Bioenergia ry haluaa Suomeen maailman parhaat edellytykset tuottaa biomassaan perustuvia kestäviä ja jopa hiilinegatiivisia tuotteita. Uuden strategian tavoitteena on korkea jalostusarvo, kiertotalous ja teollisuustuotteiden ja palveluiden vienti. Energiaa hyödynnetään sivuvirroista.   

Euroopan unionin käynnistäessä 2030-luvun energia- ja ilmastopolitiikan hahmottelua ja suunnatessa kohti kesäkuun eurovaaleja Bioenergia ry on uudistanut strategiansa vuoden 2023 lopussa. Yhdistyksen uudessa strategiassa on asetettu tavoitteet ja keskeiset toimet vuoteen 2026 saakka yhdistyksen keskeisille toimintalohkoille: kiinteälle bioenergialle, uusiutuville polttonesteille ja uusiutuvalle kaasumaiselle energialle, hiilidioksidin talteenotolle, käytölle ja varastoinnille sekä turpeelle ja kasvualustoille. 

– Kestävä metsänhoito ja metsien käyttö ovat Suomessa edelleen bioenergiasektorin toiminnan perusedellytyksiä. Yhdistys pyrkii siihen, että puun korkean jalostusasteen käyttö ja kestävä bioenergian tuotanto tukevat toisiaan ja toimialalla lisätään oikeita toimia luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. Samalla on varmistettava alan kilpailukyky ja toiminnan riittävä markkinaehtoisuus, sanoo Bioenergia ry:n puheenjohtaja ja Savon Voiman toimitusjohtaja Juha Räsänen. 

Bioenergia ry:n strategiassa haluttiin tuoda esiin, ettei polttava teknologia sinänsä estä ympäristötavoitteiden saavuttamista. Polttamalla tuotettu energia on energiajärjestelmässämme vielä pitkään tärkeässä roolissa. Vuonna 2022 sen osuus primäärienergian kokonaiskulutuksesta oli 66 % (lähde: Tilastokeskus 2023) ja ilmasto- ja energiastrategian politiikkaskenaariossa (VTT 2022) se oli vielä noin 50 % vuonna 2050.  

– Monipuolista biopohjaisen uusiutuvan energian tuotantoa tarvitaan jatkossakin ennakoitavan energiantuotannon, huoltovarmuuden ja energiaomavaraisuuden varmistamiseksi. EU:n ilmastotavoitteita ei vuoden 2030 jälkeen saavuteta ilman hiilen teknistä poistoa ilmakehästä mm. bioenergian avulla. Tilanne on sama muuallakin maailmassa, mikä avaa mahdollisuuksia uudentyyppiselle osaamiselle ja hiilikädenjäljelle. Siksi yhdistys edistää bioperäisen hiilidioksidin talteenottoa, hyödyntämistä ja varastointia. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös biohiilialan kehittäminen, kertoo Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka. 

Bioenergia ry:n visiossa kuvataan sitä, mitä kohti yhdistys haluaa toimialaa kehittää:  

  • Haluamme Suomeen maailman parhaat edellytykset tuottaa biomassaan perustuvia kestäviä ja jopa hiilinegatiivisia tuotteita. Tavoitteena on korkea jalostusarvo, kiertotalous ja teollisuustuotteiden ja palveluiden vienti. Bioenergiaa otetaan talteen sivuvirroista.  
  • Vahvistamme energiaomavaraisuutta, energian toimitus- ja huoltovarmuutta, työllisyyttä ja aluetaloutta.  
  • Edistämme biomassojen tuotannon, hyödyntämisen ja luonnon monimuotoisuuden parantamista toimialalla.  
  • Edistämme bioperäisen hiilidioksidin talteenottoa, hyödyntämistä ja varastointia.  
  • Parannamme näillä toimilla bioenergian ja biomassan hyödyntämisen hyväksyttävyyttä. 

Tutustu uuteen strategiaan: Bioenergia ry:n strategia 2024-2026

Lisätietoja: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry, 040 1630465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi