Bioenergia ry julkaisi tiekarttaraportin, joka käy läpi viime vuosina tapahtunutta bioenergia-alan merkittävää toimintaympäristön muutosta sekä bioenergian merkitystä ja kehitystä. Raportti muistuttaa bioenergian lisäävän omavaraisuuttamme epävarmassa turvallisuustilanteessa ja mahdollistavan hiilinegatiivisuuden.  

Bioenergia ry julkaisi oman toimialojen vähähiilisyystiekarttoja täydentävän raporttinsa tänään 6.6.2024 järjestetyssä julkistustilaisuudessa. Bioenergia ry:n jäsenyritysten toiminta liittyy useaan toimialaan, erityisesti energia-, metsä- ja teknologiateollisuuteen sekä liikennesektoriin, jotka kaikki valmistelevat omat vähähiilitiekarttojensa päivitykset. Bioenergia ry:n raportti täydentää näitä tiekarttoja. 

Bioenergia-alan toimintaympäristö on muuttunut olennaisesti edellisen tiekarttaprosessiin tuotetun raportin (kesäkuu 2020) jälkeen. Tiekarttaraportin kahdeksan pääviestiä alan tilanteesta ja näkymistä: 

  1. Biomassan energiakäytön toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta. Bioenergialla tuotetaan 32 % Suomen energiasta, ja se on Suomen ja EU:n suurin uusiutuvan energian lähde. Se on keskeinen erityisesti lämmöntuotannossa ja liikenteessä.   
  2. Nykyisessä epävarmassa turvallisuustilanteessa bioenergia tarjoaa omavaraisuutta ja tukee energian toimitus- ja huoltovarmuutta, joka on EU:n sääntelyssä asetettu biomassan kaskadikäyttöä korkeammaksi prioriteetiksi.  
  3. Siirtymä fossiilisesta energiasta ja perinteisestä bioenergiasta moderniin bioenergiaan eri puolilla maailmaa tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille yhtiöille ja ratkaisuille. Suomessa investointeja suunnitellaan biogeenisen hiilidioksidin talteenottoon, biojalostamoihin, biokaasuun ja biohiileen.  
  4. Suomella on suuret metsävarat. Kestävä metsänhoito ja metsien käyttö ovat Suomessa bioenergiasektorin toiminnan perusedellytyksiä. Niitä on jatkuvasti kehitettävä ajan vaatimuksiin.  
  5. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja lisäämisessä rahoitusta on suunnattava sellaisiin toimenpiteisiin ja alueille, joista saadaan pienimmillä kustannuksilla suurin luontohyöty. Bioenergia ry kehittää kuluvana vuonna omaa luontotyötään.  
  6. Tieliikenteen päästökehitys on oleellisin vaikuttava tekijä taakanjakosektorin tavoitteisiin pääsemiseksi. Lähivuosien päätöksillä ja toimilla on konkreettinen vaikutus kehitysuraan.  
  7. Suomessa on jo 14 hanketta, joissa hiilidioksidia suunnitellaan otettavan talteen yhteensä n. 1–1,5 MtCO2/a. Hiilidioksidin poisto ilmakehästä ei vaadi poikkeuksellisen kallista ilmastoteknologiaa. Suomen tulee viipymättä luoda vahva hiilidioksidin talteenoton, käytön, varastoinnin ja poiston strategia.  
  8. Biohiilen tuotanto on juuri nyt skaalautumassa merkittävästi. 2020-luvun loppuun mennessä Suomessa voi olla niin paljon biohiilituotantoa, että se mahdollistaa 0,4 MtCO2/a hiilidioksidin poiston.  

Tiekarttojen tavoitteena on ylläpitää ajantasainen tilannekuva ja arvio riittävistä toimista Suomen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

Bioenergia-alan tiekarttaraportti
Bioenergia-alan tiekarttaraportin pääviestit

Lisätiedot: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, 040 1630465, harri.laurikka@bioenergia.fi