Energiapuualan toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut nopeasti. Bioenergia ry toteutti jäsenyrityksilleen kyselyn selvittääkseen energiapuun hankintaan liittyvät merkittävimmät haasteet ja muutokset toimintaympäristössä.​ Vastaava erillinen kysely lähetettiin myös Koneyrittäjien jäsenille. Yhdistykset julkaisivat tuloksista yhteisen tiedotteen 15.6. 

Kysely toteutettiin huhti-toukokuussa ja vastausta pyydettiin 120 yrityksen yhteyshenkilöltä. Tarkoituksena oli, että yhdestä yrityksestä kyselyyn vastattaisiin vain kerran. Vastauksia saatiin 32. ”Korjuu ja/tai haketus, kaukokuljetus” toimialaan vastauksia saatiin 1 kpl, joten toimialan vastaukset käsiteltiin Koneyrittäjien kyselyn vastausten kautta.  
Bioenergia ry:n kyselyn vastaajien toimialajakauma oli seuraava: 

  • Polttoaineen hankinta ja/tai polttoaineen toimittaminen loppukäyttäjille 19 %​ 
  • Energiantuotanto 65 % 
  • Useampi liiketoiminto 16 % 

84 % on toiminut alalla yli 10 vuotta​ ja yli puolen liikevaihto on 3 milj. eur tai enemmän​. 

Yhteenveto kyselyn vastauksista

Luku kertoo vastaajien prosentuaalisen määrän. 

Puun tarjonta ja saatavuus 

77 % Puun tarjonnassa on erittäin tai melko merkittäviä haasteita.​ 

85 % Puun saatavuus on huonontunut viimeisen 5 vuoden aikana.​ 

Vastauksissa näkyy kärjistynyt puumarkkinatilanne johtuen Venäjän hyökkäyssodasta ja siitä seurannut lähes 10 miljoonan m3 puun tuonnin poistuminen sekä turpeen käytön nopea väheneminen päästökaupan takia. Metkan voimaantulo vuoden vaihteessa parantanee jossakin määrin nuorten metsien puun tarjontaa. 

Puun kysyntä 

47 % Puun kysyntä on melko vähäinen haaste tai ei haaste ollenkaan.  

Polttoaineen hankinnan ja/tai sen loppukäyttäjälle toimittamisen parissa toimivista kaikki kokevat, että puun kysyntään ei liity joko ollenkaan haasteita tai tilanne on neutraali ja useamman liiketoiminnon yrityksistä 80 %. Energiaa tuottavista yrityksistä 47 % kokee sekä erittäin merkittävää haastetta tai ei haastetta ollenkaan. 

Kun puun tarjonnassa ja saatavuudessa on haasteita, kysyntä ei ole haasteellista. Edellisen kysymyksen peilikuva. 

Työvoimatilanne  

47 % Kuljettajien saatavuus on erittäin tai melko merkittävä haaste. 

65 % Urakoitsijoiden saatavuus on erittäin tai melko merkittävä haaste. 

68 % Työvoimatilanne huonontunut viimeisen 5 vuoden aikana.​ 

Koneyrittäjille suunnatussa kyselyssä kuljettajien saatavuus haastavuus nousi jopa 72 prosenttiin. Koulutuksen laatu ja kuljettajien pysyvyys alalla ovat avaintekijöitä. Koulutuksesta valmistuvat työllistyvät hyvin, mutta huomattava osa suuntautuu muihin kuin metsäalan tehtäviin. 

Urakoitsijoiden saatavuudessa oli selvä ero verrattuna Koneyrittäjien kyselyyn. Eroa on vaikeaa selittää. 

Korjuun laatu 

32 % Kuljettajien taidoissa erittäin tai melko merkittäviä haasteita. 

32 % Korjuun laatu melko vähäinen haaste ja 29 % neutraali. 

Viime viikkoina ilmenneiden korjuun laadun seurannan tietojen takia on syytä olla varovainen tulkinnoissa. Faktaa on kuitenkin se, että korjuun laatu on huonontunut viime vuosina.  

Kaluston saatavuus 

45 % Kaluston saatavuus on neutraali, melko vähäinen haaste tai ei haaste olleenkaan. 

Kalusto ei ole pullonkaulana. 

Rahoitusja vakuutukset 

45 % Puun hankinnan rahoituksessa (sis. mm. puu, korjuu, haketus, kaukokuljetus, terminaali) erittäin tai melko merkittäviä haasteita.​ 

26 % Kaluston investoinnin rahoituksessa erittäin tai melko merkittäviä haasteita.​ 

58 % Rahoituksen saatavuus ja ehdot huonontunut viimeisen 5 vuoden aikana.​ 

39 % Vakuutuksen saatavuus ja ehdot huonontunut viimeisen 5 vuoden aikana.​ 

Korkotason ja rahoitusmarkkinoiden muutokset näkyvät alalla. Rahoitusmarkkinoiden kiristyminen on erikokoisten yritysten ja toimialojen yhteinen haaste. Polttoainesopimusten ja valmiin puutavaran vakuusarvon parempi hyödyntäminen voi parantaa tilannetta. Tuoreen puun käyttömahdollisuus vähentää sidotun pääoman tarvetta.  

Logistiikka 

65 % Tieverkon kunnossa on erittäin tai melko merkittäviä haasteita.​ 

55 % Terminaalien puute on erittäin tai melko merkittävä haaste.​ 

Vastaukset vahvistavat Beryn ja muiden järjestöjen yhteisen selvityksen tuloksen logistiikan haasteista, joka on toimitusvarmuuden perusedellytys. Metsäkeskuksen Tiesit-hankkeen jatkuvuus ja riittävien budjettivarojen osoittaminen oikeisiin kohteisiin ovat avainasemassa. 

Toimitusvarmuus 

52 % Toimintavarmuus kokonaisuudessaan on erittäin tai melko merkittävä haaste.​ Energiaa tuottavista yrityksistä 65 % erittäin tai melko merkittävä haaste. 

Heijastaa polttoaineiden markkinatilannetta ja erityisesti energiayhtiöiden huolen sopimusten pitävyydestä ja puun saatavuudesta. 

Regulaatio ja lainsäädäntö 

71 % Regulaatiossa ja lainsäädännössä on erittäin tai melko merkittäviä haasteita. ​ 

87 % Regulaatio ja lainsäädäntö on huonontunut viimeisen 5 vuoden aikana.​ 

Regulaatio on ollut jatkuvassa muutoksessa EU:ssa. Toimeenpano Suomessa on viivästynyt suurelta osin komission toimeenpanosäädösten puuttuessa ja lisännyt epävarmuutta ja kustannuksia. 

Ilmapiiri 

67 % Puun käytön hyväksyttävyys on erittäin tai melko merkittävä haaste.​ 

94 % Puun hyväksyttävyyden ilmapiiri huonontunut viimeisen 5 vuoden aikana. 

Puun käytön hyväksyttävyyttä pidetään haasteellisena, vaikka esim. Energiateollisuuden vuosittain tehdyssä seurannassa puun käytön hyväksyttävyys on verrattuna muihin energiamuotoihin hyvällä tasolla. Suunta on silti seurannassa ollut huonompaan päin. Muidenkin lyhytaikaisten puutuotteiden hyväksyttävyyttä on viime vuosina kyseenalaistettu ja yhteistyötä koskien puun käytön yleistä hyväksyttävyyttä alan eri tahojen kanssa tulee jatkaa. 

Lisätiedot: Bioenergia ry, toimialapäällikkö Tage Fredriksson, 040 511 2246, tage.fredriksson@bioenergia.fi