Bioenergia ry:n uusi strategia valmistui (ks. tiedote). Uuden strategiamme visio lähtee siitä, että hiiltä on saatava ilmakehästä pois – pelkkä päästöjen vähentäminen ei enää riitä. Tämä tarkoittaa myös EU:n ja Suomen osalta sitä, että hiilineutraaliuden saavuttamisen jälkeen aletaan elämä hiilinegatiivisessa taloudessa. Siihen on syytä varautua. Hiilinegatiivinen talous voi myös tarjota Suomelle ja suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia, joita emme vielä ole käsitelleet.

Uskomme, että on erilaisia keinoja poistaa hiiltä ilmakehästä ja keinoilla voi olla erilainen merkitys eri toimijoille. Emme vielä tiedä mikä keinoista osoittautuu tärkeimmäksi. Käytössä on joka tapauksessa sekä luonnon hiilinielut että teknologia. Teknologia on kokonaisuutena vielä hyvin varhaisessa kehitysvaiheessa ja ratkaisuja on erilaisia, mutta monien arvioiden mukaan teknologian merkitys voi olla suuri.

Komission marraskuussa 2018 julkaisemassa 2050 strategian vaikutusarviossa tulevaisuutta on tarkasteltu useiden skenaarioiden avulla. Niissä skenaarioissa, joilla EU:ssa päästään hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä sekä luonnon hiilinielujen että hiilensidonnan teknologialla tulee kasvaa. Nykytilanteessa hiiltä ei sidota teknologialla käytännössä juuri lainkaan ja maankäyttösektorin hiilinielu on 284 Mt/a (2017). Skenaariosta riippuen luonnon hiilinielujen tulisi kasvaa n. 30 – 190 Mt/a vuoteen 2050 mennessä. Teknologian avulla tapahtuvan hiilensidonnan tulisi kasvaa 280 – 600 Mt/a. Tästä biomassan osuus on 84 – 276 Mt/a. Varastoidun hiilidioksidin määrän pitäisi kasvaa 80 – 300 Mt/a.

Tavoitteisiin ei siis komission skenaarioissa päästä ilman teknologiaa ja teknologian merkitys tavoitteen saavuttamiselle on jopa suurempi kuin luonnon hiilinielujen merkitys. Tulos oli näiltä osin hyvin samanlainen kuin IPCC:n 1,5 asteen raportissa. IPCC:n raportissa hyvin vähäinen teknologian käyttö johtaa epärealistisen[1] koviin päästövähennyksiin lyhyellä aikavälillä. Mitään teknologioita ei varhaisessa kehitysvaiheessa siksi pitäisi sulkea pois. Tämän uutiskirjeen jutussa Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi bioenergian kanssa edistyy, on esimerkkejä eurooppalaisista BECCS-piloteista.

Bioenergia ry:n strategian valmistuminen sattui samalle päivälle kuin EU:n komission Green Dealin eli vihreän kehityksen ohjelman julkistus. Ohjelma on todella laaja kokonaisuus ja liikkeelle lähdetään napakasti jo vuoden 2020 alkupuoliskolla, jolloin mm. maaliskuussa esitellään EU:n ilmastolakiehdotus ja kesällä ehdotus EU:n päästötavoitteen kiristämisestä 50-55 %:iin vuoden 1990 tasolta vuoteen 2030 mennessä. Jää nähtäväksi, millainen jäsenmaiden vastaanotto on.

Bioenergia ry:n uuden vision näkökulmasta on positiivista, että säädökset energiainfralle, mukaan lukien TEN-E regulaatio käydään läpi vuonna 2020. Komissio totesi, että säädösten tulisi tukea uusien ja innovatiivisten teknologioiden ja infrastruktuurin käyttöönottoa, esimerkiksi hiilidioksidin talteenottoa, varastointia ja käyttöä.

Lisätietoa: Harri Laurikka, harri.laurikka(a)bioenergia.fi, 040 1630 465

[1] -49-50 % vuoden 2010 tasolta vuoteen 2030 mennessä koko maailmassa yhtä aikaa, kun vuosina 2010-2018 CO2-päästöt ovat kasvaneet keskimäärin +0,9 %/a ja vielä vuonna 2019 arvion mukaan +0,6 %/a.

 

 

 

 

#31912