Luonnonvarakeskus julkaisi 13.6.2019 tiedot runkopuun hakkuukertymän kehityksestä Suomessa ja alueellisesti 2018. Hakkuukertymä oli ennätyksellisen suuri, 78,2 miljoonaa kuutiometriä. Energiapuun osuus hakkuukertymästä oli 8,9 miljoonaa kuutiometriä (11,4 %) ja se oli alhaisimmillaan vuoden 2009 jälkeen. Tämän lisäksi energiaksi korjattiin 2,3 miljoonaa kuutiometriä latvusmassaa ja kantoja (lämpö- ja voimalaitosten käyttöön kantoja 0,36 miljoonaa kuutiometriä).

– Hakkuissa runkopuu menee ainespuuksi, kun sille vain on kysyntää. Puuenergian ja muun bioenergian käyttö fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi energiajärjestelmässämme on lisääntynyt, mutta se ei näy energiapuun korjuun kasvuna, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Puuenergiaa tuotetaan Suomessa pääasiassa metsäteollisuuden ja -talouden sivuvirroista, jolloin puun käytöllä on muitakin tarkoituksia kuin energiantuotanto. Teollisuustuotteiden valmistuksessa syntyy poltettavia jakeita tai metsään jäävien puiden järeytymistä edistetään harvennuksella. Runkopuussa kotitalouksien pienpuun osuus on suuri: lämmityskaudella 2016/2017 suoraan metsästä tullutta runkopuuta käytettiin pientaloissa noin 6,5 miljoonaa kuutiometriä.

Energiapuun korjuumäärä on vaihdellut 2010-luvulla 8,2–9,2 miljoonan kuutiometrin välillä eli pysynyt lähes samalla tasolla huolimatta puupolttoaineiden käytön samanaikaisesta kasvusta.

Vuonna 2018 bioenergiaa käytettiin Suomessa 115 TWh ja se oli Suomen suurin energianlähde (30 % energian kokonaiskulutuksesta). Tästä puupolttoaineiden osuus oli 104,5 TWh eli 91 % (27 % energian kokonaiskulutuksesta). Bioenergian osuus kaikesta uusiutuvasta energiasta oli yli 80 %. Bioenergian tuotanto on vuosien 2009-2018 välillä kasvanut Suomessa 43 %.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Harri Laurikka, Bioenergia ry, puh. 040 1630 465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi