n päästövähennystavoitteeksi 90 % vuoden 1990 tasolta. Bioenergia ry pitää hyvänä, että keskustelu 2030-luvun energia- ja ilmastopolitiikasta käynnistetään ennen kesäkuun EU-vaaleja. EU:n tavoitteet ovat korkealla, tavoitteiden vaatimien ohjauskeinojen toimeenpano on tavoitekeskustelua paljon vaikeampaa ja maailma EU:n ympärillä näyttää hyvin erilaiselta kuin 10 vuotta sitten. Maailma haastaa EU:n kriisinkestävyyttä ja kilpailukykyä aivan uudella tavalla.

Tiedonannon vaikutusarviossa arvioidaan uusiutuvaan energiaan tarvittavan noin kaksinkertaistumista 2030-luvulla 90 %:n päästövähennyksen saavuttamiseksi. Siitä huolimatta vuonna 2040 EU:n energiajärjestelmässä fossiilisten polttoaineiden osuudeksi arvioidaan alimmillaankin vielä 27 % (Suomessa tämä taso oli lähes saavutettu jo 2022) ja tuontiriippuvuudeksi 26 %. Fossiilisesta hiilidioksidista arvioidaan otettavan talteen Euroopassa vain 5 % vuonna 2040. Odotukset vetyinvestoinneille ja sähköpolttoaineiden käyttöönotolle ovat valtavia.

– Kestävä bioenergia on suurena uusiutuvana energialähteenä pidettävä vaihtoehtona Euroopan energiamarkkinoilla. Samoin tekniset hiilinielut mahdollistavana energialähteenä. Bioenergia on Euroopassa 95-prosenttisesti kotimaista, mikä on todella suuri etu epävarmassa maailmassa. Bioenergiaosaaminen taas tarjoaa mahdollisuuksia monille suomalaisille ja eurooppalaisille yrityksille EU:ssa ja sen ulkopuolella, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Maailman energiajärjestön IEA:n työ osoittaa, että koko maailmassa modernin bioenergian määrää on lisättävä todella merkittävästi, jos selvästi alle 2 asteen ilmastotavoitteet halutaan saavuttaa.

Seuraavan komission on yhdessä jäsenmaiden neuvoston ja Euroopan parlamentin kanssa syytä varmistaa erityisesti ohjaustoimien pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus. Bioenergia ry katsoo, että 2030-luvun ilmasto- ja energiapoliittisen sääntelyn tulisi keskittyä ennen kaikkea kasvihuonekaasupäästöihin (vrt. uusiutuva energia, energiatehokkuus, sektori- tai teknologiakohtainen sääntely). Päästökauppamekanismien toimivuus pitää turvata ja niiden kattavuutta tulee pyrkiä kasvattamaan. 2030-luvulla on hyvä tarkastella edellytyksiä ja mahdollisuuksia EU päästökaupan ja vuonna 2027 käynnistyvän uuden jakelijoiden päästökaupan yhdistämiselle. Mikäli jakelijoiden päästökauppa jatkaa erillisenä, se tulisi erottaa EU päästökaupan tavoin omaksi uudeksi sektorikseen, jolla ei enää ole jäsenmaakohtaisia tavoitteita. Mahdollisuudet luopua jäljellejäävästä taakanjakosektorista erillisenä EU:n ilmastopolitiikan pilarina tulee selvittää ja arvioida. Samoin EU:n uuden hiilirajamekanismin toimivuutta on seurattava ja asetettava tarkistuspisteitä 2030-luvulle, jotta EU:n sääntely on 2030-luvulla tarkoituksenmukaista, edistää globaaleja ilmastotoimia eikä vaaranna EU:n kilpailukykyä.

Bioenergian kestävyydelle on uusiutuvan energian direktiivin kautta muodostettu keskeinen ohjaava kehikko. Päälinjojen tulee säilyä, jotta uusiutuva energia voi kasvaa komission skenaarioiden mukaisesti. Lainsäädännön ja toimintaympäristön tulee olla mahdollistava.

Toinen tiedonanto käsitteli teollisen hiilen hallinnan strategiaa eli Bioenergia ry:n jo vuosia esillä pitämää hiilidioksidin teknistä talteenottoa, hyödyntämistä (CCU) ja varastointia (CCS) sekä näiden ratkaisujen suhteen vaadittuja toimia. Jotta ilmastotavoitteet saavutetaan, EU:n täytyy pystyä ottamaan hiilidioksidia talteen vähintään 50 Mt 2030 mennessä, noin 280 Mt 2040 ja 450 Mt 2050. EU:n prioriteetteja edistämisessä ovat hiilidioksidin kuljetusinfrastruktuuri ja varastointikapasiteetin varmistaminen.

– Biogeenisellä hiilidioksidilla on merkittävä rooli niin CCS- kuin CCU- ratkaisujen osalta. Tiistaina 6.2. aihetta käsitellyt tilaisuutemme Helsingissä herättikin runsaasti mielenkiintoa. Suomen ja Pohjoismaiden tulee olla tämän aiheen suhteen hereillä, kun EU:n lainsäädäntöä ja ohjauskeinoja tulevina vuosina kehitetään, toteaa Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Erika Laajalahti.

Tiedonantoja koskevat lainsäädäntöaloitteet jäävät seuraavalle komissiolle, joka aloittaa työnsä 2025.

Lisätiedot: 2040 ilmastotavoitetta koskeva tiedonanto: toimitusjohtaja Harri Laurikka, 040 1630 465 , harri.laurikka@bioenergia.fiTeollisen hiilenhallinnan tiedonanto: toimialapäällikkö, hiilensidonta ja CCUS Erika Laajalahti, 044 753 0700, erika.laajalahti@bioenergia.fi