Komissio julkaisi keskiviikkona 14.7. massiivisen Fit-for-55 –energia- ja ilmastolainsäädäntöpakettinsa ja perjantaina 16.7. vielä aiheeseen liittyvän esityksenä uudeksi metsästrategiaksi. Bioenergia ry kommentoi pakettia lyhyellä tiedotteella 14.7. 

Toimisto on tuottanut paketista ja metsästrategiasta tässä esitetyn pika-analyysin, joka keskittyy niihin osiin pakettia, joilla olemme arvioineet olevan suurimmat vaikutukset yhdistyksen jäsenistöön erityisesti Beryn toimialuetta koskien. Pika-analyysi tuottaa nimensä mukaisesti ensimmäisiä havaintoja ja nopeita arvioita, joissa eivät välttämättä ole mukana vielä kaikki tärkeät asiat ja yksityiskohtia täytyy käydä läpi esimerkiksi ministeriöiden asiantuntijoiden kanssa.

Yleisvaikutelma paketista on se, että komissio ei tyydy asettamaan jäsenmaille tavoitteita (ilmasto, luonto) ja tarjoamaan keinoja (esim. Päästökauppa), vaan ottaa varsin railakkaasti kantaa myös siihen, miten tulee toimia ja mitä teknologioita ja polttoaineita valita. Paketin olisi voinut rakentaa tältä osin toisinkin ja se on ehkä hyvä muistaa, kun neuvosto ja parlamentti nyt ottavat siihen kantaa.

Suomelle tiukka päästövähennystavoite 

Suomi on jäsenmaana saamassa hyvin tiukan päästövähennystavoitteen (-50 %) taakanjakosektorille eli päästökaupan ulkopuolisille sektoreille. Tavoitteen tiukkuus ylitti odotukset, vaikka Suomella on vaikeuksia päästä edes nykyiseen –39 % tavoitteeseen. Myös maankäyttösektorille asetettava hiilinieluvelvoite 2026-2030 näyttää muihin jäsenmaihin vertailtuna olevan linjassa, vaikka sitä on jo ehditty haukkua “löysäksi”. Lisäksi maankäyttösektorin tavoitetta voitaisiin tarkastella aivan toisenlaisistakin näkökulmista, jolloin Suomen osuus tuskin ainakaan kasvaisi. Siksi Suomessa tulisikin pohtia taakanjakosektorin ja maankäyttösektorin tavoitteiden oikeudenmukaisuutta jäsenmaiden välillä kokonaisuutena.  

Vaikutuksia bioenergiasektoriin 

Erityisesti bioenergiaa koskevia avauksia ja muutoksia on paketissa useassa eri lainsäädäntöesityksessä, tärkeimpinä näistä ehkä uusiutuvan energian direktiivin päivitys (RED3) ja energiaverodirektiivi. Yleisesti tavoitteiden kiristyminen ja kokonaan uudet tavoitteet sekä mm. hiilidioksidin talteenoton, hyödyntämisen ja käytön edistäminen luovat kestävälle bioenergialle lisää markkinoita, mutta toisaalta paketissa esitetään paljon alan kehittymistä rajoittavia elementtejä, kuten uusia jae- tai teknologiakohtaisia poissulkevia kirjauksia ja rajauksia tukimahdollisuuksiin. Osa poissulkevista kirjauksista ei välttämättä kohdistu suoraan edes bioenergiaan, mutta vaikuttaa bioenergiasektoriin epäsuorasti (esim. seospolttoon kohdistuvat toimet).

Lähetä kommenttisi Berylle 

Yhdistys tulee ensi vaiheessa ottamaan osaa Suomen kannanmuodostukseen eri lainsäädäntöhankkeissa. Kommentteja näihin tullaan toimittamaan ministeriöille 12.8. mennessä. Omia havaintoja sekä pika-analyysistä että itse Fit-for-55 -paketin sisällöstä voi lähettää Beryn kunkin asiakohdan asiantuntijoille. 

Lue analyysi

Bioenergia ry:n Pika-analyysi EU:n Fit-For-55 -paketista ja metsästrategiasta

 

Lisätietoja: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry, 040 1630 465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi