Lausunto U-kirjeestä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001 muuttamiseksi