Bioenergia ry on käynnistänyt yhteistyössä kahdeksan organisaation kanssa erillisrahoitteisen selvityksen hiilidioksidin hyötykäytön ja poiston vaatimasta kuljetus- ja välivarastointi-infrastruktuurista. Työn tavoitteena on selvittää Suomen tasolla, millaista infrastruktuuria ja logistiikkaa potentiaalisen CCUS-järjestelmän pyörittäminen vaatii.  

Hiilidioksidin kuljetus- ja varastointi-infrastruktuuri on tunnistettu keskeiseksi tekijäksi hiilidioksidin talteenottohankkeiden kehittämisessä niin hiilidioksidin käytön kuin varastoinnin arvoketjujen osalta. Hankkeita suunniteltaessa on erityisen tärkeää tunnistaa potentiaaliset alueelliset solmukohdat, jotka muodostuvat toisiaan lähellä olevien hiilidioksidilähteiden ja hiilidioksidin käyttökohteiden perusteella. Nämä alueelliset hubit voivat toimia alustoina, joissa voidaan jakaa yhteinen infrastruktuuri (kuten kuljetusinfrastruktuuri, hiilidioksiditerminaali sekä välivarastot) ja siten madaltaa yksittäiselle hankkeelle muodostuvia kustannuksia. Samalla mahdollistetaan riittävän suurien hiilidioksidimäärien muodostuminen/kokoaminen esim. varastointihankkeiden osalta Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuvaa kuljetusta varten. Hiilidioksiditerminaalien sijaintiin vaikuttavat hiilidioksidilähteiden lisäksi myös sähkö-, kaukolämpö- ja vetyverkkojen sijainti sekä hiilidioksidin käytön osalta sijainti. Suomen sisäisen hiilidioksidin kuljetuksen vaihtoehtojen osalta on tärkeä selvittää, missä kohteissa mikäkin kuljetustapa toimii parhaiten.  

Hankkeen rahoittajaorganisaatiot ovat Gasgrid Vetyverkot Oy, Finnsementti Oy, Helen Oy, Keravan Energia Oy, Oulun Energia Oy, Stora Enso Oyj, Tampereen Energia Oy ja Vantaan Energia Oy. Selvitys toteutetaan kevään ja kesän 2024 aikana.  

Lisätietoa: Erika Laajalahti, puh. 044 753 0700, erika.laajalahti(a)bioenergia.fi