Bioenergia ry korostaa eurovaaliviesteissään EU:n kriisinsietokyvyn, huolto- ja toimitusvarmuuden ja kilpailukyvyn kehittämistä. EU:ssa tarvitaan laaja valikoima kestäviä energiaratkaisuja korvaamaan fossiilinen energia ja ylläpitämään yhteiskunnan kriisinsietokykyä. Sääntelyn määrän ja laadun on otettava kilpailukyky paremmin huomioon edettäessä kohti ympäristötavoitteita. Myös teknisiä hiilenpoistoratkaisuja tarvitaan, ja osaava työvoima on varmistettava. 

Panostettava turvallisuuteen, kriisinsietokykyyn sekä huolto- ja toimitusvarmuuteen 

Turvallisuuden osalta EU on uudessa ja hyvin epävarmassa tilanteessa. Viime vuosien kriisit ovat osoittaneet tarpeen laajalle valikoimalle kestäviä energiaratkaisuja, joiden avulla saavutamme niin ilmastotavoitteet, kuin ylläpidämme yhteiskunnan kriisinsietokykyä EU:ssa ja Suomessa. Bioenergia – kattaen niin kiinteän biomassan, uusiutuvat polttonesteet ja uusiutuvan kaasumaisen energian – on olennainen osa tätä palettia ja merkittävästi tukee energian huolto- ja toimitusvarmuutta EU:ssa.

Bioenergia on edelleen EU:n uusiutuvan energian lähteistä suurin (56 % uusiutuvasta energiasta, lähde: Bioenergy Europe 2023) ja kotimaisuusaste oli yli 95 % vuonna 2021, kun fossiilisista energianlähteistä luku oli 66 % (kivihiili), 16,6 % (kaasu) ja 8,3 % (öljy). Tämän lisäksi Suomi ja Eurooppa ovat modernin bioenergiateknologian, uusiutuvien polttoaineiden sekä biomassan korjuuteknologian osaajina ja toimittajina kärjessä maailmassa.

Kehitettävä kilpailukykyä 

EU:n kilpailukyvyn kehittäminen on nykyoloissa kiireellistä. EU:n talouskehitys on jäänyt selvästi jälkeen Yhdysvalloista ja Kiinasta viime vuosina eikä tätä voida enää ohittaa. Tilanne on huomioitava kaudella 2024–2029 esitettävän uuden sääntelyn laadussa ja määrässä. Painotamme markkinaehtoisten ratkaisujen merkitystä ja korostamme, että kilpailukykyä voidaan kehittää antamatta periksi ympäristötavoitteissa. Sääntelyä tulee yksinkertaistaa ja jättää jäsenmaille ja yrityksille enemmän harkintaa yksityiskohdissa ja painotuksissa.

Edettävä määrätietoisesti kohti hiilineutraaliustavoitetta 

Bioenergia ry tukee EU:n vuoden 2040 ilmastotavoitteen osalta johdonmukaista etenemistä kohti vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitetta. Ukrainan sodasta huolimatta EU:n tulee edetä määrätietoisesti kohti tavoitettaan myös keskipitkällä aikavälillä. Myös luonnon monimuotoisuutta tulee EU:ssa samanaikaisesti turvata ja vahvistaa tunnistaen ja ottaen huomioon jäsenmaiden erityispiirteet.

Edistettävä teknisiä hiilinieluja 

Fossiilisten polttoaineiden käytön alasajon tulee olla ilmastotoimien keskiössä. Lisäksi tarvitaan myös hiilenpoistoratkaisuja, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa riittävän nopeasti ja yhteiskunnallisesti laajasti hyväksyttävästi. Teknisiä hiilinieluja tarvitaan EU:ssa jo kymmeniä miljoonia tonneja 2040 mennessä. Bioenergia ry pitää tärkeänä, että biogeenisen hiilidioksidin talteenottoa, käyttöä ja varastointia (CCUS) sekä kestävän biohiilen kautta tehtäviä hiilenpoistoja (BCR) selkeästi edistetään niin kansallisesti kuin EU-tasolla. Myös biogeenisen hiilidioksidin kuljetusmahdollisuuksia EU:ssa tulee edistää.

Mahdollistettava biotalouden kasvu  

Biotalous ja uusiutuvat luonnonvarat tarjoavat kestäviä ratkaisuja vähähiilisyyteen, haitallisista riippuvuuksista irtautumiseen sekä EU-alueen huoltovarmuuteen. Biotalouden kasvun mahdollisuudet tulee huomioida vahvasti erityisesti EU:n teollisuuspolitiikassa.

Varmistettava osaava työvoima 

Huoli riittävästä osaavasta työvoimasta on noussut esille myös bioenergiasektorilla. Jatkossa biomassan korjuu ja kuljetus tarvinnee siten myös ulkomaista työvoimaa, mikä on hyvä ottaa huomioon kehitettäessä muuttoliikkeen hallintaa ja arvioitaessa EU:n laajentumista. Arviomme mukaan tarvitsemme liikkuvuutta kaikenlaisten töiden osalta, ei ainoastaan ns. korkean tuottavuuden aloilla. Oleellista kestävän toiminnan kannalta on välttää halpatyövoiman väärinkäyttö.

Lisätiedot: Harri Laurikka, toimitusjohtaja, 040 1630465, harri.laurikka@bioenergia.fi